Co financiamento de:
/ Recursos Técnicos / Recursos dixitais

PORTAIS

05-02-2021 - RECURSOS DIXITAIS

APPs E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

22-06-2022 - RECURSOS DIXITAIS

BASES DE DATOS

27-07-2022 - RECURSOS DIXITAIS

Calculador e App: Avaliación da comunicación verbal: método SIL (Speech Interference Level)

13-05-2024 - INSST

O método SIL -Speech Interference Level- avalía de forma simple a intelixibilidade verbal nos casos de comunicación directa nun ambiente ruidoso, pódese utilizar para postos de traballo fixos ou móbiles, en interior ou ao aire libre, sempre e cando se dea comunicación directa.

Calculador: Avaliación do investimento en Promoción da Saúde no Traballo

07-05-2024 - INSST

Esta ferramenta do INSST serve para calcular o aforro e estimar o retorno do investimento en Promoción da Saúde no Traballo. Ten dúas funcionalidades en relación coas necesidades da empresa: custo de non investir en PST e retorno do investimento. Esta nova versión inclúe un novo método de cálculo adicional ao existente.

Calculador e App: Atenuación dos protectores auditivos - Ano 2024

26-03-2024 - INSST

Esta aplicación calcula a atenuación do ruído que ofrece un protector auditivo cunha exactitude media-alta a partir dos valores H, M, L que adoitan aparecer no folleto do fabricante e dos niveis de ruído globais ponderados A e C obtidos a partir da medición do ruído ambiental.

Novidades MTA: Determinación de diisocianato de 2,6-tolueno en aire

21-03-2024 - INSST

Este método describe o procedemento para a determinación de diisocianato de 2,6-tolueno en aire, mediante a técnica de captación en filtro impregnado de 1-(2-piridil) piperazina/cromatografía líquida de alta resolución. Este método de toma de mostra e análise desenvolveuse para determinar a concentración media ponderada no tempo de 2,6-TDI no aire, en toma de mostras persoais e en lugares fixos. Por iso, pode ser utilizado para realizar medicións para comparar cos valores límite de exposición profesional e medicións periódicas.

Nova colección técnica do INSST: Fichas de toma de mostra e análise de axentes químicos (FTA)

11-03-2024 - INSST

A presente colección inclúe fichas, específicas para cada axente ou familia de axentes químicos, que proporcionan aos técnicos/as de prevención unha información simple e detallada para medir a exposición dos traballadores/as e poder comparar cos valores límite de exposición profesional (VLA).

Nova ficha BINVAC: “099. Falecemento de dous traballadores intoxicados nun pozo durante as obras de mellora dunha estación de depuración de augas residuais”

01-03-2024 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición a Nova ficha BINVAC: “099. Falecemento de dous traballadores intoxicados nun pozo durante as obras de mellora dunha estación de depuración de augas residuais”, no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC

Novas fichas BASEMAQ sobre Carretilla elevadora automotora

27-02-2024 - INSST

O INSST publicou tres novas fichas sobre “Carretilla elevadora automotora” - Transporte de material alongado/flexible. Golpes, atrapamento; 045. Desprazamento. Envorco, atrapamento; 046. Elevación de persoas, caída a distinto nivel, envorco -, no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BASEMAQ, adicado a analizar situacións de traballo perigosas producidas por máquinas e orientado a ofrecer información útil deNde o punto de vista da prevención de riscos laborais que facilite a definición das medidas preventivas adecuadas.

Actualización do Calculador “Avaliación da exposición ao ruído”

26-02-2024 - INSST

O INSST publicou unha edición actualizada do calculador “Avaliación da exposición ao ruído”, que fusiona dous calculadores anteriores: Avaliación da exposición ao ruído e Incerteza das medicións asociadas ao nivel de ruído, unificando as súas funcionalidades nunha única ferramenta.

Nova ficha BASEQUIM: 035 “Laboratorios de próteses dentais: exposición a po de sílice cristalina, partículas metálicas e metacrilato de metilo”

20-02-2024 - INSST

Ou Instituto Nacional de Seguridade e Saúde non Traballo publicou a ficha 035 “Laboratorios de próteses dentais: exposición a po de sílice cristalina, partículas metálicas e metacrilato de metilo” non Portal de Situacións de Traballo Perigosas: BASEQUIM, dedicado a situacións de traballo con exposición potencial a axentes químicos perigosos e orientado a ofrecer información útil dende ou punto de vista da PRL que facilite a definición das medidas preventivas adecuadas

Novas fichas BASEMAQ sobre Guillotina corte de papel

15-02-2024 - INSST

O INSST publicou tres novas fichas sobre “Guillotina corte de papel” -041 Calibrado de resma. Aplastamento; 042. Posicionamento e corte de resma. Corte/seccionamento; 043. Cambio e axuste de coitela. Corte/seccionamento-, no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BASEMAQ, adicado a analizar situacións de traballo perigosas producidas por máquinas e orientado a ofrecer información útil dende o punto de vista da prevención de riscos laborais que facilite a definición das medidas preventivas adecuadas.

Nova ficha BINVAC: "098. Envorco de tractor ao camiñar por un camiño descendente"

12-02-2024 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición a Nova ficha BINVAC: "098. Envorco de tractor ao camiñar por un camiño descendente", no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC

Novas fichas da colección BASEBIO

05-02-2024 - INSST

Nesta nova entrega, o INSST presenta dez novas fichas sobre virus emerxentes. Esta ferramenta de gran utilidade para a avaliación, prevención e control do risco biolóxico está concibida para o seu uso por parte dun amplo número de colectivos, non só é de utilidade para profesionais da prevención de riscos laborais, como hixienistas ou profesionais da medicina do traballo, senón tamén para responsables de empresas, traballadores/as e os seus representantes, e calquera que desexe consultar información sobre un determinado axente biolóxico.

Nova sección web sobre os riscos psicosociais relacionados co traballo e a saúde mental

10-10-2023 - EU-OSHA

EU-OSHA pon ao dispor esta nova sección temática na web sobre riscos psicosociais e saúde mental. Nela esbózase o proxecto de investigación de EU-OSHA (2022-2025), cuxo obxectivo é proporcionar información para a elaboración de políticas, a prevención e a sensibilización. A investigación céntrase en feitos e cifras, xestión de políticas e prácticas, guías e ferramentas, información sobre a xestión da violencia e enfoques sobre a reincorporación ao traballo, todo iso tendo en conta a diversidade e os grupos vulnerables.

Nova ferramenta OiRA sobre teletraballo

28-09-2023 - EU-OSHA

A ferramenta OiRA aplicada ao teletraballo non é específica dun sector. Sexa cal for o seu ámbito de actividade, pode utilizala con total facilidade. A ferramenta brinda apoio tanto ás organizacións, ao xerar declaracións de risco baseadas na lexislación aplicable, como ás persoas que teletraballan, ao proporcionar asesoría en materia de seguridade e saúde, que vai desde a organización do lugar de traballo, a contorna laboral e o posto de traballo, ata os riscos psicosociais que pode levar aparellados o teletraballo.

Nova ficha BINVAC: "097. Arco eléctrico ao manipular cadro dun sistema de climatización "

15-09-2023 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición a Nova ficha BINVAC: "097. Arco eléctrico ao manipular cadro dun sistema de climatización", no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC

Actualización da base de datos INFOCARQUIM

13-07-2023 - INSST

Esta base de datos é unha ferramenta que ofrece información sobre axentes canceríxenos, mutáxenos en células xerminais e tóxicos para a reprodución (reprotóxicos). En concreto, as substancias clasificadas como canceríxenas, mutáxenas ou reprotóxicas de categoría 1A ou 1B con clasificación harmonizada, de conformidade coa táboa 3, da parte 3, do anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas.

034. Conformado de pezas de caucho por moldeo por compresión ou inxección: exposición a fumes de procesado de caucho (vulcanización)

01-06-2023 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou a ficha 034. “Conformado de pezas de caucho por moldeo por compresión ou inxección: exposición a fumes de procesado de caucho (vulcanización)” no Portal de Situacións de Traballo Perigosas: BASEQUIM, dedicado a situacións de traballo con exposición potencial a axentes químicos perigosos e orientado a ofrecer información útil dende o punto de vista da PRL que facilite a definición das medidas preventivas adecuadas

Aplicación de IA para a automatización de tarefas á vez que se protexe ás persoas traballadoras: oito estudos de casos que ofrecen nova información

22-05-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A EU-OSHA acaba de publicar oito estudos de casos que mostran como aplicar con éxito a automatización das tarefas a través de sistemas baseados en intelixencia artificial (IA) para garantir o benestar das persoas traballadoras

Seguridade e saúde no traballo en Europa: situación e tendencias 2023

18-05-2023 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

A EU-OSHA publica o seu último informe «Seguridade e saúde no traballo en Europa: situación e tendencias 2023» con motivo do Cume da UE sobre Seguridade e Saúde no Traballo. O informe describe o estado da saúde e seguridade no traballo na UE e trata sobre as tendencias actuais e os avances logrados. Utiliza datos recompilados no marco da actividade da Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo «EU OSH Information System» e combina indicadores cuantitativos con descricións explicativas e analíticas

NTP 1180 e 1181 Produtos cosméticos. Identificación de axentes químicos perigosos

08-05-2023 - INSST

Estas dúas Notas Técnicas de Prevención, que son continuación da NTP 1074, teñen como obxectivo axudar a identificar o perigo dos produtos cosméticos, cando son usados no ámbito laboral, derivada dos ingredientes que conteñen

NOVA FICHA BASEQUIM: 033. Tarefas de pintura en talleres de reparación de vehículos: exposición a isocianatos e outros compostos orgánicos

05-04-2023 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou a ficha 033. “Tarefas de pintura en talleres de reparación de vehículos: exposición a isocianatos e outros compostos orgánicos” no Portal de Situacións de Traballo Perigosas: BASEQUIM, dedicado a situacións de traballo con exposición potencial a axentes químicos perigosos e orientado a ofrecer información útil dende o punto de vista da PRL que facilite a definición das medidas preventivas adecuadas

Nova ficha BINVAC: 096. Explosión por alimentación con osíxeno puro a martelo pneumático

24-03-2023 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición a Nova ficha BINVAC: "096. Explosión por alimentación con osíxeno puro a martelo pneumático ", no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Melloras en OSH WIKI

15-02-2023 - EU-OSHA

OSHwiki, a enciclopedia colaborativa en liña de información sobre seguridade e saúde no traballo da EU-OSHA, modernizouse co fin de mellorar a experiencia das persoas usuarias. Coas súas melloras en aspecto e navegación, na actualidade é máis fácil atopar a información que se necesita, explorar por tema ou buscar por palabra clave.

Novas fichas BASEMAQ sobre Plataformas elevadoras móbiles de persoal (segunda entrega)

05-01-2023 - INSST

O INSST publicou catro novas fichas sobre “Plataformas elevadoras móbiles de persoal”: 037. Desplazamiento de la máquina con personal sobre la plataforma elevada, caída desde la plataforma; 038. Traslación de la plataforma, atropello; 039. Traslación o ascenso/descenso de la plataforma. Golpes y atrapamientos e 040. Presencia de líneas eléctricas en el entorno de la plataforma. Electrocución o caída

Nova ficha BINVAC: 095. Esmagamento por árbore “cuco” ou engarbado ao tallar no que se apoia

19-12-2022 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición a Nova ficha BINVAC: "095. Esmagamento por árbore “cuco” ou engarbado ao tallar no que se apoia", no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC

Conducir de forma segura no traballo con VeSafe

15-12-2022 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Con esta guía electrónica interactiva proporciónanse moitas boas prácticas, así como unha descrición xeral das normas e información relevantes en tres aspectos clave dos riscos dos vehículos: condución segura para o traballo, seguridade no transporte no lugar de traballo e traballo nunha estrada ou preto dela.

Nova ficha BINVAC: 094. Atrapamento nunha cinta transportadora de escorias

10-11-2022 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición a Nova ficha BINVAC: "094. Atrapamento nunha cinta transportadora de escorias", no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC

Folleto. Antes de medir Usa Basevibra! - Ano 2022

25-10-2022 - insst

O aplicativo "Exposición a Vibracións" contén unha base de datos de vibracións mecánicas, "BaseVibra". Trátase dunha ferramenta cuxo obxectivo principal é facilitar a avaliación por ESTIMACION do risco de vibracións mecánicas, tal e como se permite no Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro, naqueles casos nos que as tarefas e máquinas a avaliar sexan semellantes ás reflectidas na base de datos.

FPSICO 4.1: nova actualización do programa INSST para a avaliación de factores psicosociais - Ano 2022

10-10-2022 - INSST

O INSST pon a disposición a nova actualización do método FPSICO, versión 4.1. Esta aplicación informática é unha ferramenta para a avaliación dos factores psicosociais. O seu obxectivo é contribuír ao diagnóstico dos riscos psicosociais presentes nunha empresa ou en áreas parciais da mesma, a partir dos cuestionarios de aplicación individual. Tamén inclúe información de utilidade práctica para orientar as medidas preventivas que poden levar a cabo na empresa no ámbito psicosocial.

Nova ficha BINVAC: 093. Lesións internas no ombreiro e na articulación do húmero ao manipular caixas en tarefas de almacén

16-09-2022 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo pon a disposición a Nova ficha BINVAC: "093. Lesións internas no ombreiro e na articulación do húmero ao manipular caixas en tarefas de almacén", no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Calculador e APP: Andeis metálicos. Condicións de seguridade - 2022

15-09-2022 - INSST

Os andeis considéranse equipos de traballo atendendo ao indicado no Real Decreto 1215/1997, por iso, foron deseñados e instalados segundo especificacións do proxecto e deberían someterse a comprobacións e revisións periódicas dos distintos elementos que os constitúen, susceptibles de sufrir danos. A periodicidade e alcance destas revisións serán en función do que se recolla no manual de instrucións do fabricante ou, na súa falta, das súas características, condicións de utilización e outras circunstancias que poidan influír na súa deterioración ou desaxuste.

Novas fichas BASEMAQ sobre Plataformas elevadoras móbiles de persoal

14-09-2022 - INSST

O INSST publicou tres fichas sobre “Plataformas elevadoras móbiles de persoal”: 034. Plataforma elevadora móbil de persoal. Efectuar traballos en altura con parte do corpo fóra da plataforma, caída desde a plataforma; 035. Plataforma elevadora móbil de persoal. Uso da plataforma como medio de acceso, caída de altura; 036. Plataforma elevadora móbil de persoal. Sobrecargar a plataforma en altura, caída de altura ou envorco, no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BASEMAQ, adicado a analizar situacións de traballo perigosas producidas por máquinas

Base de datos: BASEBIO

27-07-2022 - INSST

O INSST pon a disposición esta ferramenta de gran utilidade para a avaliación, prevención e control do risco biolóxico. BASEBiO, é a nova base de datos de axentes biolóxicos potencialmente presentes en contornas laborais.

Calculador: Seguridade contra incendios

26-07-2022 - INSST

Esta aplicación permite calcular o nivel de risco intrínseco en establecementos industriais aplicando o Real Decreto 2267/2004.

Base de datos "BaseVibra" e calculador "Vibracións mecánicas" - Ano 2022

14-07-2022 - INSST

A base de datos de vibracións mecánicas, é unha ferramenta cuxo obxectivo principal é facilitar a avaliación por ESTIMACION do risco de vibracións mecánicas, tal e como se permite no Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro, naqueles casos nos que as tarefas e máquinas a avaliar sexan semellantes ás reflectidas na base de datos.

Unha app axuda a protexer ás traballadoras e traballadores de exteriores dos perigos do sol

22-06-2022 - OIT

A aplicación SunSmart Global UV ofrece previsións meteorolóxicas e de radiación UV para cinco días en lugares de todo o mundo. Destaca as franxas horarias nas que é necesario protexerse do sol, co obxectivo de axudar ás persoas para evitar unha exposición excesiva aos raios UV e a saber cando deben utilizar a protección solar. A aplicación desenvolvida polo Consello Australiano do Cancro de Vitoria e a Axencia Australiana de Protección contra a Radiación e Seguridade Nuclear, foi lanzada pola Organización Mundial da Saúde (OMS), a Organización Internacional do Traballo (OIT), a Organización Meteorolóxica Mundial ( OMM) e o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA).

NOVA FICHA BASEQUIM: 032. Mecanizado de taboleros con contido en sílice cristalina

06-06-2022 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou a ficha 032 “Mecanizado de taboleros con contido en sílice cristalina” no Portal de Situacións de Traballo Perigosas: BASEQUIM, dedicado a situacións de traballo con exposición potencial a axentes químicos perigosos e orientado a ofrecer información útil dende o punto de vista da PRL que facilite a definición das medidas preventivas adecuadas

Actualización do Calculador: Axentes químicos. Avaliación da exposición (UNE-EN 689:2019)

08-04-2022 - INSST

Este calculador permite avaliar a exposición laboral a axentes químicos presentes no ambiente dos lugares de traballo e a estratexia de medición para a comparación da exposición dos traballadores por inhalación cos valores límite de exposición profesional, segundo a Norma UNE-EN 689:2019 “Exposición no lugar de traballo. Medición da exposición por inhalación de axentes químicos. Estratexia para verificar a conformidade cos valores límite de exposición profesional”.

Nova ficha BINVAC: 092. Caída a distinto nivel, ao envorcar unha cesta apoiada nas pinzas da carretilla elevadora, durante tarefas de retirada de neve

07-03-2022 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou a ficha 092 “Caída a distinto nivel, ao envorcar unha cesta apoiada nas pinzas da carretilla elevadora, durante tarefas de retirada de neve ” no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Nova ficha BASEQUIM: 031. Mecanizado de metal en frío: exposición a fluídos de corte

04-02-2022 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou a ficha 031 “Mecanizado de metal en frío: exposición a fluídos de corte” no Portal de Situacións de Traballo Perigosas: BASEQUIM, dedicado a situacións de traballo con exposición potencial a axentes químicos perigosos e orientado a ofrecer información útil dende o punto de vista da PRL que facilite a definición das medidas preventivas adecuadas

Novas fichas BASEMAQ sobre plataformas colgadas para elevación de persoas

28-01-2022 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou tres fichas sobre “Plataforma colgada para elevación de persoas": 031 "Caída dende plataforma”, 032 “Descarrilamento durante o desprazamento sobre as guías/carrís” e 033 “Desplome da plataforma“ no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BASEMAQ, adicado a analizar situacións de traballo perigosas producidas por máquinas

Nova ficha BINVAC: 091. Corte no pulso durante o uso de amoladora

24-01-2022 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou a ficha 091 “Corte no pulso durante o uso de amoladora” no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

App: Seguridade de prensas "vellas" (anteriores a 1995 sen marcado CE)

05-01-2022 - INSST

A aplicación permite comprobar o grao de cumprimento das disposicións pertinentes do Anexo I do Real Decreto 1215/1997 por parte de prensas mecánicas excéntricas "vellas" (anteriores a 1995 sen marcado CE) para traballar metais en frío de carga e descarga manual.

App: Risco por exposición dérmica

30-12-2021 - INSST

O INSST pon a disposición esta nova aplicación que permite avaliar e xestionar o risco por exposición dérmica laboral a substancias/produtos químicos a partir do perigo e da exposición ás mesmas.

App: Avaliación de traballo repetitivo. OCRACheck

27-12-2021 - INSST

Esta aplicación do INSST permite avaliar dunha maneira sinxela a carga física asociada aos traballos repetitivos. Enténdese por traballos repetitivos aqueles caracterizados por realizarse en ciclos de traballo, ou polo emprego continuado dos mesmos movementos ou accións técnicas na súa desempeño.

Nova ficha VINVAC: 090. Atrapamiento da man entre a amarra e o cabirón do chigre dunha embarcación

27-05-2021 - INSST

Ou Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou a ficha 090 " Atrapamiento da man entre a amarra e o cabirón do chigre dunha embarcación" no Portal de “ Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Actualización da aplicación LEP e novas fichas DLEP

24-05-2021 - INSST

O INSST pon a disposición a actualización da aplicación LEP, ferramenta que amplía e facilita o acceso á información contida na publicación, Límites de exposición profesional para axentes químicos. Publica tamén os últimos DLEP que complementan, tanto á publicación devandita, como a aplicación informática.

APP sobre Manipulación manual: empuxe, arrastre e transporte

08-04-2021 - INSST

Este software implementa os valores límites publicados por Snook e Ciriello para as operacións de empuxe, arrastre e transporte de cargas de forma que a tarefa poida ser realizada polo 90% da poboación. O seu obxectivo é proporcionar uns valores de referencia para as operacións de empuxe, arrastre (ou tracción) e transporte de cargas.

Novos formatos da APP e calculador sobre a exposición ao ruído

31-03-2021 - INSST

O INSST pon a disposición os novos formatos da APP e o Calculador sobre avaliación da exposición ao ruído para o cálculo das ecuacións básicas para a avaliación da exposición a ruído: nivel diario equivalente para unha exposición ou m operacións con distintos niveis de ruído, nivel equivalente semanal, tempo máximo de exposición e nivel equivalente para ruído estable.

A EU-OSHA lanza o seu Tesauro multilingüe coa principal terminoloxía en materia de SST

24-03-2021 - EU-OSHA

A EU-OSHA pon a disposición o Tesauro multilingüe, que consiste nunha lista de termos sobre seguridade e saúde no traballo (SST) agrupados de forma xerárquica. A ferramenta contén tamén sinónimos e algunhas definicións e está xa plenamente integrada na Base de Datos Terminolóxica da Unión Europea (IATE).

A prevención do estrés no traballo: lista de puntos de comprobación. OIT

03-03-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 37

O estrés laboral constitúe un dos riscos laborais máis importantes en moitos países, así como en diferentes sectores de actividade e lugares de traballo. Como é ben sabido son moitas as consecuencias negativas producidas polo estrés á nosa saúde, incluíndo as enfermidades circulatorias e gastrointestinais, outros trastornos físicos, transtornos psicosomáticos e psicosociais, así como unha baixa produtividade.

Base de datos sobre TME relacionados co traballo

11-02-2021 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

Dende informes que analizan datos a nivel estatal e da UE a estudos de casos que exploran estratexias de prevención e orientación sectorial sobre a eliminación de riscos, estes recursos figuran nunha base de datos con información crave para as persoas traballadoras, as empresas e os/as responsables de políticas que buscan datos e cifras actualizadas sobre as enfermidades máis comúns relacionadas co traballo.

O INSST pon a disposición a APP e simulador Segutractor

08-02-2021 - INSST

Esta aplicación é un simulador de condución de tractor que permite formar a condutores na condución segura e no uso adecuado dos dispositivos de seguridade (ROPS e cinturón de seguridade), concienciando acerca do risco de accidente por volco e reforzando as condutas seguras.

Unha nova páxina web recompila información sobre os disruptores endocrinos dentro da UE

05-02-2021 - DISRUPTORES ENDOCRINOS

O obxectivo deste sitio web é informar principalmente ás partes interesadas sobre o estado actual das substancias identificadas como disruptores endocrinos (DE) ou en avaliación de propiedades de disrupción endocrina dentro da UE. A intención de recompilar esta información é mellorar o coñecemento sobre os disruptores endocrinos, aumentar a transparencia, coherencia e consistencia, así como a coordinación entre áreas lexislativas. Tamén é posible que este único depósito de información facilite a identificación e regulación de DE adicionais.

Nova imaxe do portal Situacións de Traballo Perigosas (STP) do INSST

22-01-2021 - INSST

O portal STP está orientado a ofrecer información con fins preventivos e especialmente, didácticos, poñendo en común problemas e solucións reais, baseándose en experiencias de postos de traballo de empresas de moi diferentes tamaños e sectores produtivos. Así mesmo, as áreas preventivas abordadas van dende os problemas de seguridade, axentes químicos, ergonómicos, etc.

Novas fichas BASEQUIM do Portal Situacións de Traballo Perigosass

17-12-2020 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo pon a disposición dúas novas fichas no portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BASEQUIM: ficha 030. Elaboración de productos alimenticios en panaderías y pastelerías artesanales: exposición a harina (2020) e ficha 031. Mecanizado de metal en frío: exposición a fluidos de corte (2020).

O INSST pon a disposición a Base de Datos de Vibracións Mecánicas

10-12-2020 - INSST

A base de datos de vibracións mecánicas, é unha ferramenta cuxo obxectivo principal é facilitar a avaliación por ESTIMACION do risco de vibracións mecánicas, tal e como se permite no Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro, naqueles casos nos que as tarefas e máquinas a avaliar sexan semellantes ás reflectidas na base de datos.

Nova ficha DATABIO: Coronavirus da síndrome respiratoria aguda grave 2 (SARS-CoV-2)

04-12-2020 - INSST

Novas fichas DATABIO

01-10-2020 - INSST

DATABiO é unha colección de fichas dos axentes biolóxicos potencialmente presentes en contornas laborais. Constitúe unha ferramenta de gran utilidade para a avaliación, prevención e control do risco biolóxico en calquera actividade laboral co devandito risco.

Calculador: Axentes químicos. Avaliación da exposición (UNE-EN 689:2019)

14-09-2020 - INSST

O INSST pon a disposición o Calculador: Axentes químicos. Avaliación da exposición laboral a axentes químicos presentes no ambiente dos lugares de traballo e a estratexia de medición para a comparación da exposición dos traballadores por inhalación cos valores límite de exposición profesional, segundo a Norma UNE-EN 689:2019 “Exposición no lugar de traballo. Medición da exposición por inhalación de axentes químicos. Estratexia para verificar a conformidade cos valores límite de exposición profesional”.

Cuestionario de Promoción da Saúde no Traballo: Saúde e benestar mental para PEMES

09-09-2020 - INSST

O presente cuestionario elaborouse coa vontade de que as micro e pequenas empresas (2 a 24 persoas traballadoras) poidan coñecer como contribúen á saúde e o benestar mental da contorna de traballo. A través dos 26 ítems que conforman o cuestionario poderase reflexionar sobre o estado actual da saúde e o benestar mental da empresa. Ademais, propón consellos prácticos e ideas orientadas á acción e á mellora neste sentido.

O INSST pon a disposición o Cuestionario e APP: Seguridade de máquinas agrícolas

08-09-2020 - INSST

A aplicación permite a comprobación das condicións de seguridade durante a utilización de diferentes categorías de máquinas agrícolas mediante un cuestionario baseado nos requisitos establecidos pola Directiva 2006/42/CE (Real Decreto 1644/2008) e as normas harmonizadas pertinentes.

O INSST pon a disposición un novo calculador e APP: Factor Filtro Ocular –FPFO-

31-07-2020 - INSST

O ollo humano pode sufrir danos no traballo por tres tipos de riscos principais presentes nas actividades laborais: mecánicos, químicos e radiacións. En ocasións non podemos seleccionar os filtros de protección tendo en conta as recomendacións de normas harmonizadas debido a que as fontes non están tipificadas. Neses casos é necesario avaliar se se superan os valores límite de exposición (VLE) en función do rango de lonxitudes de onda que emite a fonte.

O INSST pon a disposición a APP e o Calculador sobre Carga Física

28-07-2020 - INSST

Esta ferramenta ten por obxecto facilitar unha axuda para a identificación de riscos asociados á carga física, en concreto relacionado con manipulación de cargas, traballos repetitivos e adopción de posturas estáticas.

Nova ficha BASEQUIM do Portal Situacións de Traballo Perigosas

21-07-2020 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo pon a disposición unha nova ficha de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BASEQUIM: ficha 029. Sistemas automatizados de limpeza CIP na industria agroalimentaria: exposición a hidróxido sódico, acedo nítrico e acedo peracético (2020).

O INSST pon a disposición a APP e o Calculador sobre Campos Electromagnénticos

20-07-2020 - INSST

A aplicación ten como obxectivo orientar ao usuario sobre a necesidade da realización da avaliación de riscos específica segundo o indicado no Real Decreto 299/2016, do 22 de xullo, sobre protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a campos electromagnéticos.

Novidades na base de datos BINVAC do Portal de Situacións de Traballo Perigosas. Ficha 089

16-07-2020 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou a ficha 089 "Golpe por caída de obxecto desprendido en traballos de deguace de depósito metálico" no Portal de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Novidades na Base de Datos BASEMAQ do Portal Situacións de Traballo Perigosas. Fichas 25, 26, 27, 28, 29 e 30

03-07-2020 - INSST

O INSHT puxo a disposición novas fichas elaboradas polo grupo de traballo BASEMAQ, adicado a analizar situacións de traballo perigosas producidas por máquinas. Son cinco fichas relativas a maquinas do metal; dúas sobre Curvadoras de rodetes, dous sobre Serras de cinta e unha sobre Cizalla-guillotina; e unha ficha relativa ao mantemento e substitución de canxilóns.

Novo calculador: DSCF -Cortinas Fotoléctricas

30-06-2020 - INSST

Esta aplicación axuda a determinar a distancia de seguridade necesaria para o correcto posicionamento das cortinas fotoeléctricas na súa función de protexer adecuadamente ás persoas das partes perigosas das máquinas en aplicacións industriais

Novo calculador: SEMA –Seguridade das máquinas agrícolas-

18-06-2020 - INSST

O INSST pon a disposición este calculador que permite a comprobación das condicións de seguridade durante a utilización de diferentes categorías de máquinas agrícolas mediante un cuestionario baseado nos requisitos establecidos pola Directiva 2006/42/CE (Real Decreto 1644/2008) e as normas harmonizadas pertinentes.

Nova APP: Prevencion10.es

09-06-2020 - INSST

Prevencion10.es é un servizo público gratuíto de asesoramento en prevención de riscos laborais, cuxo obxectivo principal é facilitar a aplicación da lexislación de seguridade e saúde no traballo poñendo un especial interese en todos aqueles traballadores/ as autónomos e pequenas empresas que optaron por xestionar a prevención con medios propios.

Novidades na Base de Datos BINVAC do Portal Situacións de Traballo Perigosas. Fichas 85, 86, 87 e 88

31-03-2020 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou catro novas fichas de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Actualización no portal "Situacións de Traballo Perigosas. Basemaq”. Fichas 20, 21, 22, 23 e 24

16-03-2020 - INSST

O INSHT puxo a disposición novas fichas elaboradas polo grupo de traballo BASEMAQ, adicado a analizar situacións de traballo perigosas producidas por máquinas. Son 5 fichas, relativas á máquina combinada para traballar a madeira-serra circular e á serra de cinta para esquinado de gando.

Últimas fichas BASEQUIM do Portal Situacións de Traballo Perigosas

28-02-2020 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo pon a disposición novas fichas de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BASEQUIM.

Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose

14-01-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

A silicose continúa sendo na actualidade unha enfermidade de elevada incidencia e prevalencia, da que non se dispón de datos epidemiolóxicos que permitan establecer a súa auténtica dimensión, polo que o seu estudo constitúe un reto para todas as partes implicadas na saúde laboral. Neste protocolo incúense criterios de actuación para actividades non encadradas no ámbito das industrias extractivas, nas que os efectos da exposición á sílice cristalina tamén se fixeron patentes.

Novidades do INSST en APP

07-06-2019 - INSST

O INSSBT amplía as súas ferramentas para a prevención cunha nova aplicación para dispositivos móbiles: “Manipulación manual de cargas: índice de levantamento segundo a ecuación do NIOSH revisada”

Novidades na Base de Datos BINVAC do Portal Situacións de Traballo Perigosas. Xuño 2019

06-06-2019 - INSST

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo publicou cinco novas fichas de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Gestis ILV, valores límite internacionais para sustancias perigosas

15-03-2019 - IFA

Esta aplicación xestionada por IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance, contén unha base de datos de máis de 1.300 subsancias perigosas cos valores límites ambientais estabelecidos en diferentes países do mundo.

Calculador Almacenamento de produtos químicos en recipientes móbiles. Regulamento APQ

14-03-2019 - INSST

O INSST ven de poñer a disposición dos usuarios/as un novo calculador para a disciplina de Seguridade: Almacenamento de produtos químicos en recipientes móbiles. Regulamento APQ

A importancia dos recoñecementos médicos

10-12-2018 - ISPLN, Instituto de Saúde Pública de Navarra

O Servizo de Saúde Laboral do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra (ISPLN) elaborou un curto de animación co fin de aclarar dúbidas en relación con diversos aspectos dos exames de saúde, como o seu funcionamento, obrigatoriedade, cando deben realizarse, etc., incluídos na vixilancia da saúde da poboación traballadora.

EU- OSHA presenta unha infografía interactiva creada para apoiar a campaña Traballos saudables: alerta fronte a substancias perigosas

27-11-2018 - EU-OSHA

A infografía permite aos usuarios descubrir cifras e datos sobre os riscos que entrañan as substancias perigosas para a poboación traballadora e as vantaxes de xestionar os devanditos riscos.

O INSST publica a nova versión da aplicación FPISCO 4.0

19-10-2018 - INSST

Esta aplicación informática é unha ferramenta para a avaliación dos factores psicosociais. O seu obxectivo é contribuír ao diagnóstico dos riscos psicosociais presentes nunha empresa ou en áreas parciais da mesma, a partir dos cuestionarios de aplicación individual. Tamén inclúe información de utilidade práctica para orientar as medidas preventivas que poden levar a cabo na empresa no ámbito psicosocial.

Pon nas túas mans a protección da pel

29-08-2018 - INSSBT

Trátase dun documento que pretende ofrecer unha información xeral para clarificar as características máis importantes das afeccións cutáneas producidas por contacto con produtos químicos

Guía clínica para a abordaxe da disfonía crónica en Medicina Primaria e Medicina do Traballo

28-08-2018 - INSSBT

O obxectivo desta guía é ofrecer ao médico de familia e ao médico do traballo un instrumento que inclúa recomendacións baseadas na máxima evidencia posible, un itinerario no diagnóstico e tratamento da disfonía crónica e criterios para que o médico poida decidir o mellor camiño a seguir para o tratamento da disfonía de cada paciente concreto.

Novo calculador: “Exposición a axentes químicos. Avaliación cualitativa do risco por inhalación”

27-08-2018 - INSSBT

O INSSBT ven de poñer a disposición dos usuarios/as un novo calculador para a disciplina de Hixiene: Exposición a axentes químicos. Avaliación cualitativa do risco por inhalación

Novidades na base de datos BINVAC do Portal Situacións de Traballo Perigosas. Xullo 2018

04-07-2018 - INSSBT

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo ven de publicar tress novas fichas de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Actualización do sitio web de nanomateriais da UE

14-06-2018 - EUON

O sitio web do Observatorio da Unión Europea para Nanomateriais (EUON) foi actualizado con nova información sobre nanomateriais dentro do marco regulatorio da UE; esta información inclúe formas de uso en diferentes sectores, incluíndo alimentos, mediciña e investigación ambiental, así como indicacións sobre emprego de nanomateriais de xeito seguro no traballo.

Base de datos: INFOMEP (Información para traballadores sanitarios sobre medicamentos perigosos)

04-05-2018 - INSSBT

O INSSBT publica a base de datos INFOMEP sobre medicamentos perigosos na que constan como entradas posibles: nome do medicamento, código nacional, principio activo, grupo terapéutico e a súa descrición, laboratorio fabricante, motivo de perigo, referencia segundo a lista do NIOSH, e recomendacións para a preparación e administración.

Novos calculadores: Estrés térmico. Índice WBGT. Avaliación da exposición ao ruído

23-03-2018 - INSSBT

O INSSBT ven de poñer a disposición dos usuarios/as dous novos calculadores para a disciplina de Hixiene: Estrés térmico. Índice WBGT e Avaliación da exposición ao ruído. Cálculos básicos.

Novidades do INSSBT en App

14-03-2018 - INSSBT

O INSSBT amplía as súas ferramentas para a prevención con dúas novas aplicacións para dispositivos móbiles: o “Conversor de unidades e formulario de Hixiene Industrial” e “Plataformas elevadoras móbiles de persoal (PEMP). Condicións de seguridade”.

App para o cálculo do índice de calor

04-01-2018 - OSHA - NIOSH

O National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, e o Occupational Safety and Health Administration,OSHA, publicaron unha nova versión do OSHANIOSH Heat Safety Tool App, unha app dispoñible para todos os teléfonos intelixentes que calcula o índice de calor nos lugares de traballo ao aire libre a través da xeolocalización do teléfono (emprega os datos de condicións metereolóxicas obtidos dos satélites da Administración Nacional Oceánica e Atmosférica dos EEUU). Baseándose no índice calculado, a App proporciona automaticamente ao usuario recomendacións específicas para protexerse contra a calor.

Novidades na base de datos BINVAC do Portal Situacións de Traballo Perigosas. Decembro 2017

12-12-2017 - INSSBT

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo ven de publicar dúas novas fichas de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BINVAC.

Novidades na base de datos BASEQUIM do Portal Situacións de Traballo Perigosas. Decembro 2017

11-12-2017 - INSSBT

O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo ven de publicar dúas novas fichas de “Situacións de Traballo Perigosas” elaboradas polo grupo de traballo BASEQUIM. A actualización realizouse para recoller os cambios na normativa de referencia do Formaldehído.

App para avaliar o levantamento de cargas

02-11-2017 - NIOSH

NIOSH lanzou recentemente unha aplicación para dispositivos móbiles, NLE Calc, que axuda aos usuarios a determinar uns límites de elevación de carga seguros.

Actualización no portal "Situacións de Traballo Perigosas. Basemaq”. Fichas 18 e 19

14-09-2017 - INSHT

O INSHT ven de publicar dúas novas fichas elaboradas polo grupo de traballo BASEMAQ, adicado a analizar situacións de traballo perigosas producidas por máquinas. Son dúas fichas, números 18 e 19, relativas ao sector da maquinaria para a industria alimentaria que reflexan situacións perigosas na utilización de máquinas picadoras de carne.

Actualización no portal "Situacións de Traballo Perigosas. Basemaq”. Fichas 15, 16, 17

08-06-2017 - INSHT

O INSHT ven de publicar tres novas fichas elaboradas polo grupo de traballo BASEMAQ, adicado a analizar situacións de traballo perigosas producidas por máquinas. Son tres fichas, números 15, 16 e 17, relativas ao sector da maquinaria para a industria alimentaria que reflicten situacións perigosas na utilización de serras de cinta.

Novidades en Calculadores e App

25-04-2017 - INSHT

O INSHT vén de poñer en disposición un novo calculador: “Accidentes de traballo. Control estatístico” e unha nova App “Andeis metálicos. Condicións de seguridade”

Novidades en Calculadores (ergonomía)

07-04-2017 - INSHT

O INSHT ven de poñer en disposición dous novos calculadores: "Manipulación manual de cargas: valores límite en operacións de empuxe, arrastre e transporte" e "Cálculo da resistencia térmica do vestido".

Novidades na base de datos BASEQUIM do Portal Situacións de Traballo Perigosas. Febreiro 2017

21-02-2017 - INSHT

Na base datos BASEQUIM proporciónanse fichas para diferentes situacións de exposición a axentes químicos que conteñen información sobre os axentes químicos que poden estar presentes na realización da tarefa, os danos para a saúde derivados da exposición aos axentes químicos considerados, os factores de risco e as medidas preventivas.

Nova web web informativa sobre os riscos de cancro no traballo e os perigos da exposición a axentes carcinóxenos

08-11-2016 - Hixiene

Este proxecto, dispoñible dende o 10 de outubro, está apoiado pola Confederación Europea de Sindicatos, Business Europe (patronal europea), a Comisión Europea, a Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo e dúas presidencias da UE (Países Baixos e Austria), socios na campaña europea "Folla de ruta sobre canceríxenos", lanzada en Ámsterdam en maio de 2016.

Nova app: Guía de peto sobre perigos químicos

02-09-2016 - NIOSH

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde Laboral (NIOSH) dos EEUU pon a disposición de usuarios/as unha nova versión en formato app da Guía de peto sobre Perigos Químicos. A aplicación pódese empregar en calquera dispositivo con navegador web. Esta guía ofrece información xeral de hixiene industrial para máis de 600 de productos químicos, axudando a usuarios/as a detectar e controlar os perigos químicos no traballo.

Novos calculadores

01-04-2016 - INSHT

O calculador "Superficie mínima por traballador" engádese aos xa existentes no espazo específico adicado a calculadores na web do INSHT. Neste caso, facilítase o cálculo da superficie libre mínima por traballador/a en diferentes espazos de traballo tendo en conta a esixencia do Real Decreto 486/1997, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo.

Novas aplicacións informáticas para smartphone ou tablet

31-03-2016 - INSHT

As novas app están referidas ao almacenamiento de produtos químicos (APQ) e a exposición a vibracións. Como no caso das aplicacións que o INSHT tiña xa a disposición dos usuarios, estas novas app poden ser descargadas no smartphone ou a tablet do técnico como ferramentas de axuda para determinados cálculos e chequeos, consultas on line e o envío a un pc dos datos consultados ou calculados.

Novas fichas na base "BINVAC". Marzo 2016

23-03-2016 - INSHT

A base de "Accidentes de traballo investigados", BINVAC, está aloxada no portal do INSHT "Situacións de traballo peligrosas". Na base descríbense situacións de traballo reais nas que se produciron ou se poden producir danos á saúde dos traballadores, identificando os elementos máis relevantes para a súa prevención, así como as medidas preventivas adecuadas. Na actualización inclúense dúas novas fichas, unha referida a un accidente por caída desde altura e outra que trata dunha explosión en atmósferas explosivas.

Calculadores. Novidades

14-03-2016 - INSHT

O INSHT ten a disposición dos usuarios da súa páxina web varios calculadores que pretenden facilitar a avaliación das condicións de traballo. Cada ferramenta de cálculo está deseñada para poder extraer conclusións a partir da introdución dunha serie de datos por parte do usuario. Recentemente veñen a sumarse á relación de calculadores existente, tres novas ferramentas: - Avaliación do benestar térmico global e local - Avaliación simplificada da PRL e a responsabilidade social empresarial - Exposición a radiacións ópticas

Novas fichas na base “BASEMAQ”. Marzo 2016

07-03-2016 - INSHT

O Portal "Situacións de traballo perigosas", adicado a situacións de traballo con exposición potencial a diferentes perigos está elaborado polo INSHT en colaboración coas comunidades autónomas. O portal está adicado especialmente a tres tipos de situacións de traballo, que dentro desta ferramenta están constituídos como subportais: BASEMAC, situacións perigosas de traballo producidos por máquinas, BASEQUIM, situacións de exposición a axentes químicos, e BINVAC, accidentes de traballo investigados.

O portal adicado específicamente a TME intégrase no Portal de Ergonomía.

01-12-2015 - INSHT

O portal do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo destinado aos transtornos musculoesquéticos desaparece como tal; os seus contidos estarán dispoñibles a partires de agora nun apartado específico do portal de ergonomía.

Novas fichas de axentes biolóxicos - DATABIO

03-09-2015 - INSHT

Dentro da colección de fichas de axentes biolóxicos, DATABiO, o Instituto Naciónal de Seguridade e Hixiene no Traballo presenta novas fíchas clasificadas segundo o tipo de axente, efectos na saúde e orde alfabética

Aplicacións informáticas para smartphone ou tablet

23-07-2015 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo ofrece novas ferramentas de axuda para cálculos e chequeos habituais, información sobre axentes contaminantes ou condicións de traballo. As aplicacións permiten logo da súa descarga no smartphone ou tablet, a consulta on line, envío dos datos consultados ou calculados a un pc e a orientación in situ sobre os resultados que se van obtendo durante o traballo. Polo

Base de datos gratuita de publicacións en seguridade e saúde no traballo

09-04-2015 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

A Axencia Europea ofrece unha base de datos sobre publicacións específicas en materia de seguridade e saúde no traballo. A colección de publicacións, dispoñible de xeito gratuíto, abrangue dende informes de investigación máis científicos a follas informativas (e-facts) monotemáticas, destinadas ao uso no lugar de traballo. A búsqueda pode realizarse por idioma, tema ou palabra clave.

Portal Temático de Riscos Psicosociais

11-03-2015 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo vén de revisar e renovar o seu Portal de Psicosocioloxía. A partires de agora pasará a denominarse Portal de Riscos Psicosociais, denominación que resulta máis precisa tendo en conta que os contidos que se deselvolven están relacionados coa prevención de riscos psicosociais.

Nova ferramenta para estimar os riscos por exposición a múltiples axentes químicos

03-02-2015 - INRS

O INRS francés ven de publicar unha ferramenta web que serve para estimar os riscos por exposicións simultáneas a sustancias con efectos similares sobre o organismo. A ferramenta traballa coa hipótese de que as sustancias presentes no mesmo ambiente e á que se lle asigna unha mesma clase de perigo presentan un efecto aditivo, calculándose así un índice de exposición da mestura para o devandito efecto

EPIDAT: análise epidemiolóxica de datos

05-11-2014 - Consellería de Sanidade

Epidat é un programa de libre distribución desenvolvido polo Servizo de Epidemioloxía da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia) co apoio da Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) e a Universidad CES de Colombia. Os obxectivos de Epidat son: - Aportar unha ferramenta de manexo sinxelo e de utilidade para a análise estatística e epidemiolóxica de datos que cubra algunhas omisións nas aplicacións máis estendidas. - Apoiar e facilitar a docencia en epidemioloxía, tanto no ámbito da cooperación técnica como no universitario. - Fortalecer a capacidade analítica dos profesionais de saúde. - Ofrecer unha fonte de formación autodidacta en determinadas áreas escollidas da estatística aplicada á epidemioloxía.

Nova versión FPSICO 3.1

29-10-2014 - INSHT

Esta aplicación informática é unha ferramenta para a avaliación dos factores psicosociais. O seu obxectivo é contribuír ao diagnóstico dos riscos psicosociais presentes nunha empresa ou en áreas parciais desta, a partir dos cuestionarios de aplicación individual. Tamén inclúe información de utilidade práctica para orientar as medidas preventivas que poden levarse a cabo na empresa no ámbito psicosocial.

Sobrecarga térmica estimada

15-09-2014 - INSHT

O INSHT desenvolveu unha aplicación informática para a aplicación do método da sobrecarga térmica estimada, establecido na norma UNE-NISO 7933:2004, que permite valorar o risco de estrés térmico que experimenta un individuo nun ambiente caloroso.

OSHwiki, a wikipedia da prevención de riscos laborais

14-07-2014 - Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo

Proxecto desenvolvido pola EU-OSHA , para permitir a posta en común do coñecemento en seguridade e saúde no traballo (SST), a información e as mellores prácticas, co fin de apoiar ás organizacións gobernamentais, da industria e dos traballadores para garantir a seguridade e a saúde no lugar de traballo. Polo momento dispoñible en versión beta e con contidos en inglés.

Portal do sector marítimo

24-04-2014 - INSHT

A pesca mariña atópase entre as actividades laborais máis perigosas do mundo. A Organización Internacional do Traballo (OIT) e a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) estiman que o 7% das vítimas mortais de accidentes laborais que se producen no mundo ocorren na industria pesqueira, a pesar de que este sector representa menos do 1% da forza laboral mundial. A OIT estima que o traballo neste sector cóbrase a vida dunhas 24.000 persoas ao ano en todo o mundo. No Estado español a pesca mariña presenta unha das taxas de accidentes laborais máis elevadas.

Novidades na base de datos BASEQUIM do Portal Situacións de Traballo Perigosas. Fichas 14, 15 e 16

06-03-2014 - INSHT

Nesta base datos BASEQUIM proporciónanse fichas para diferentes situacións de exposición a axentes químicos que conteñen información sobre os axentes químicos que poden estar presentes na realización da tarefa, os danos para a saúde derivados da exposición aos axentes químicos considerados, os factores de risco e as medidas preventivas.

Nova ferramenta informática: Intervención psicosocial.

31-01-2014 - INSHT

A aplicación "Intervención psicosocial" está dirixida a todos aqueles axentes, dentro e fóra das organizacións, interesados na prevención efectiva dos riscos psicosociais, que dispoñan de coñecementos específicos sobre esta materia. O obxectivo desta aplicación é converterse nun espazo de intercambio e consulta de experiencias e coñecementos sobre intervención psicosocial, proporcionando ferramentas que contribúan a estimular nas empresas da nosa contorna a práctica de calidade neste terreo da prevención de riscos laborais.

Novidades nos calculadores

11-12-2013 - INSHT

Dende hai algúns anos o INSHT pon a disposición dos usuarios da súa páxina web varios calculadores que pretenden facilitar a avaliación das condicións de traballo. Cada ferramenta de cálculo está deseñada para poder extraer conclusións a partir da introdución dunha serie de datos por parte do usuario. Recentemente a colección de calculadores foi ampliada con dúas novas ferramentas, que se sumaron ás catorce xa existentes. Trátase dos calculadores "Avaliación da comunicación verbal: método SIL (Speech Interference Level)" e "Determinación do metabolismo enerxético". Ademais introducíronse algúns cambios no resto da colección para mellorar a accesibilidade á ferramenta e unificar o formato dos calculadores.

Actualización da web sobre riscos biolóxicos

03-12-2013 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT), cumprindo coa súa función de divulgación e de promoción da seguridade e saúde no traballo, actualizou este portal sobre risco biolóxico para fomentar a mellora das condicións de seguridade e saúde dos traballadores, que como consecuencia da súa actividade laboral poden estar ou están expostos a contaminantes biolóxicos.

Plataforma de xestión da mobilidade e a prevención de riscos laborais no tráfico.

08-11-2013 - ISSGA

Con esta plataforma preténdese ofrecerlles ás empresas a ferramenta necesaria para levar a cabo pautas de actuación concretas encamiñadas a crear plans de mobilidade para os seus traballadores que melloren as condicións nos seus desprazamentos.

Nova base de datos: Seguridade en Construción

21-06-2013 - INSHT

A base de datos de Seguridade en Construción pretende recompilar, seleccionar e estruturar os contidos relacionados coa prevención de riscos laborais e a coordinación da seguridade e saúde no traballo nas obras de construción, constituíndose como un Sistema de información "en liña" sobre Boas Prácticas en Construción (SIBPC).

Novidades do INSHT: Actualización de RISKQUIM e novos contidos en BASEQUIM

22-05-2013 - INSHT

Nos últimos días o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo procedeu á actualización da aplicación informática RISKQUIM e incorporou novos contidos técnicos en BASEQUIM.

Base de datos "Desengraxamento de superficies metálicas"

25-03-2013 - INSHT

A base de datos Desengraxamento de superficies metálicas ofrece información sobre os diferentes procesos de desengraxamento, as disolucións e substancias químicas empregadas e as características toxicolóxicas destas. Así mesmo pretende orientar na busca de alternativas.

elcosh: biblioteca electrónica de seguridade e saúde ocupacional na construción.

14-01-2013 - NIOSH

A Biblioteca Electrónica de Seguridade na Construción e Saúde Ocupacional foi desenvolvida por CPRW, Centro de investigación na industria da construción. Este centro, adicado a proxectos de investigación no sector, funciona ademáis como Centro Nacional da Construción para o Instituto Nacional para a Seguridade e Saúde Ocupacional (NIOSH) norteamericano.

The Nanodatabase: nova base de datos sobre nanomateriais

02-01-2013 - Tecnoloxía

O Consello de Consumidores danés e o Consello Ecolóxico de Dinamarca, en cooperación con DTU Environment desenvolveron unha base de datos, The Nanodatabase, que permite identificar máis de 1.200 productos que conteñen nanomateriais ou que se comercializan co término "nano".

RISKOFDERM. Avaliación do risco por exposición dérmica laboral a sustancias químicas.

03-04-2012 - INSHT

O INSHT presentou o pasado día 23 de marzo a aplicación informática RISKOFDERM. Esta aplicación utilízase para a avaliación e xestión do risco por exposición dérmica a sustancias químicas perigosas no posto de traballo. Clasifica a sustancia segundo a súa toxicidade e o nivel de exposición de acordo coa tarefa, proporcionando unha estimación do risco de efectos locais e sistémicos, propoñendo medidas preventivas para o seu control. Esta aplicación foi desenvolvida dentro do proxecto europeo "Avaliación do risco por exposición dérmica laboral a sustancias químicas" (RISKOFDERM), que se levou a cabo durante 4 anos coa participación de 15 organizacións de 11 países europeos, entre elas o INSHT. Un dos resultados máis importantes do proxecto foi a elaboración dunha ferramenta informática para a avaliación e xestión do risco por exposición dérmica en PEME.

Portal Temático: Promoción da Saúde no traballo

21-02-2012 - INSHT

O INSHT pon en marcha un portal temático adicado á promoción da saúde no traballo.

Unha aplicación online mide a nosa calidade de vida.

19-01-2012 - IBV Instituto de Biomecánica de Valencia

O Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) dispón dunha aplicación que permite aos usuarios medir a súa calidade de vida. Esta ferramenta, promovida pola Asociación CVIDA, facilita o acceso por parte do usuario a consellos e empresas que contribúan a mellorar a súa saúde e benestar.

Simulador “Prácticas de seguridade na construción”.

17-01-2012 - OSALAN

Osalan , o Instituto vasco de Seguridade e Saúde Laboral, vén de pór en funcionamento este simulador co fin de proporcionar unha ferramenta de axuda na formación dos traballadores do sector da constución.

Modelo operativo para a xestión da violencia ocupacional de orixe externo

18-11-2011 - INSHT

O INSHT ven de publicar na súa páxina web unha nova ferramenta orientada fundamentalmente ás Pemes, e dentro delas ás que desenvolven a súa actividade nos sectores da sanidade, hostalería, educación e transporte e almacenamento, sendo posible a súa utilización noutros sectores de actividade que poidan ter casos de violencia ocupacional externa como pode ser a banca, os comercios, etc.

O Instituto de Saúde e Seguridade no Traballo e o Seguro Social de Accidentes alemáns puxeron en liña unha ferramenta para a avaliación do risco que se adapta tamén aos requisitos de REACH.

17-11-2011 - Hixiene

O Instituto de Saúde e Seguridade no Traballo e o Seguro Social de Accidentes alemáns puxeron en liña unha ferramenta para a avaliación do risco que se adapta tamén aos requisitos de REACH. A ferramenta, creada en colaboración cos desarrolladores do “Dutch Stoffenmanager”, abarca a exposición dérmica e por inhalación, e está especialmente deseñada para sustancias para as que non existen límites de exposición profesional nin métodos de medición aprobados. Un modelo de avaliación da exposición permite axustarse aos parámetros do Regulamento REACH.

Portal Temático: Ergonomía

06-10-2011 - INSHT

A estrutura do portal de Ergonomía recolle a información que sobre este tema disponse no INSHT, a partir dunha concepción teórica dos diversos aspectos que deben considerarse no ámbito da Ergonomía, é dicir a consideración do traballo como un sistema.

Portal Temático: Psicosocioloxía

06-10-2011 - INSHT

Neste Portal temático atoparemos a información máis relevante dende o punto de vista preventivo en materia psicosocial.

Portal Temático:Sector Agrario

05-10-2011 - INSHT

O portal temático do Sector Agrario do INSHT está estruturado en cinco seccións: información xeral sobre o sector agrario, praguicidas agrícolas (produtos fitosanitarios), maquinaria, gandaría e traballos forestais.

Portal Temático: Transportista autónomo

05-10-2011 - INSHT

Portal temático orientado ao profesional Transportista Autónomo. Recolle aqueles documentos, noticias e contidos de prevención do Portal do INSHT que lle poden ser de axuda para xestionar a seguridade e saúde no seu traballo.

Portal Temático: Equipos de protección individual

04-10-2011 - INSHT

Este portal temático, relacionado cos Equipos de Protección Individual, permite ao usuario acceder a información sobre a Selección e uso de tales equipos, así como sobre o proceso de Certificación e sobre os aspectos máis relevantes da Normalización técnica dos mesmos.

Portal Temático: Risco Químico

04-10-2011 - INSHT

Este portal recompila toda a información sobre risco químico contida no sitio web do INSHT.

Portal Temático: Risco Biolóxico

04-10-2011 - INSHT

O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, INHST, ven de poñer en marcha un portal sobre risco biolóxico co ánimo de fomentar a mellora das condicións de seguridade e saúde dos traballadores que, como consecuencia da súa actividade laboral, poden estar ou están expostos a contaminantes biolóxicos.

Portal Temático: Trastornos Musculoesqueléticos

27-09-2011 - INSHT

Neste portal temático, que ven de poñer en marcha o INSHT, analízanse os trastornos musculoesqueléticos máis frecuentes, ofrécense métodos de avaliación e indicacións sobre boas prácticas. Tamén pode consultarse unha descripción dos factores que poden contribuir á aparición dos TME e se ofrecen orientacións para a súa identificación e control.

Nova sección da páxina web do INSHT

15-09-2011 - INSHT

Toda a información sobre límites de exposición profesional

Portal de situacións de traballo perigosas

14-09-2011 - Nova ferramenta en materia de prl

Ofrece información sobre situacións de traballo perigosas con fins preventivos. Descríbense situacións de traballo reais nas que se produciron ou poden producirse danos á saúde dos traballadores, identificando os elementos máis relevantes para a súa prevención , así como as medidas preventivas máis axeitadas.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS