Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
13/10/2014
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 11 galego
O documento de análise no que se valoran os significativos cambios lexislativos que introducen tanto o Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo sobre Incapacidade Temporal coma o novo proxecto de Lei de Mutuas que modifica a Lei da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das antigas Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais abre o número 11 do noso Boletín. Comparten espazo neste boletín artigos nos que se desenvolven temas relacionados coa sensibilidade química múltiple e a saúde laboral, o Comité de Seguridade e Saúde e o Mapa de Risco Químico elaborado polo ISSGA.
/Mulleres CIG
Igualdade
25/11/2014
Segundo datos da ONU, un 35% das mulleres de todo o mundo sofren violencia física e/ou sexual no contexto das relacións de parella, ou violencia sexual exercida por outros homes, estatísticas que ascenden en moitos casos a preto dun 70% das mulleres. No caso da Unión Europea, a metade das mulleres enquisadas recoñeceron sufrir nalgún momento da súa vida insinuacións sexuais non desexadas, contacto físico ou outras formas de acoso sexual no traballo.
/Imaxen do ISSG
DATOS ESTATÍSTICOS
24/11/2014
Datos de sinistralidade de outubro 2014 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
/TPC vertical
TPC
24/11/2014
Crear un estándar mínimo común a todos os Estados membros, que acredite a formación e a experiencia dos traballadores do sector da construción. Esta foi a principal conclusión do Seminario celebrado en Bruxelas os pasados días 17 e 18 de novembro, sobre "as tarxetas sociais de acreditación na industria da construción", organizado pola Federación Europea dos Traballadores da Construción (Efbww) e a Federación Europea da Industria da Construción (FIEC), en colaboración coa Asociación Europea de Institucións Paritarias (AEIP), e financiado pola Comisión Europea.
Accidente laboral
21/11/2014
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o 18 por cento das persoas ocupadas (que traballan e cotizan) no Estado español son autónomas. Das máis de 3 millóns de empresas que hai no Estado, máis do 90 por cento eran autónomos ou microempresas. Sen dúbida, este colectivo supón un peso máis que específico no conxunto da economía produtiva; entre as particularidades preventivas deste colectivo hai que destacar que é un profesional comunmente subcontratado e que a cobertura por accidente de traballo e enfermidade profesional é voluntaria, polo que moitos empresarios/as prescinden da mesma con obxecto de rebaixar custos; desta forma é habitual que se un autónomo/a ten un accidente, non se adoite dar de baixa.
HIXIENE
20/11/2014
Os traballadores de todos os países enfróntanse a novos riscos derivados do rápido avance das novas tecnoloxías baseadas nas aplicacións das estruturas atómicas de escala nanométrica coñecidas como nanomateriais
MEDIO AMBIENTE
20/11/2014
A caza furtiva, o turismo ou a deforestación levaron o límite ao 8% das áreas naturais inscritas na Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO. Lugares como a Reserva de caza de Selous (Tanzania) e a Reserva de Biosfera da bolboreta monarca en México presentan perigo crítico para a súa conservación no futuro, segundo o informe Perspectiva do Patrimonio Mundial presentado no Congreso Mundial de Parques en Sídney, celebrado neste mes de novembro.
Conciliación
21/11/2014
A flexibilidade dos horarios de traballo para poder conciliar a vida laboral e familiar en Europa é aínda "moi insuficiente", algo que se acrecenta no Estado español, un dos países da Unión Europea onde máis difícil é esta conciliación, segundo o Informe de Evolución da Familia Europea en 2014 do Instituto de Política Familiar presentado esta semana.
INSHT
20/11/2014
O Real Decreto 664/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo, encomenda de xeito específico, na súa disposición final primeira, ao Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, a elaboración e mantemento actualizado dunha Guía Técnica, de carácter non vinculante, para a avaliación e prevención dos riscos relacionados cos axentes biolóxicos durante o traballo.
INSHT
18/11/2014
O Estatuto do Traballador Autónomo (Lei 20/2007) supuxo un importante avance no coñecemento das condicións de seguridade e saúde no traballo deste colectivo. Con esta norma faise obrigatoria a cobertura da prestación por accidente de traballo e enfermidade profesional aos denominados traballadores autónomos economicamente dependentes e a aqueles integrados en actividades de maior risco, polo que ano a ano se irá mellorando o nivel de coñecemento do comportamento fronte ao accidente de traballo por parte do colectivo de autónomos.
 
 

17-11-2014
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 17 de novembro de 2014 en Vigo.
13-11-2014
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria. Data prevista de inicio 13 de novembro de 2014 en Ferrol.
24-10-2014
Xornada técnica solicitada pola Comarca de A Coruña. A data prevista de celebración é o día 24 de outubro de 2014 en A Coruña.
23-10-2014
Curso monográfico de 4 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista 23 de outubro en Burela.
23-10-2014
Xornada técnica solicitada pola Comarca de Ourense. A data prevista de celebración é o día 23 de outubro de 2014 en Ourense.
20-10-2014
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 20 de outubro de 2014 en Vigo.
15-10-2014
Curso monográfico de 10 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Datas previstas 15 e 16 de outubro en Burela.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
Acción DI-0015/2009; Acción AD-0002/2011; Acción AD-0001/2012