Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
 
 
GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
12/05/2016
/Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 19 galego
ESENER - 2 é a segunda enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes. Realizada pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA) no verán/ outono de 2014; participaron na mesma 49.320 empresas de tódolos sectores produtivos con cinco ou máis empregados; as empresas estaban repartidas nos países que conforman a Europa dos Vinteoito máis Albania, Islandia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turquía, Noruega e Suíza. Entre os datos obtidos, resaltar que só o 11% das empresas do Estado español realizan as avaliacións de riscos con medios propios, dentro do grupo de países europeos cun menor índice de integración da prevención nas empresas, factor preocupante en termos de calidade, eficiencia e resultado das políticas preventivas que se desenvolven nas empresas.
/T+55 10
Traballadores/as maiores de 55.
27/05/2016
A valoración da capacidade funcional dos/as traballadores/as maiores de 55 anos (a partir de agora T+55) resulta esencial á hora de establecer o estado das súas capacidades físicas e aptitudes laborais. Factores como carga física asociada ao traballo, efectos na saúde a longo prazo como consecuencia da prolongación da vida laboral ou o propio proceso de envellecemento, determinarán en gran medida os posibles cambios psicofísicos que deberemos ter en conta. Laboralmente o concepto capacidade funcional fai referencia á suficiencia ou aptitude dun individuo para realizar o seu traballo con respecto ás demandas ou requirimentos laborais específicos.
/Lagoa de Cospeito
Medio ambiente
26/05/2016
Científicos das universidades de Córdoba e Bochum (Alemaña) veñen de desenvolver un sistema que captura de forma selectiva o chumbo e o cadmio, dous potentes contaminantes procedentes da actividade industrial, o que axuda a reducir estos metais en ríos e balsas de auga; este sistema emprega hidrotalcitas, uns compostos con magnesio e aluminio.
/Sentenza
Saúde laboral
24/05/2016
No Reino Unido non existen sancións administrativas por infraccións de seguridade e saúde. Son os tribunais os que estabelecen as sancións que estiman oportunas atendendo á lei que se vulnera en cada caso. A partir do 1 de febreiro de 2016, entraron en vigor unhas novas directrices a aplicar nas sentenzas relativas a delitos de seguridade e saúde. Segundo estas directrices, na sentenza terase en consideración en primeiro lugar a gravidade do dano (real ou potencial) e a probabilidade de dano (que se divide nunha serie niveis dentro de cada categoría). A continuación terase en conta o volume de negocios da empresa, o que permitirá estabelecer multas dunha cuantía o suficientemente importante para que invite á reflexión aos directivos e accionistas da empresa.
ISSGA
23/05/2016
Datos de sinistralidade do PRIMEIRO trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e concellos.
NIOSH
20/05/2016
Aplicación para smartphone de NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), deseñada para mellorar a seguridade no emprego de escadas de man. A aplicación ofrece guías de emprego e ferramentas interactivas para previr as causas principais das caídas.
Safe Work Australia
18/05/2016
Safe Work Australia ven de presentar tres estudios sobre a exposición a axentes canceríxenos nos sectores agrícola e gandeiro, na construción e nas industrias transformadoras. Os estudos realizáronse a partir da información proporcionada por una mostra representativa de traballadores/as e considerando 38 agentes canceríxenos seleccionados previamente (todos eles clasificados pola IARC dentro dos grupos 1,canceríxeno en humanos, ou 2A, probablemente canceríxeno en humanos) e se identificaron as exposicións aos mesmos de forma indirecta: a partir de tarefas que os/as traballadores afirmaron realizar.
ISSGA
23/05/2016
Datos de sinistralidade correspondentes ao primeiro trimestre de 2016 referidos a Galiza, desagregados por provincias e sector de actividade.
Seguretat i Salut Laboral
20/05/2016
Esta publicación resulta da análise das funcións do coordinador/a de seguridade e saúde no ámbito da construción; presta atención ás relacións entre os profesionais, aos que se dirixe á publicación, que interveñen na obra, tanto na fase de elaboración como de execución do proxecto: promotores, empresarios, coordinadores de seguridade e saúde, responsables de dirección de obra, proxectistas, técnicos de saguridade das empresas construtoras, cargos intermedios con responsabilidades en prevención de riscos laborais, representantes dos traballadores. Este documento pretende sensibilizar aos profesionais implicados sobre a importancia da figura de coordinador/a de seguridade e saúde, aportando elementos que axuden a aclarar as posibles dúbidas que se prantexen na interpretación da normativa existente sobre este tema.
TRABALLADORES MAIORES DE 55
18/05/2016
A investigación e produción de nanomateriais é unha área en continuo crecemento nos últimos anos polo gran potencial que estes representan. Abriron un eido de investigación inmenso debido a que os elementos coñecidos, levados a unha escala nanométrica, presentan propiedades físicas e químicas totalmente diferentes a eses mesmos elementos en escala macroscópica polo que se presenta un amplo rango de aplicacións no que o tamaño físico da partícula pode proporcionar unhas propiedades eléctricas, magnéticas, catalíticas ou de comportamento mecánico, distintas e/ou melloradas.
Riscos novos e emerxentes
 
 
30-05-2016
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Unión Comarcal de Compostela. Datas previstas do 30 de maio ao 16 de xuño de 2016 en Compostela.
30-05-2016
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 30 de maio de 2016 en Santiago de Compostela.
30-05-2016
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 30 de maio de 2016 en O Barco.
30-05-2016
Curso básico de prevención de riscos laborais de 55 horas solicitado pola Federación de Industria. Datas previstas do 30 de maio ao 15 de xuño de 2016 en Ferrol.
30-05-2016
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Industria da CIG. Data prevista de inicio 30 de maio de 2016 en Vigo.
31-05-2016
Curso monográfico de 6 horas de duración, solicitado por CIG - Saúde. Data prevista de inicio 31 de maio de 2016 en Verín.

18-05-2016
Curso monográfico de 20 horas de duración, solicitado pola Federación de Construción. Data prevista de inicio 18 de maio de 2016 en Vigo.
 
 
Campañas

Recibe as novas do noso boletín dixital

Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais