Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Sectores de actividade

TRANSPORTE. Normativa específica

02-09-2019 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA TRANSPORTE

Tratado constitutivo da Comunidade do Transporte.

Decisión de Execución (UE) 2019/1094 da Comisión, do 17 de xuño de 2019, pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Directiva (UE) 2018/1846 da Comisión, do 23 de novembro de 2018, pola que se modifican os anexos da Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas, para adaptalos ao progreso científico e técnico.

Decisión de Execución (UE) 2018/936 da Comisión, do 29 de xuño de 2018, pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Directiva (UE) 2018/217 da Comisión, do 31 de xaneiro de 2018, que modifica a Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas mediante a adaptación da sección I.1 do seu anexo I ao progreso científico e técnico.

Decisión de Execución (UE) 2017/695 da Comisión, do 7 de abril de 2017, pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Decisión (UE) 2016/1795 do Consello, do 29 de setembro de 2016, pola que se establece a posición que se ha de adoptar en nome da Unión Europea en relación coas emendas aos anexos do Acordo europeo relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR) e ao Regulamento anexo ao Acordo europeo relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por vías de navegación interior (ADN)

Decisión de Ejecución (UE) 2016/629 de la Comisión, de 20 de abril de 2016, por la que se autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas [notificada con el número C(2016) 2229]

Orde ITC/2632/2010, do 5 de outubro, pola que se actualiza o Anexo III e se modifican varios apartados e apéndices dos Anexos V e VI do Real Decreto 551/2006, do 5 de maio, polo que se regulan as operacións de transporte de mercadorías perigosas por estrada en territorio do Estado. Derogada.

Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de setembro de 2008, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Orde FOM/2924/2006, do 19 de setembro, pola que se regula o contido mínimo do informe anual para o transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable.

Orde FOM/605/2004, de 27 de febreiro, sobre capacitación profesional dos conselleiros de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada ou por vía navegable.

Orde INT/3716/2004, de 28 de outubro, pola que se publican as fichas de intervención para a actuación dos servizos operativos en situacións de emerxencia provocadas por accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril . Enlace ao Suplemento.

Real Decreto 948/2003, de 18 de xullo, poso que se establecen as condicións mínimas que deben reunir as instalacións de lavado interior ou desgasificación e despresurización, así como as de reparación ou modificación, de cisternas de mercadorías perigosas. No enlace accedes ao texto consolidado coas referencias posteriores incluídas.

Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, polo que se aproba a Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante o risco de accidentes nos transportes de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril.

 

TRANSPORTE POR ESTRADA

Acordo Multilateral M315 en virtude da sección 1.5.1 do Anexo A de o Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao transporte de refugallos contaminados con virus que causan febre hemorrágica, feito en Madrid o 8 de xullo de 2019.

Texto emendado dos  Anejos A e  B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2019) coas Emendas adoptadas durante as sesións 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª e 104.ª do Grupo de traballo de transportes de mercadorías perigosas da Comisión Económica para Europa das Nacións Unidas ( CEPE). (BOE 28/07/2019) Corrección de erros BOE 19/07/2019.

DECISIÓN (UE) 2018/1485 DO CONSELLO do 28 de setembro de 2018 pola que se establece a posición que se debe adoptar en nome da Unión Europea en relación coas emendas aos anexos do Acordo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas por Estrada (ADR) e ao Regulamento anexo ao Acordo europeo relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por vías de navegación interior (ADN)

Orde FOM/606/2018, de 25 de maio, sobre o contido do informe anual para o transporte de mercadorías perigrosas por estrada.

Acordo Multilateral M 311 en virtude da sección 1.5.1 do Anexo A de o Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao marcado (placas etiqueta) de contedores usados exclusivamente nunha operación de transporte por estrada, feito en Madrid o 22 de marzo de 2018.

Enmendas aos Anexos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2017), adoptadas en Xenebra o 3 de xullo de 2017. Corrección de erros 14 de abril de 2018.

Acordo Multilateral M 304 en aplicación da sección 1.5.1 do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao número de remolques nunha unidade de transporte de mercadorías perigosas, feito en Madrid o 30 de xaneiro de 2017.

Emendas aos Anexos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2017) emendado, adoptadas en Xenebra o 1 de outubro de 2016. Corrección de erros de 24/06/2017.

Acordo Multilateral M 300 en aplicación da sección 1.5.1 do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao documento de transporte en operacións de venda en ruta, feito en Madrid o 11 de xullo de 2016.

Emendas aos Anexos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2015), Emendado, adoptadas en Xenebra o 26 de xuño de 2015.

Instrución IS-39, do 10 de xuño de 2015, do Consello de Seguridade Nuclear, en relación co control e seguimento da fabricación de embalaxes para o transporte de material radiactivo.

Instrución IS-38, do 10 de xuño de 2015, do Consello de Seguridade Nuclear, sobre a formación das persoas que interveñen nos transportes de material radiactivo por estrada.

Real Decreto 97/2014, do 14 de febreiro, polo que se regulan as operacións de transporte de mercadorías perigosas por estrada en territorio español.

Emendas aos Anexos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2015), adoptadas en Xenebra o 1 de xullo de 2014. BOE 16 abril de 2015.

Real Decreto 1082/2014, do 19 de decembro, polo que se establecen especialidades para a aplicación das normas sobre tempos de condución e descanso no transporte por estrada desenvolvido en illas cuxa superficie non supere os 2.300 quilómetros cadrados.

Acordo Multilateral M-265 en aplicación da sección 1.5.1 do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo á disposición especial S12, feito en Madrid o 6 de xuño de 2013.

Acordo Multilateral M-228 en aplicación da sección 1.5.1 do Anexo A do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao transporte de prototipos de pre-produción de grandes ensamblaxes de baterías ión-litio (UN 3480), feito en Madrid o 12 de marzo de 2014.

Acordo Multilateral M-268 en aplicación da sección 1.5.1 do Anexo A do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao transporte de embalaxes desbotadas, baleiras, sen limpar (n.º ONU 3509), feito en Madrid o 20 de decembro de 2013.

Real Decreto 475/2013, do 21 de xuño, polo que se modifica o Regulamento Xeral de Condutores, aprobado polo Real Decreto 818/2009, do 8 de maio, en materia de transporte de mercadorías perigosas.

REAL DECRETO 128/2013, do 22 de febreiro, sobre ordenación do tempo de traballo para os traballadores autónomos que realizan actividades móbiles de transporte por estrada.

Resolución de 9 de junio de 2010, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establecen os criterios e prioridades a aplicar polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social na planificación das súas actividades preventivas para o ano 2010, en desenvolvemento do disposto na Orde TAS/3623/2006, de 28 de novembro, pola que se regulan as actividades preventivas no ámbito da Seguridade Social e a financiación da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais.

Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. Modificación 26/11/2018.

Real Decreto 640/2007, de 18 de maio, polo que se establecen excepcións á obrigatoriedade das normas sobre tempos de condución e descanso e o uso do tacógrafo no transporte por estrada. Modíficase o art. 2.p), con efectos de 1 de xaneiro de 2010, e a disposición transitoria única, por Real Decreto 1163/2009, de 10 de xullo.

Real Decreto 551/2006, do 5 de maio, polo que se regulan as operacións de transporte de mercadorías perigosas por estrada en territorio español. Modifícanse os anexos V, VI e se sustitúe o anexo III, por Orde ITC/2632/2010, de 5 de outubro.

Real Decreto 902/2007, de 6 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1561/1995, de 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo, no relativo ao tempo de traballo de traballadores que realizan actividades móbiles de transporte por estrada.

Real Decreto 1566/1999, do 8 de outubro, sobre os conselleiros e conselleiras de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable.

TRANSPORTE AÉREO

Resolución de 14 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se publican as Instruccións Técnicas para o Transporte Seguro de Mercadoríass Perigosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905).

Resolución de 10 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Transporte, pola que se aproba a actualización da parte pública do Programa Nacional de Seguridade para a Aviación Civil.

Resolución do 11 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se publican as últimas actualizacións do Anexo 18 ao Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) relativo ao "Transporte sen riscos de mercadorías perigosas por vía aérea" e das Instrucións Técnicas para o Transporte Seguro de Mercadorías Perigosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2015-2016.

Resolución do 23 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Transporte, pola que se aproba a actualización da parte pública do Programa Nacional de Seguridade para a Aviación Civil.

Orde FOM/456/2014, do 13 de marzo, pola que se modifica o anexo 2 do Real Decreto 1749/1984, da 1 de agosto, polo que se aproba o Regulamento Nacional sobre o transporte sen riscos de mercadorías perigosas por vía aérea e as Instrucións técnicas para o transporte sen riscos de mercadorías perigosas por vía aérea, para actualizar as instrucións técnicas.

Lei 9/2013, do 4 de xullo, pola que se modifica a Lei 16/1987, do 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres e a Lei 21/2003, do 7 de xullo, de Seguridade Aérea.

Lei 21/2003, do 7 de xullo, de seguridade aérea. Dende o enlace accedes ao texto consolidado, coas referencias posteriores incluídas.

Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, polo que se aproban o Regulamento Nacional sobre o Transporte sen Riscos de Mercadorías Perigosas por Vía Aérea e as Instrucións  Técnicas para o Transporte sen Risco de Mercodorías Perigosas por Vía Aérea. Actualízanse: Anexo II por Orde FOM/3553/2011, de 5 de decembro; As Instrucións, por Orde de 22 de xuño de 1995 (enlace á disposición e ao suplemento) modificada por Orde de 24 de setembro de 1996; As instrucións, por Orde de 2 de agosto de 1991 (enlace á disposición e ao suplemento); O Regulamento, por Orde de 28 de decembro de 1990. As Instrucións, por Orde de 31 de xullo de 1987. 

Real Decreto 1001/2010, do 5 de agosto polo que se establecen normas de seguridade aeronáutica en relación cos tempos de actividade e os requisitos de descanso dos controladores civís de tránsito aéreo.

Real Decreto 1952/2009, de 18 de decembro, polo que se adoptan requisitos relativos ás limitacións do tempo de voo e actividade e requisitos de descanso das tripulacións de servizo en avións que realicen transporte aéreo comercial.

Lei 9/2010, de 14 de abril, pola que se regula a prestación de servizos de tránsito aéreo, se establecen as obrigas dos proveedores civís de ditos servizos e se fixan determinadas condicións laborais para os controladores civís de tránsito aéreo. O enlace da acceso ao texto consolidado, coas referencias posteriores incluídas.

Real Decreto 1919/2009, de 11 de decembro, polo que se regula a seguridade aeronáutica nas demostracións aéreas civís.

TRANSPORTE MARÍTIMO

Enmendas de 2016 ao Código Marítimo Internacional de mercadorías perigrosas (Código IMDG) adoptadas en Londres o 13 de maio de 2016, mediante Resolución MSC.406(96).

Decisión (UE) 2017/770 do Consello, do 25 de abril de 2017, relativa á ratificación do Protocolo de 2010 relativo ao Convenio internacional sobre responsabilidade e indemnización de danos en relación co transporte marítimo de sustancias nocivas e potencialmente perigosas, e á adhesión ao mesmo por parte dos Estados membros, en interese da Unión Europea, no que incumbe aos aspectos relacionados coa cooperación xudicial en materia civil.

Decisión (UE) 2017/769 do Consello, do 25 de abril de 2017, relativa á ratificación do Protocolo de 2010 relativo ao Convenio internacional sobre responsabilidade e indemnización de danos en relación co transporte marítimo de sustancias nocivas e potencialmente perigosas, e a adhesión ao mesmo por parte dos Estados membros en interese da Unión Europea, fóra dos aspectos relacionados coa cooperación xudicial en materia civil.

Emendas de 2014 ao Código Internacional para a construción e o equipo de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.370(93).

Emendas de 2014 ao Código Internacional para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.369(93).

Emendas de 2014 ao Código Internacional para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CIQ) adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.250(66)

Emendas de 2014 ao Código Marítimo Internacional de Mercadorías Perigosas (Código IMDG), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.372(93).

Emendas de 2014 ao Código para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.249(66).

Real Decreto 258/1999, de 12 de febreiro, polo que se establecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar. Modifícanse os arts. 3, 7, 8 e se sustitúen os anexos I, II, IV e VI a VIII, por Real Decreto 568/2011, de 20 de abril; Sustitúense os anexos II, IV, VI e VII, por Orde PRE/568/2009, de 5 de marzo; Corrección de erros do 30 de abril de 1999.

Real Decreto 1216/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.

Real Decreto 1032/1999, polo que se aproban as normas de seguridade a cumplir polos buques pesqueiros de eslora igual o superior a 24 metros. Modifícase o anexo I, por Real Decreto 543/2007, de 27 de abril; Sustitúese o anexo I, por Real Decreto 1422/2002, de 27 de decembro. 

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

Lei 38/2015, do 29 de setembro, do sector ferroviario.

Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF).

Texto emendado do Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2019), Apéndice  C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en  Berna o 9 de maio de 1980, coas Emendas adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 55.ª sesión celebrada en  Berna o 30 de maio de 2018. BOE 18/06/19. 

Emendas ao Convenio relativo aos transportes internacionais por ferrocarril (COTIF) e aos seus Apéndices, adoptadas en  Berna o 14 de xuño de 2017 na 10 reunión do Comité de Expertos Técnicos da Organización intergobernamental para os Transportes Internacionais por Ferrocarril (OTIF). BOE 15/02/19.

Directiva (UE) 2018/1846 da Comisión, do 23 de novembro de 2018, pola que se modifican os anexos da Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas, para adaptalos ao progreso científico e técnico.

Corrección de erros das Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 54ª sesión, celebrada en Berna o 25 de maio de 2016. BOE 7/2/2018.

Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 54ª sesión celebrada en Berna o 25 de maio de 2016. BOE 9/6/2017

Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2015), Anexo ao Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 53ª sesión celebrada en Berna o 22 de maio de 2014.

Corrección de erros das Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2015), Anexo ao Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 53ª sesión celebrada en Berna o 22 de maio de 2014.

Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, polo que se regulan diversos aspectos relacionados co transporte de mercadorías perigosas por ferrocarril. No enlace accedes ao texto consolidado coas referencias posteriores incluídas.

Real Decreto 1579/2008, de 26 de setembro, polo que se modifica o Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre xornadas especiais de traballo, e se regulan determinados aspectos das condicións de traballo dos traballadores móbiles que realizan servizos de interoperabilidade transfronteriza no sector do transporte ferroviario.

Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de setembro de 2008 , sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS