Co financiamento de:
/ Portada / Lexislación / Sectores de actividade

TRANSPORTE. Normativa específica

20-02-2024 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA TRANSPORTE

TRANSPORTE XERAL

TRANSPORTE POR ESTRADA

TRANSPORTE AÉREO

TRANSPORTE MARÍTIMO

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

 

 

TRANSPORTE XERAL

Tratado constitutivo da Comunidade do Transporte.

Resolución do 17 de xullo de 2023, do Consello de Seguridade Nuclear, pola que se publica o protocolo xeral de actuación co Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana e a Axencia Estatal de Seguridade Aérea, sobre as actuacións de vixilancia e control no ámbito de transporte de material radioactivo e a xestión das súas emerxencias radiolóxicas.

Decisión de Execución (UE) 2023/1198 da Comisión, do 21 de xuño de 2023, pola que se modifica a Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas, para autorizar determinadas excepcións nacionais

Decisión de Execución (UE) 2021/1436 da Comisión, do 31 de agosto de 2021, pola que se modifica a Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas para autorizar determinadas excepcións nacionais.

Resolución do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

Regulamento (UE) 2020/1056 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de xullo de 2020, sobre información electrónica relativa ao transporte de mercadorías.

Decisión de Execución (UE) 2019/1094 da Comisión, do 17 de xuño de 2019, pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Directiva (UE) 2018/1846 da Comisión, do 23 de novembro de 2018, pola que se modifican os anexos da Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas, para adaptalos ao progreso científico e técnico.

Decisión de Execución (UE) 2018/936 da Comisión, do 29 de xuño de 2018, pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Directiva (UE) 2018/217 da Comisión, do 31 de xaneiro de 2018, que modifica a Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas mediante a adaptación da sección I.1 do seu anexo I ao progreso científico e técnico.

Decisión de Execución (UE) 2017/695 da Comisión, do 7 de abril de 2017, pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Decisión (UE) 2016/1795 do Consello, do 29 de setembro de 2016, pola que se establece a posición que se ha de adoptar en nome da Unión Europea en relación coas emendas aos anexos do Acordo europeo relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR) e ao Regulamento anexo ao Acordo europeo relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por vías de navegación interior (ADN)

Decisión de Ejecución (UE) 2016/629 de la Comisión, de 20 de abril de 2016, por la que se autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas [notificada con el número C(2016) 2229]

Orde ITC/2632/2010, do 5 de outubro, pola que se actualiza o Anexo III e se modifican varios apartados e apéndices dos Anexos V e VI do Real Decreto 551/2006, do 5 de maio, polo que se regulan as operacións de transporte de mercadorías perigosas por estrada en territorio do Estado. Derogada.

Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de setembro de 2008, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Orde FOM/2924/2006, do 19 de setembro, pola que se regula o contido mínimo do informe anual para o transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable.

Orde FOM/605/2004, de 27 de febreiro, sobre capacitación profesional dos conselleiros de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada ou por vía navegable.

Orde INT/3716/2004, de 28 de outubro, pola que se publican as fichas de intervención para a actuación dos servizos operativos en situacións de emerxencia provocadas por accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril . Enlace ao Suplemento.

Real Decreto 948/2003, de 18 de xullo, poso que se establecen as condicións mínimas que deben reunir as instalacións de lavado interior ou desgasificación e despresurización, así como as de reparación ou modificación, de cisternas de mercadorías perigosas. No enlace accedes ao texto consolidado coas referencias posteriores incluídas.

Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, polo que se aproba a Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante o risco de accidentes nos transportes de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril.

 

TRANSPORTE POR ESTRADA

 

Resolución do 16 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Transporte por Estrada, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

Resolución do 30 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Transporte por Estrada, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

Directiva (UE) 2023/2661 do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de novembro de 2023, que modifica a Directiva 2010/40/UE pola que se establece o marco para a implantación dos sistemas de transporte intelixentes no sector do transporte por estrada e para as interfaces con outros modos de transporte

Corrección de erros do Texto emendado dos Anejos A e B do Acordo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2023) coas Emendas adoptadas durante a sesión 110.ª do Grupo de traballo de transportes de mercadorías perigosas da Comisión Económica para Europa das Nacións Unidas (CEPE).

Texto emendado dos Anejos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2023) coas Emendas adoptadas durante a sesión 110.ª do Grupo de traballo de transportes de mercadorías perigosas da Comisión Económica para Europa das Nacións Unidas (CEPE). Corrección de erros BOE 06/06/2023

Corrección de erros do texto consolidado do Acordo Europeo sobre traballo das tripulaciónss dos vehículos que efectúen transportes internacionais por estrada (AETR), feito en Xenebra o 1 de xullo de 1970. BOE 8/1/22

Real Decreto 729/2022, do 6 de setembro, polo que se modifica o Real Decreto 640/2007, do 18 de maio, polo que se establecen excepcións á obrigatoriedade das normas sobre tempos de condución e descanso e o uso do tacógrafo no transporte por estrada.

Texto consolidado do Acordo Europeo sobre traballo das tripulaciónss dos vehículos que efectúen transportes internacionais por estrada (AETR), feito en Xenebra o 1 de xullo de 1970. BOE 13/6/22

Resolución do 6 de maio de 2022, do Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social, pola que se establecen procedementos de control da xornada laboral de condutores no sector de transportes por estrada, de acordo co establecido na Directiva 2020/1057, do 15 de xullo.

Resolución do 17 de marzo de 2022, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de  convalidación da Real Decreto-lei 3/2022, do 1 de marzo, de medidas para a mellora da sustentabilidade do transporte de mercadorías por estrada e do funcionamento da cadea loxística, e polo que se  transpone a Directiva (UE) 2020/1057, do 15 de xullo de 2020, pola que se fixan normas específicas con respecto á Directiva 96/71/CE e a Directiva 2014/67/UE para o desprazamento dos condutores no sector do transporte por estrada, e de medidas excepcionais en materia de revisión de prezos nos contratos públicos de obras.

Resolución do 19 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Transporte Terrestre, pola que se exceptúa temporalmente o cumprimento das normas de tempos de condución e descanso nos transportes de mercadorías.

Real Decreto-lei 3/2022, do 1 de marzo, de medidas para a mellora da sustentabilidade do transporte de mercadorías por estrada e do funcionamento da cadea loxística, e polo que se  transpone a Directiva (UE) 2020/1057, do 15 de xullo de 2020, pola que se fixan normas específicas con respecto á Directiva 96/71/CE e a Directiva 2014/67/UE para o desprazamento dos condutores no sector do transporte por estrada, e de medidas excepcionais en materia de revisión de prezos nos contratos públicos de obras.

Protocolo de Emenda do título do Acordo Europeo, do 30 de setembro de 1957 sobre Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas por Estrada (ADR), feito en Xenebra o 13 de maio de 2019.

Texto emendado dos  Anexos A e  B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada ( ADR 2021) coas Emendas adoptadas durante as sesións 105.ª, 106.ª e 107.ª do Grupo de traballo de transportes de mercadorías perigosas da Comisión Económica para Europa das Nacións Unidas (CEPE).

Decisión de Execución (UE) 2020/1241 da Comisión do 28 de agosto de 2020 pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Directiva (UE) 2020/1057 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de xullo de 2020, pola que se fixan normas específicas con respecto á Directiva 96/71/CE e a Directiva 2014/67/UE para o desprazamento dos condutores no sector do transporte por estrada, e pola que se modifican a Directiva 2006/22/CE no que respecta a os requisitos de control do cumprimento e o Regulamento (UE) Nº 1024/2012

Regulamento (UE) 2020/1054 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de xullo de 2020, polo que se modifica o Regulamento (CE)  Nº 561/2006 no que respecta a os requisitos mínimos sobre os tempos de condución máximos diarios e semanais, as pausas mínimas e os períodos de descanso diarios e semanais e o Regulamento (UE)  Nº 165/2014 no que respecta ao posicionamento mediante  tacógrafos.

Regulamento (UE) 2020/1055 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de xullo de 2020, polo que se modifican os Regulamentos (CE) Nº 1071/2009, (CE) Nº 1072/2009 e (UE)  Nº 1024/2012 co fin de adaptalos á evolución do sector do transporte por estrada.

Acordo Multilateral  M327 baixo a sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada ( ADR), sobre inspeccións periódicas ou intermedias de cisternas portátiles e contedores de gas de elementos múltiples ( CGEM) certificados "UN" de acordo cos apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 e 6.7.5.12.2 do  ADR, feito en Madrid o 2 de abril de 2020.

Acordo Multilateral  M326 en virtude da sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada ( ADR), relativo á inspección periódica e ensaio de recipientes a presión do transporte de gases da Clase 2, feito en Madrid o 2 de abril de 2020.

Acordo Multilateral  M325 en virtude da sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada ( ADR), relativo a inspeccións periódicas ou intermedias de cisternas de conformidade cos apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 do  ADR, e os certificados de aprobación para vehículos de conformidade co apartado 9.1.3.4 do  ADR, feito en Madrid o 23 de marzo de 2020.Acordo Multilateral  M317 en virtude da sección 1.5. do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada ( ADR), relativo ao transporte de refugallos médicos sólidos ou clínicos, Categoría A, feito en Madrid o 23 de marzo de 2020.

Acordo Multilateral  M324 en virtude da sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada ( ADR) relativo aos certificados de formación dos condutores de conformidade co punto 8.2.2.8.2 do  ADR e os certificados de conselleiros de seguridade de conformidade co punto 1.8.3.7 do  ADR, feito en Madrid o 23 de marzo de 2020.

Acordo Multilateral M317 en virtude da sección 1.5. do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao transporte de refugallos médicos sólidos ou clínicos, Categoría A, feito en Madrid o 23 de marzo de 2020.

Acordo Multilateral  M324 en virtude da sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR) relativo aos certificados de formación dos condutores de conformidade co punto 8.2.2.8.2 do  ADR e os certificados de conselleiros de seguridade de conformidade co punto 1.8.3.7 do  ADR, feito en Madrid o 23 de marzo de 2020.

Acordo Multilateral M315 en virtude da sección 1.5.1 do Anexo A de o Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao transporte de refugallos contaminados con virus que causan febre hemorrágica, feito en Madrid o 8 de xullo de 2019.

Texto emendado dos  Anejos A e  B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2019) coas Emendas adoptadas durante as sesións 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª e 104.ª do Grupo de traballo de transportes de mercadorías perigosas da Comisión Económica para Europa das Nacións Unidas ( CEPE). (BOE 28/07/2019) Corrección de erros BOE 19/07/2019.

DECISIÓN (UE) 2018/1485 DO CONSELLO do 28 de setembro de 2018 pola que se establece a posición que se debe adoptar en nome da Unión Europea en relación coas emendas aos anexos do Acordo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas por Estrada (ADR) e ao Regulamento anexo ao Acordo europeo relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por vías de navegación interior (ADN)

Orde FOM/606/2018, de 25 de maio, sobre o contido do informe anual para o transporte de mercadorías perigrosas por estrada.

Acordo Multilateral M 311 en virtude da sección 1.5.1 do Anexo A de o Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao marcado (placas etiqueta) de contedores usados exclusivamente nunha operación de transporte por estrada, feito en Madrid o 22 de marzo de 2018.

Enmendas aos Anexos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2017), adoptadas en Xenebra o 3 de xullo de 2017. Corrección de erros 14 de abril de 2018.

Acordo Multilateral M 304 en aplicación da sección 1.5.1 do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao número de remolques nunha unidade de transporte de mercadorías perigosas, feito en Madrid o 30 de xaneiro de 2017.

Emendas aos Anexos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2017) emendado, adoptadas en Xenebra o 1 de outubro de 2016. Corrección de erros de 24/06/2017.

Acordo Multilateral M 300 en aplicación da sección 1.5.1 do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao documento de transporte en operacións de venda en ruta, feito en Madrid o 11 de xullo de 2016.

Emendas aos Anexos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2015), Emendado, adoptadas en Xenebra o 26 de xuño de 2015.

Instrución IS-39, do 10 de xuño de 2015, do Consello de Seguridade Nuclear, en relación co control e seguimento da fabricación de embalaxes para o transporte de material radiactivo.

Instrución IS-38, do 10 de xuño de 2015, do Consello de Seguridade Nuclear, sobre a formación das persoas que interveñen nos transportes de material radiactivo por estrada.

Real Decreto 97/2014, do 14 de febreiro, polo que se regulan as operacións de transporte de mercadorías perigosas por estrada en territorio español.

Regulamento (UE) n°165/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de febreiro de 2014, relativo aos tacógrafos no transporte por estrada, polo que se derroga o Regulamento (CEE) n°3821/85 do Consello relativo ao aparello de control no sector dos transportes por estrada e modifícase o Regulamento (CE) n° 561/2006 do Parlamento Europeo e do Consello relativo á harmonización de determinadas disposicións en materia social no sector dos transportes por estrada.

Emendas aos Anexos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2015), adoptadas en Xenebra o 1 de xullo de 2014. BOE 16 abril de 2015.

Real Decreto 1082/2014, do 19 de decembro, polo que se establecen especialidades para a aplicación das normas sobre tempos de condución e descanso no transporte por estrada desenvolvido en illas cuxa superficie non supere os 2.300 quilómetros cadrados.

Acordo Multilateral M-265 en aplicación da sección 1.5.1 do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo á disposición especial S12, feito en Madrid o 6 de xuño de 2013.

Acordo Multilateral M-228 en aplicación da sección 1.5.1 do Anexo A do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao transporte de prototipos de pre-produción de grandes ensamblaxes de baterías ión-litio (UN 3480), feito en Madrid o 12 de marzo de 2014.

Acordo Multilateral M-268 en aplicación da sección 1.5.1 do Anexo A do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao transporte de embalaxes desbotadas, baleiras, sen limpar (n.º ONU 3509), feito en Madrid o 20 de decembro de 2013.

Real Decreto 475/2013, do 21 de xuño, polo que se modifica o Regulamento Xeral de Condutores, aprobado polo Real Decreto 818/2009, do 8 de maio, en materia de transporte de mercadorías perigosas.

REAL DECRETO 128/2013, do 22 de febreiro, sobre ordenación do tempo de traballo para os traballadores autónomos que realizan actividades móbiles de transporte por estrada.

Directiva 2010/40/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de xullo de 2010, pola que se establece o marco para a implantación dos sistemas de transporte intelixentes no sector do transporte por estrada e para as interfaces con outros modos de transporte.

Resolución de 9 de junio de 2010, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establecen os criterios e prioridades a aplicar polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social na planificación das súas actividades preventivas para o ano 2010, en desenvolvemento do disposto na Orde TAS/3623/2006, de 28 de novembro, pola que se regulan as actividades preventivas no ámbito da Seguridade Social e a financiación da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais.

Regulamento (CE) Nº 1072/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009 , polo que se establecen normas comúns de acceso ao mercado do transporte internacional de mercadorías por estrada

Regulamento (CE)  Nº 1071/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009 , polo que se establecen as normas comúns relativas ás condicións que han de cumprirse para o exercicio da profesión de transportista por estrada e polo que se derroga a Directiva 96/26/CE do Consello.

Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. Modificación 26/11/2018.

Real Decreto 640/2007, de 18 de maio, polo que se establecen excepcións á obrigatoriedade das normas sobre tempos de condución e descanso e o uso do tacógrafo no transporte por estrada. Modíficase o art. 2.p), con efectos de 1 de xaneiro de 2010, e a disposición transitoria única, por Real Decreto 1163/2009, de 10 de xullo.

Real Decreto 902/2007, de 6 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1561/1995, de 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo, no relativo ao tempo de traballo de traballadores que realizan actividades móbiles de transporte por estrada.

Real Decreto 551/2006, do 5 de maio, polo que se regulan as operacións de transporte de mercadorías perigosas por estrada en territorio español. Modifícanse os anexos V, VI e se sustitúe o anexo III, por Orde ITC/2632/2010, de 5 de outubro.

DIRECTIVA 2006/22/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO  CONSELLO de 15 de marzo de 2006 sobre as condicións  mínimas para a aplicación dos Regulamentos do Consello (CEE) Nº 3820/85 e (CEE) Nº 3821/85 no que respecta a a lexislación social relativa ás actividades de transporte por estrada e  pola que se derroga a Directiva 88/599/CEE do Consello.

Regulamento (CE) Nº 561/2006 do Parlamento Europeo e do Consello de 15 de marzo de 2006 relativo á harmonización de determinadas disposicións en materia social no sector dos transportes por estrada e polo que se modifican os Regulamentos (CEE) Nº 3821/85 (derrogado) e (CE) Nº 2135/98 do Consello e derrógase o Regulamento (CEE) Nº 3820/85 do Consello.

Real Decreto 1566/1999, do 8 de outubro, sobre os conselleiros e conselleiras de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable.

Regulamento (CE) nº 2135/98 do Consello, do 24 de setembro de 1998, polo que se modifica o Regulamento (CEE) nº 3821/85 relativo ao aparello de control no sector dos transportes por estrada e a Directiva 88/599/CEE relativa á aplicación dos Regulamentos (CEE)  nums. 3820/85 e 3821/85.

Directiva 88/599/CEE do Consello do 23 de novembro de 1988 sobre procedementos uniformes para a aplicación do Regulamento (CEE)  n° 3820/85 relativo á harmonización de determinadas disposicións en materia social no sector dos transportes por estrada, e do Regulamento (CEE)  n° 3821/85 relativo ao aparello de control no sector dos transportes por estrada.

 

Ligazón so CÓDIGO DE TRANSPORTE DE MERCADORÍAS POR ESTRADA


TRANSPORTE AÉREO

Resolución de 14 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se publican as Instruccións Técnicas para o Transporte Seguro de Mercadoríass Perigosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905).

Resolución de 10 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Transporte, pola que se aproba a actualización da parte pública do Programa Nacional de Seguridade para a Aviación Civil.

Resolución do 11 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Aviación Civil, pola que se publican as últimas actualizacións do Anexo 18 ao Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) relativo ao "Transporte sen riscos de mercadorías perigosas por vía aérea" e das Instrucións Técnicas para o Transporte Seguro de Mercadorías Perigosas por vía Aérea (Documento OACI 9284/AN/905), edición 2015-2016.

Resolución do 23 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Transporte, pola que se aproba a actualización da parte pública do Programa Nacional de Seguridade para a Aviación Civil.

Orde FOM/456/2014, do 13 de marzo, pola que se modifica o anexo 2 do Real Decreto 1749/1984, da 1 de agosto, polo que se aproba o Regulamento Nacional sobre o transporte sen riscos de mercadorías perigosas por vía aérea e as Instrucións técnicas para o transporte sen riscos de mercadorías perigosas por vía aérea, para actualizar as instrucións técnicas.

Lei 9/2013, do 4 de xullo, pola que se modifica a Lei 16/1987, do 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres e a Lei 21/2003, do 7 de xullo, de Seguridade Aérea.

Lei 21/2003, do 7 de xullo, de seguridade aérea. Dende o enlace accedes ao texto consolidado, coas referencias posteriores incluídas.

Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, polo que se aproban o Regulamento Nacional sobre o Transporte sen Riscos de Mercadorías Perigosas por Vía Aérea e as Instrucións  Técnicas para o Transporte sen Risco de Mercodorías Perigosas por Vía Aérea. Actualízanse: Anexo II por Orde FOM/3553/2011, de 5 de decembro; As Instrucións, por Orde de 22 de xuño de 1995 (enlace á disposición e ao suplemento) modificada por Orde de 24 de setembro de 1996; As instrucións, por Orde de 2 de agosto de 1991 (enlace á disposición e ao suplemento); O Regulamento, por Orde de 28 de decembro de 1990. As Instrucións, por Orde de 31 de xullo de 1987. 

Real Decreto 1001/2010, do 5 de agosto polo que se establecen normas de seguridade aeronáutica en relación cos tempos de actividade e os requisitos de descanso dos controladores civís de tránsito aéreo.

Real Decreto 1952/2009, de 18 de decembro, polo que se adoptan requisitos relativos ás limitacións do tempo de voo e actividade e requisitos de descanso das tripulacións de servizo en avións que realicen transporte aéreo comercial.

Lei 9/2010, de 14 de abril, pola que se regula a prestación de servizos de tránsito aéreo, se establecen as obrigas dos proveedores civís de ditos servizos e se fixan determinadas condicións laborais para os controladores civís de tránsito aéreo. O enlace da acceso ao texto consolidado, coas referencias posteriores incluídas.

Real Decreto 1919/2009, de 11 de decembro, polo que se regula a seguridade aeronáutica nas demostracións aéreas civís.

 

Ligazón ao CÓDIGO DE LEXISLACIÓN AEROPORTUARIA

 

TRANSPORTE MARÍTIMO

Enmendas de 2020 ao Código marítimo internacional de mercadorías perigosas (Código IMDG) adoptadas en Londres o 11 de novembro de 2020 mediante a Resolución MSC.477(102).

Emendas de 2018 ao Código marítimo internacional de mercadorías perigosas (Código  IMDG) adoptadas en Londres o 24 de maio de 2018 mediante a Resolución MSC.442 (99).

Enmendas de 2016 ao Código Marítimo Internacional de mercadorías perigrosas (Código IMDG) adoptadas en Londres o 13 de maio de 2016, mediante Resolución MSC.406 (96).

Decisión (UE) 2017/770 do Consello, do 25 de abril de 2017, relativa á ratificación do Protocolo de 2010 relativo ao Convenio internacional sobre responsabilidade e indemnización de danos en relación co transporte marítimo de sustancias nocivas e potencialmente perigosas, e á adhesión ao mesmo por parte dos Estados membros, en interese da Unión Europea, no que incumbe aos aspectos relacionados coa cooperación xudicial en materia civil.

Decisión (UE) 2017/769 do Consello, do 25 de abril de 2017, relativa á ratificación do Protocolo de 2010 relativo ao Convenio internacional sobre responsabilidade e indemnización de danos en relación co transporte marítimo de sustancias nocivas e potencialmente perigosas, e a adhesión ao mesmo por parte dos Estados membros en interese da Unión Europea, fóra dos aspectos relacionados coa cooperación xudicial en materia civil.

Emendas de 2014 ao Código Internacional para a construción e o equipo de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.370(93).

Emendas de 2014 ao Código Internacional para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.369(93).

Emendas de 2014 ao Código Internacional para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CIQ) adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.250(66)

Emendas de 2014 ao Código Marítimo Internacional de Mercadorías Perigosas (Código IMDG), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.372(93).

Emendas de 2014 ao Código para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.249(66).

Real Decreto 258/1999, de 12 de febreiro, polo que se establecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar. Modifícanse os arts. 3, 7, 8 e se sustitúen os anexos I, II, IV e VI a VIII, por Real Decreto 568/2011, de 20 de abril; Sustitúense os anexos II, IV, VI e VII, por Orde PRE/568/2009, de 5 de marzo; Corrección de erros do 30 de abril de 1999.

Real Decreto 1216/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.

Real Decreto 1032/1999, polo que se aproban as normas de seguridade a cumplir polos buques pesqueiros de eslora igual o superior a 24 metros. Modifícase o anexo I, por Real Decreto 543/2007, de 27 de abril; Sustitúese o anexo I, por Real Decreto 1422/2002, de 27 de decembro. 

 

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

 

Texto emendado do Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2023), Apéndice C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, coas Emendas adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 57.ª sesión celebrada en Berna o 24 de maio de 2022.

Texto emendado do Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2021), Apéndice  C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en  Berna o 9 de maio de 1980, coas Emendas adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas mediante procedemento escrito.

Real Decreto 929/2020, de 27 de outubro, sobre seguridade operacional e interoperabilidade ferroviarias.

Acordo Especial Multilateral  RID 3/2020 en virtude da Sección 1.5.1 do Regulamento do Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas por Ferrocarril ( RID), relativo á inspección periódica e ensaio de recipientes a presión para o transporte de gases da Clase 2, feito en Madrid o 2 de abril de 2020.

Acordo Especial Multilateral  RID 4/2020 en virtude da Sección 1.5.1 do Regulamento do Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas por Ferrocarril ( RID), sobre inspeccións periódicas ou intermedias de cisternas portátiles e contedores de gas de elementos múltiples ( CGEM) certificados "UN" de acordo cos apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 e 6.7.5.12.2 do  RID, feito en Madrid o 2 de abril de 2020.

Acordo Multilateral RID 1/2020 en virtude da Sección 1.5.1 do Regulamento do Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas por Ferrocarril (RID), relativo aos certificados de conselleiros de seguridade de conformidade co punto 1.8.3.7 do RID, feito en Madrid o 25 de marzo de 2020.

Acordo Multilateral RID 2/2020 en virtude da Sección 1.5.1 do Regulamento do Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas por Ferrocarril (RID), relativo a inspeccións periódicas ou intermedias de cisternas de conformidade cos apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 do RID, feito en Madrid o 25 de marzo de 2020.

Texto emendado do Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2019), Apéndice  C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en  Berna o 9 de maio de 1980, coas Emendas adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 55.ª sesión celebrada en  Berna o 30 de maio de 2018. BOE 18/06/19. 

Emendas ao Convenio relativo aos transportes internacionais por ferrocarril (COTIF) e aos seus Apéndices, adoptadas en  Berna o 14 de xuño de 2017 na 10 reunión do Comité de Expertos Técnicos da Organización intergobernamental para os Transportes Internacionais por Ferrocarril (OTIF). BOE 15/02/19.

Directiva (UE) 2018/1846 da Comisión, do 23 de novembro de 2018, pola que se modifican os anexos da Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas, para adaptalos ao progreso científico e técnico.

Corrección de erros das Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 54ª sesión, celebrada en Berna o 25 de maio de 2016. BOE 7/2/2018.

Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF).

Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 54ª sesión celebrada en Berna o 25 de maio de 2016. BOE 9/6/2017

Lei 38/2015, do 29 de setembro, do sector ferroviario.

Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2015), Anexo ao Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 53ª sesión celebrada en Berna o 22 de maio de 2014.

Corrección de erros das Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2015), Anexo ao Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 53ª sesión celebrada en Berna o 22 de maio de 2014.

Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, polo que se regulan diversos aspectos relacionados co transporte de mercadorías perigosas por ferrocarril. No enlace accedes ao texto consolidado coas referencias posteriores incluídas.

Real Decreto 1579/2008, de 26 de setembro, polo que se modifica o Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre xornadas especiais de traballo, e se regulan determinados aspectos das condicións de traballo dos traballadores móbiles que realizan servizos de interoperabilidade transfronteriza no sector do transporte ferroviario.

Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de setembro de 2008 , sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS