Co financiamento de:
/ Portada / Riscos específicos
Risco químicoTraballos con AmiantoRadonAtmósferas explosivas

Guía de boa práctica para a vixilancia do cancro de mama en traballadoras expostas a quenda nocturna

21-06-2024 - OSALAN

O obxectivo desta guía é o de achegar recomendacións baseadas na mellor evidencia dispoñible en relación coa utilización da mamografía no marco da vixilancia da saúde das mulleres que traballan expostas a quenda nocturna e á importancia de dispoñer da información sobre a devandita exposición para facilitar a avaliación individual do risco de desenvolver cancro de mama no marco do «Programa de Detección Precoz do Cancro de Mama».

Un grupo de expertos presenta un documento para a xestión dos riscos extremos aos que expón a Intelixencia Artificial

17-06-2024 - INTELIXENCIA ARTIFICIAL

A IA está a experimentar un rápido avance que conduce ao desenvolvemento de sistemas máis capaces e autónomos que expoñen cada vez a maiores riscos sociais. Abordalos, require tanto medidas de desenvolvemento técnico como de gobernanza. A revista 'Science' publicou un documento no que quince expertos de primeiro nivel mundial en materia de Intelixencia Artificial, presentan unhas directrices ante os riscos extremos que expón o rápido avance deste tecnoloxía.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Equipos a presión

15-05-2024 - INSST

Este documento ten como obxecto desenvolver as condicións e requirimentos que a persoa titular debe considerar ao longo da vida útil dos equipos a presión dende o punto de vista da seguridade industrial, é dicir, en cumprimento do Real Decreto 809/2021, do 21 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de equipos a presión e as súas instrucións técnicas complementarias.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Ascensores

09-05-2024 - INSST

Este documento recolle as actividades que o titular da instalación deberá ter en conta en relación coa posta en servizo, reforma, mantemento, uso e inspeccións asociadas ás instalacións e equipos que son obxecto do Real Decreto 2291/1985, polo que se aproba o Regulamento de Aparellos de Elevación e Manutención dos mesmos; en particular, a Instrución Técnica Complementaria de desenvolvemento AEM 1 “Ascensores”, aprobada polo Real Decreto 88/2013, do 8 de febreiro.

Intelixencia Artificial e Prevención de Riscos Laborais

06-05-2024 - INTELIXENCIA ARTIFICIAL

A IA pode mellorar significativamente as tarefas fundamentais en prevención como as de anticipar, recoñecer, avaliar e controlar os riscos no lugar de traballo, fronte á prevención tradicional e, aínda que estamos nunha fase inicial, ofrece grandes oportunidades para transformar a xestión de riscos con grandes avances, non exentos de riscos que hai que valorar.

Ensaios con exoesqueletos de ombreiro na industria cárnica

22-04-2024 - ERGONOMÍA

A investigación, publicada en ‘International Journal of Industrial Ergonomics’ destaca a complexidade de integrar solucións tecnolóxicas en contornas laborais tradicionais. O obxectivo era explorar as expectativas e experiencias de directivos/as e traballadores/as relacionadas co uso dun exoesqueleto de ombreiro e avaliar a súa viabilidade en comparación cun dispositivo de asistencia existente (unha "luva de elevación") nun matadoiro danés. Aínda que os exoesqueletos ofrecen un potencial significativo para reducir as exposicións mecánicas e mellorar a saúde e seguridade das persoas traballadoras, o seu éxito depende dun compromiso profundo coa adaptación, a formación e o entendemento mutuo entre traballadores/as e directivos/as.

Medidas básicas para a prevención de accidentes por tufo

11-04-2024 - OSALAN

Con este documento OSALAN pon o foco no risco de accidente por presenza de tufo nas adegas onde se realizan fermentacións alcohólicas. Este tipo de sinistros adoitan ter consecuencias moi graves, case sempre mortais, e afectan, na maioría dos casos, a máis dunha persoa xa que as persoas que traballan xunto á vítima introdúcense na zona de perigo para realizar o rescate sen os equipos adecuados e tamén falecen asfixiadas (o 60% dos accidentes mortais en espazos confinados son sufridos polas personas que realizan o rescate).

Traballos en plataformas dixitais: datos, cifras e implicacións para a seguridade e saúde no traballo

09-04-2024 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

EU-OSHA pon disposición a infografía “Traballos en plataformas dixitais: datos e cifras” que presenta, de forma concisa, datos e cifras así como os principais sectores, oportunidades, retos e iniciativas para garantir que o traballo en plataformas respete a seguridade e a saúde de quen traballa nelas; e a presentación en PowerPoint “Traballo en plataformas dixitais: implicacións para a seguridade e saúde no traballo” na que se analizan as implicaciónss para a SST do traballo en plataformas dixitais.

Xestión das persoas traballadoras mediante a IA: desde o desenvolvemento tecnolóxico ata o seu impacto na súa seguridade e saúde

02-04-2024 - Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo

No último informe da EU-OSHA investígase a relación entre a IA e a evolución da dinámica en materia de xestión no traballo, utilizando datos extraídos de patentes para analizar as tecnoloxías de xestión baseadas na IA, as súas funcións previstas e a súa integración nos distintos sectores, así como os novos riscos potenciais para a seguridade e a saúde das persoas traballadoras.

FTA-04/A24. Sílice cristalina respirable

27-03-2024 - INSST

O INSST pon a disposición a “FTA-04/A24. Toma de mostra e análise para a determinación de sílice cristalina respirable - Método de captación en filtro/Difracción de raios X”, da colección FTA que inclúe fichas, específicas para cada axente ou familia de axentes químicos, que proporcionan aos técnicos/as de prevención unha información simple e detallada para medir a exposición dos traballadores/as e poder comparar cos valores límite de exposición profesional.

A prevención de riscos laborais no teletraballo

25-03-2024 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

O teletraballo preséntase como unha nova modalidade do traballo, na que o capital pon en práctica un novo modo de organizar a produción. Caracterízase pola deslocalización do posto e do centro de traballo e polo necesario uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación, podéndose converter, na práctica, nunha vía máis rápida para facilitar a deslocalización da actividade.

Protexéndonos de po de madeira

14-03-2024 - OTP Prevención de riscos laborais

O po de madeiras duras está presente en practicamente todas as carpinterías e en empresas de montaxe de mobles, onde debido ao lixado ou ao corte, prodúcese un po en suspensión que a través das vías respiratorias entra no noso organismo causando riscos para a saúde das persoas traballadoras como cancro na cavidade nasal e seos paranasais, e/ou accidentes laborais como explosións ou incendios.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Instalacións térmicas

07-02-2024 - INSST

Este documento recolle as actividades de posta en servizo, reforma, mantemento, uso e inspección asociadas ás instalacións térmicas suxeitas ao ámbito de aplicación de Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios, é dicir: as instalacións fixas de climatización (calefacción, refrixeración e ventilación) e de produción de auga quente sanitaria destinadas a atender a demanda de benestar térmico e hixiene das persoas, tanto dos edificios de nova construción como dos edificios xa construídos.

Riscos nas tarefas para realizar sobre vehículos con motor eléctrico, derivados da incorporación de baterías de tracción de ión litio, e medidas preventivas para combatelos

23-01-2024 - INVASSAT

O presente documento aborda, para a manipulación de vehículos eléctricos que incorporan baterías de tracción de ión litio de alta capacidade, os principais riscos aos que poden verse expostas as persoas traballadoras que realizan tarefas de reparación, retirada ou outras, sobre estes vehículos. Os principais riscos (sen prexuízo de que poidan coexistir con outros) contemplados son, o risco eléctrico, o risco de incendio e explosión e o risco químico debidos ás propias características eléctricas e químicas deste tipo de baterías.

Guía Técnica para a prevención do risco por exposición a SCR no ámbito laboral : Apédice Industria Extractiva (ITC 02.0.02)

17-01-2024 - INS-Instituto Nacional da Silicose

A Guía Técnica para a prevención do risco por exposición a SCR no ámbito laboral , elaborada polo Instituto Nacional de Silicose e publicada en decembro de 2022 é unha guía de carácter transversal, aplicable a todos os sectores de actividade. O presente apéndice específico da Guía Técnica SCR está dedicado ao sector extractivo. Este ámbito, polo seu especial perigo e características intrínsecas, dispón de lexislación específica, pero tamén lle son de aplicación plena as disposicións da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais e toda a normativa que a desenvolve. Así se dispón no artigo 1 do Real Decreto 1389/1997, do 5 de setembro, polo que se aproban as disposicións mínimas destinadas a protexer a seguridade e a saúde dos traballadores nas actividades mineiras.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Instalacións eléctricas de baixa tensión

15-01-2024 - INSST

Este documento ten por alcance as instalacións eléctricas de baixa tensión dos lugares de traballo, debéndose entender que unha instalación eléctrica é de “baixa tensión” se a súa tensión nominal non supera os 1.000 voltios de valor eficaz en corrente alterna ou os 1.500 voltios de valor medio aritmético en corrente continua.

Novos casos de silicose rexistrados no INS durante o 2022

19-12-2023 - INS

Neste informe preséntanse, por Comunidades Autónomas, os novos casos de silicoses detectados polo Instituto Nacional de Silicose durante o ano 2022. Estes diagnósticos xorden a partir dos recoñecementos médicos efectuados aos traballadores/as que acoden a través de diferentes organismos, así como dos expedientes remitidos, para a súa valoración, polos Equipos de Valoración de Incapacidades de diversas provincias españolas.

Novas fichas da colección Fichas de Control de Axentes Químicos: Serie especial para o control da exposición a sílice na manufacturación

18-12-2023 - INSST

O Instituto traduciu as fichas de consellos básicos desenvoltas polo Health and Safety Executive (HSE) do seu modelo COSHH Essentials. As fichas do programa COSHH Essentials proporcionan recomendacións básicas de boas prácticas de traballo para distintas operacións a fin de controlar a exposición a substancias químicas perigosas na contorna laboral. Nesta nova entrega, preséntanse cinco fichas dirixidas ao control da exposición a sílice na manufacturación, nas que se ofrece axuda aos profesionais do sector para o control da exposición e a protección da saúde das persoas traballadoras.

Avaliación da exposición laboral a nanomateriales: 2- Grafeno

01-12-2023 - INSST

Este documento é o segundo dunha colección na que se presentan os resultados de varios estudos de investigación sobre a exposición por inhalación a nanomateriales. Os seus obxectivos son: I) estudar o comportamento dos equipos de lectura directa portátiles (CPC, DiSCmini e OPS) e muestreadores, II) determinar e avaliar o nivel de exposición, III) avaliar a eficacia das medidas de control implementadas e IV) validar algunhas das metodoloxías cualitativas aplicables aos NMs (CB Nanotool 2.0, Stoffenmanager Nano 1.0 e ISO/TS 12901-2:2014) coas metodoloxías cuantitativas.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Instalacións frigoríficas

22-11-2023 - INSST

O presente documento recolle as actividades que o titular deberá ter en conta en relación coa posta en servizo, modificación, mantemento, uso e inspeccións asociadas ás instalacións frigoríficas suxeitas ao ámbito de aplicación do Real Decreto 552/2019, do 27 de setembro, polo que se aproban o Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas e as súas Instrucións Técnicas Complementarias

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Instalacións petrolíferas

08-11-2023 - INSST

O obxecto deste documento é desenvolver as condicións e requirimentos que o titular debe considerar para a posta en servizo, uso, modificación, mantemento e inspección asociados ás instalacións petrolíferas sinaladas no documento, identificando de forma separada aquelas que sexan específicas de cada tipo de instalación. Para iso, tívose en conta o disposto no Real Decreto 2085/1994, do 20 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Petrolíferas e os reais decretos que desenvolven as instrucións técnicas complementarias do devandito regulamento.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Liñas aéreas de alta tensión

02-11-2023 - INSST

Este documento ten como obxecto desenvolver as condicións e requirimentos que o titular debe cumprir ao longo da vida útil de instalacións de LAT desde a súa fase de execución, o seu mantemento, a súa modificación e as súas inspeccións periódicas ata a súa retirada de funcionamento, aspectos regulados polo Real Decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Instalacións de protección contra incendios

25-10-2023 - INSST

Este documento ten como obxecto desenvolver as condicións e requirimentos que o titular debe considerar ao longo da vida útil dos sistemas de protección activa contra incendios desde a súa fase de instalación, pasando polo seu mantemento e polas súas inspeccións periódicas, aspectos regulados polo Real Decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios, en diante RIPCI, para lograr que o seu funcionamento, en caso de incendio, sexa eficaz. Todo iso sen prexuízo das regulamentacións específicas de seguridade, tanto a nivel sectorial como estatal, autonómico e local, que lles resulten de aplicación nesta materia.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Instalacións de gases combustibles

17-10-2023 - INSST

O presente documento ten por obxecto determinar as obrigacións en materia preventiva dos titulares das instalacións con respecto das instalacións de gases combustibles máis habituais: as instalacións receptoras de combustibles gaseosos e os aparellos de gas, ambas as dúas incluídas no ámbito de aplicación do Real Decreto 919/2006, do 28 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Técnico de distribución e utilización de combustibles gaseosos e as súas instrucións técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Guía para a xestión preventiva das instalacións dos lugares de traballo: Centros de transformación eléctrica

13-10-2023 - INSST

Este documento ten como obxecto desenvolver as condicións e requirimentos que o titular debe considerar ao longo da vida útil de determinados tipos de centros de transformación dende a súa fase de execución ata a súa modificación ou retirada de funcionamento, pasando polo seu mantemento e as súas inspeccións periódicas, aspectos regulados polo Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23

Equipos de Protección Individual para os ollos, cara e cabeza fronte ao risco eléctrico. INSST 2023

11-09-2023 - INSST

A finalidade deste tríptico é orientar no proceso da elección e utilización dos EPI que protexen os ollos, cara e cabeza fronte ao risco eléctrico, tendo en cuenta as súas características en relación co illamento eléctrico, protección térmica fronte ao arco eléctrico ou disipación da carga electrostática.

Os riscos inherentes á implantación da Intelixencia Artificial nos centros de traballo

21-07-2023 - GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG

No presente monográfico a través de distintas seccións e/ou apartados que configuran este informe, abordamos os ámbitos, os elementos e os aspectos claves a considerar no proceso acelerado e xa iniciado en moitas empresas, da introdución e implantación da Intelixencia Artificial nos sistemas de produción e de organización do traballo, así como os importantes riscos sociais e laborais asociados a dito proceso de implantación. Esperamos que este documento sirva ao conxunto das persoas traballadoras para informarse, sensibilizarse e poder dimensionar axeitadamente os desafíos que afrontamos e/ou imos afrontar nun futuro próximo nesta materia.

Protocolo para a vixilancia sanitaria específica das persoas traballadoras expostas ao ruído

20-01-2023 - OSALAN

OSALAN-Instituto Vasco de Seguridade e Saúde Laborais- pon a disposición a actualización do “Protocolo para a vixilancia sanitaria específica das persoas traballadoras expostas ao ruído”. Este protocolo recolleu as propostas dos profesionais sanitarios dos servizos de prevención, coa intención de proporcionar unha ferramenta que achegue o necesario coñecemento e unhas adecuadas pautas para a prevención dos efectos para a saúde nos traballadores e as traballadoras expostas ao ruído.

Equipos de protección individual fronte aos riscos directos e indirectos derivados da exposición a campos electromagnéticos

16-01-2023 - INSST

Neste tríptico do INSST identifícanse os equipos de protección individual fronte aos riscos directos e indirectos derivados da exposición a campos electromagnéticos que se poden atopar no mercado. Ademais, incluíronse aspectos a ter en conta para a súa selección e uso.

Estudo da exposición a radiación ultravioleta solar en buques pesqueiros

09-01-2023 - INSST

O risco por exposición á radiación ultravioleta procedente do sol, asociado a unha maior aparición de patoloxías, entre as que se atopan o melanoma e algúns carcinomas, é especialmente relevante nas persoas traballadoras no sector Pesqueiro. En consecuencia, o INSST, en liña co compromiso da Comisión Europea de estudar medidas sobre esta exposición (COM, 2021. 44 final) e coa Estratexia Europea de Seguridade e Saúde no Traballo 2021-2027 (COM, 2021. 323 final), levou a cabo o presente estudo co obxecto de caracterizar a exposición global das persoas traballadoras do mar á radiación ultravioleta.

Guía Técnica para a prevención do risco por exposición á SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE no ámbito laboral

21-12-2022 - INS-Instituto Nacional da Silicose

A presente Guía ten por obxecto facilitar a aplicación e a interpretación das esixencias do Real Decreto 665/1997 no referente a traballos nos que haxa ou poida haber exposición a sílice cristalina respirable (SCR), establecendo criterios e recomendacións co fin de lograr unha correcta aplicación da normativa e da práctica preventiva.

Recomendación da Comisión Europea do 10 de xuño de 2022 relativa á definición de nanomaterial

14-06-2022 - DOUE

Por «nanomaterial» enténdese un material natural, accidental ou fabricado, constituído por partículas sólidas que están presentes individualmente ou como partículas constituíntes identificables en agregados ou aglomerados, e no que o 50 % ou máis destas partículas na granulometría numérica cumpre polo menos una das condicións seguintes: unha ou máis dimensións externas da partícula áchanse no intervalo de tamaños comprendido entre 1 nm e 100 nm; a partícula ten forma alongada, como a dunha balea, unha fibra ou un tubo, e dous das súas dimensións externas son inferiores a 1 nm, mentres que a outra dimensión é superior a 100 nm; A partícula ten forma de placa, e unha das súas dimensións externas é inferior a 1 nm, mentres que as outras dimensións son superiores a 100 nm.

Mulleres no sector agrario

09-05-2022 - INSST

O obxectivo deste tríptico do INSST é chamar a atención sobre a posible relación entre o sexo da persoa traballadora e os factores de risco existentes no sector agrario, considerando tanto as diferenzas biolóxicas como outros aspectos entre os que cabe destacar os factores psicosociais e os reprodutivos asociados á maternidade.

Xestión dos nanomateriais no lugar de traballo e medidas de prevención. EU-OSHA

27-04-2022 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 42

Os nanomateriais son micropartículas invisibles para o ollo humano, que ao día de hoxe e como consecuencia da súa utilización por moitos fabricantes de todo tipo de insumos, atópanse moito máis presentes do que pensamos na nosa vida diaria en produtos como os alimentos, os cosméticos, os dispositivos electrónicos, materiais industriais e de construción ou incluso en medicamentos. Aínda que algúns nanomateriais son consecuencia de procesos naturais, moitos outros, a maioría, son subprodutos de actividades humanas, ou se fabrican especificamente para un determinado fin.

Prevención de riscos laborais por ruído en oficinas abertas

15-02-2022 - INRS

Esta guía publicada en xaneiro de 2021 polo Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), aborda a avaliación dos riscos por ruídos en oficinas abertas cun enfoque que combina análises acústicas, ergonómicos e de psicoloxía do traballo. Ademais, propón ferramentas e un método para programar melloras acústicas en oficinas diáfanas que involucra a todas as partes interesadas: empregados e empregadas, prevencionistas, profesionais da saúde e responsables da toma de decisións.

Superestruturas ferroviarias I. Guía para a prevención de riscos laborais na construción de superestruturas ferroviarias. Obra nova

25-01-2022 - OSALAN

Esta guía ten como principais destinatarios as empresas construtoras e os seus mandos, por ser responsables da planificación dos traballos e dos medios para empregar, os técnicos e as técnicas de prevención, as direccións facultativas, os servizos de prevención e os coordinadores e as coordinadoras de seguridade.

Impacto da intelixencia artificial na seguridade e a saúde ocupacional. Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA)

16-12-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 41

Sen dúbida algunha a intelixencia artificial ofrece un enorme potencial para desenvolve-mentos innovadores nos lugares de traballo a través da crecente dispoñibilidade de datos, grandes volúmenes de datos ou big data, e a capacidade de procesar estos datos a través de algoritmos, o que nos conducirá en moi pouco tempo a cambios profundos e xeneraliza-dos en relación á forma na que se realiza o traballo.

Construción: perigo nanomateriais

16-12-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 41

Polo seu interese procedemos a expoñer unha escolma do Documento Técnico do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (INSSL): “Riscos derivados da exposición a nanomateriais no sector da construción”, coa intención de informar e sensibilizar sobre os importantes riscos asociados á cada vez maior utilización destes produtos, de moitos dos cales se descoñecen os seus efectos e nivel de perigosidade para a saúde.

O risco de xordeira nas profesións musicais

28-09-2021 - SAÚDE LABORAL

A exposición prolongada a sons fortes -Máis de 80 decibeis (dB)- pode, a longo prazo, provocar problemas de audición, como hipoacusia e mesmo xordeira. Entre as profesións que están no alto risco de danar os seus oídos atopamos a de músico, moi especialmente os que se dedican ao rock. Dende 2011 ter problemas de audición considérase unha enfermidade profesional entre as persoas que se dedican á música.

Como nos afecta o óxido de etileno

22-09-2021 - SAÚDE LABORAL

En prevención de riscos laborais, é necesario ter en conta que a exposición a certas substancias, como o óxido de etileno, pode poñer en perigo a saúde dos traballadores e traballadoras. Por iso é polo que se crean protocolos específicos para reducir esta exposición e os seus efectos.

O 3,8% das mortes por cancro de pulmón en España débese á exposición ao radon

29-07-2021 - RADON

O obxectivo principal da investigación, foi estimar a mortalidade por cancro pulmonar producida pola exposición a radon en España. Ou estudo aplica, por primeira vez, unha corrección da exposición a radon pola altura da vivenda, xa que as persoas que viven en pisos altos teñen unha menor exposición. Os resultados indican que un 3,8% de todas as mortes por cancro de pulmón débense á exposición a gas radon, pero que hai grandes diferenzas por Comunidades Autónomas: en Galiza, esta cifra chega ao 7%.

Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose. OSALAN

29-07-2021 - OSALAN

Osalan pon a disposición o "Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose" no que se inclúen criterios de actuación para actividades non encadradas no ámbito das industrias extractivas, nas que os efectos da exposición á sílice cristalina tamén se fixeron patentes. A silicose continúa sendo na actualidade unha enfermidade de elevada incidencia e prevalencia, da que non se dispón de datos epidemiolóxicos que permitan establecer a súa auténtica dimensión, polo que o seu estudo constitúe un reto para todas as partes implicadas na saúde laboral.

Nanotecnoloxía: un risco de difícil prevención

26-07-2021 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 39

Os nanomateriais son materiais que se caracterizan por ter polo menos unha das dimensións externas na nanoescala, denominándose nano-obxectos, ou ben a estrutura interna ou a superficial en devandita escala, designándose materiais nanoestruturados. Os nano-obxectos reciben diferentes nomes dependendo do número das dimensións externas que teñan na escala nanométrica: en caso de ter unha, coñécense como nanoplacas, por exemplo, o grafeno; se teñen dous, denomínanse de forma xeral nanofibras, como poden ser os nanotubos de carbono; e, se dispoñen de tres, desígnanse como nanopartículas, por exemplo, as nanopartículas de prata.

Instrución Técnica Complementaria 02.0.02 "Protección dos traballadores contra o risco por inhalación de po e sílice cristalina respirables", do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira

09-07-2021 - BOE

Novo dispositivo portátil para a detección automatizada de radon

24-06-2021 - I+D+i

O novo dispositivo conéctase a unha rede sen fíos e vixía, de forma automática, os niveis de radon na súa contorna en edificacións. Este sistema de detección contén no seu interior un sensor de silicio fabricado na Sala Branca do Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB), adscrito ao Centro Nacional de Microelectrónica (CNM), do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Sección sobre o control do gas radon nos edificios no Código Técnico da Edificación

22-06-2021 - RADON

Ao longo dos últimos anos falouse moito sobre a modificación do Código Técnico de Edificación. Finalmente, o 27 de decembro de 2019 publicouse o Real Decreto 732/2019, do 20 de decembro que modifica o Código Técnico de Edificación. O seu obxectivo é mellorar as prestacións dos edificios, garantir a saúde e mellorar o confort e a seguridade dos edificios.

Traballo nocturno: Prevención e xestión

30-04-2021 - SAÚDE LABORAL

Unha das consecuencias provocada polo traballo nocturno é a esixencia de manter ao organismo activo en momentos en que necesita descanso, e obrigalo a seguir pautas de descanso cando o seu ciclo é de actividade. Hai que ter en conta, ademais que o traballo nocturno coloca ao traballador e a traballadora fóra das pautas cotiás da vida cotiá tanto familiarmente como socialmente. Todo isto provoca un triplo desaxuste entre o tempo de traballo, o tempo biolóxico e o tempo social.

O risco debido á electricidade estática: medidas preventivas

25-01-2021 - INVASSAT -Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball-

O INVASSAT pon a disposición a pílora formativa “O risco debido á electricidade estática : medidas preventivas“ dentro da colección Manuais do Campus Virtual. O documento é unha introdución ao coñecemento da electricidade estática, como pode xerarse, particularmente nos lugares de traballo, os potenciais riscos inherentes á presenza e acumulación de electricidade estática e como poden eliminarse, controlarse ou minimizarse.

Preparado para usar substancias perigosas?

09-12-2020 - ISSA -Asociación Internacional da Seguridade Social-

O documento “Ready to use chemical substances?”, e a súa versión en castelán “Preparado para o uso de substancias perigosas?”, publicado polo grupo de traballo “Dangerous substances” da Asociación Internacional da Seguridade Social (ISSA), no que participa o INSST, está dirixido a pequenas e medianas empresas que empregan substancias químicas e pretende, sobre todo, concienciar a empresarios/as e traballadores/as sobre os riscos para a seguridade e a saúde cando se manipulan substancias químicas perigosas.

Nova condena por inhalación de amianto

04-12-2020 - SENTENZA

O Xulgado do Social Nº 1 de Bilbao obrigou á empresa para abonar 90.450,56 euros en concepto de dano moral pola perda dun familiar e 329.896,29 euros en concepto de indemnización polas secuelas padecidas por Fernando G. Z., derivadas dunha enfermidade profesional polo amianto.

Protocolo de descontaminación para traballos con amianto

17-11-2020 - INVASSAT-Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball-

INVASSAT pon a disposición o presente apuntamento técnico no que aborda os protocolos de entrada e saída das zonas de traballo con amianto que deben seguir con rigorosidade as persoas traballadoras que participan nos traballos con risco de exposición a fibras de amianto a fin de garantir a súa descontaminación persoal, dos equipos de protección individual (EPI) e dos equipos de traballo e medios auxiliares empregados durante os traballos con amianto, evitando así ou, reducindo ao máximo posible, a dispersión ao exterior de fibras de amianto que puidesen liberarse na zona de traballo.

Os intereses económicos e non a saúde dos cidadáns orientan a lexislación da UE sobre substancias químicas

16-04-2020 - RISCO QUÍMICO

Se se revisan as propostas de inclusión de substancias químicas na Lista de Substancias Candidatas, así como a quen as propuxo, varias cousas vólvense obvias. O feito máis evidente é que os Estados membros evitan propoñer substancias que xogan un papel económico importante dentro das fronteiras do país.

O TSXN confirma a indemnización por morte debida a inhalación de amianto

30-03-2020 - SENTENZA

O Tribunal Superior de Xustiza de Navarra (TSXN) confirmou a indemnización de 178.420,96 euros concedida polo Xulgado do Social número 4 de Pamplona ás dúas fillas dunha extrabajadora da empresa de electrodomésticos Super Ser de Pamplona, que faleceu por un cancro de pulmón causado pola inhalación de amianto de maneira prolongada.

Un estudo comproba que los niveles de bisfenol A (BPA) en humanos se subestiman

23-03-2020 - SAÚDE

O estudo, publicado na revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, proporciona a primeira evidencia de que as medicións nas que se basean as axencias reguladoras, incluída a Administración de Drogas e Alimentos dos EE.UU., son defectuosas e subestiman os niveis de exposición ata 44 veces .

Catalunya proxecta estar libre de amianto no 2032

27-02-2020 - Comisión para a Erradicación do Amianto en Catalunya, CEAC

O amianto representa un dos principais problemas de saúde pública e ambiental que afronta Catalunya e a súa erradicación é unha cuestión complexa que necesita tempo e require da implicación de todas as administracións catalás, institucións e sectores socioeconómicos. Pero os primeiros pasos parecen estar dados, coa publicación do Acordo de Goberno/149/2019, do 22 de outubro, para a creación da Comisión para a erradicación do amianto en Catalunya e da Comisión técnica DESAMIANT- CAT, adscrita á anterior. A primeira xa está constituída e a segunda constituirase nas primeiras semanas de 2020.

A silicose mata: mutuas culpábeis, Xunta responsábel

07-02-2020 - SILICOSE

Varios centos de delegados/as da CIG percorreron o día 5 as rúas de Vigo no marco da campaña nacional posta en marcha pola federación da Construción para sensibilizar sobre o impacto da silicose sobre a saúde de milleiros de traballadores/as e denunciar a fraude á Seguridade Social que cometen as mutuas ao non recoñecer que se trata dunha enfermidade profesional.

A xustiza impón a Uralita a maior indemnización no Estado español a vítimas pasivas do amianto

22-01-2020 - SENTENZA

A Audiencia de Madrid impuxo a indemnización máis alta ata a data no Estado para resarcir aos afectados por exposición ao amianto, un material canceríxeno moi usado na construción no século XX e que causa graves enfermidades respiratorias. En total, a empresa Uralita, que empregaba o mineral canceríxeno para producir fibrocemento, terá que pagar 3,5 millóns a 14 persoas pola exposición a este mineral. Trátase de afectados pasivos, todos vítimas da exposición doméstica (familiares que lavaban a roupa dos traballadores da empresa onde se incrustaban as fibras de amiant) ou ambiental (veciños que vivían preto da fábrica)

Protocolo de vixilancia sanitaria específica: silicose

14-01-2020 - MINISTERIO DE SANIDADE

A silicose continúa sendo na actualidade unha enfermidade de elevada incidencia e prevalencia, da que non se dispón de datos epidemiolóxicos que permitan establecer a súa auténtica dimensión, polo que o seu estudo constitúe un reto para todas as partes implicadas na saúde laboral. Neste protocolo incúense criterios de actuación para actividades non encadradas no ámbito das industrias extractivas, nas que os efectos da exposición á sílice cristalina tamén se fixeron patentes.

A UE expedienta ao Estado español por non aprobar a normativa sobre o gas radon

03-12-2019 - RADON

A Comisión Europea ten aberto un expediente ao Estado español por non transpoñer á lexislación española a directiva europea sobre seguridade básica para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes. A norma obriga, entre outras cousas, a ter un plan estatal sobre os efectos nocivos do gas radon.

Consulta pública sobre chumbo e isocianatos

26-11-2019 - ECHA

Seguindo o novo procedemento de elaboración de valores límite de exposición profesional, ECHA puxo a consulta pública as primeiras propostas do novo Comité de Avaliación de Riscos (RAC), dedicadas ao chumbo e aos diisocianatos. O prazo péchase o 16 de decembro.

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea anula a aprobación concedida pola Comisión Europea para o uso de algunhas substancias químicas canceríxenas

27-05-2019 - TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) prohibiu con efecto inmediato o uso de carcinóxenos coñecidos utilizados para marcas viarias e en pinturas e plásticos. O Tribunal, que se ocupa de disputas entre institucións da UE, ditaminou no caso presentado polo goberno sueco que unha decisión anterior da Comisión Europea de autorizar o uso de compostos de cromo VI, sulfocromato de chumbo amarelo e vermello de cromato de molibdato de chumbo, era ilegal.

O Comité de Avaliación de Riscos de ECHA recomenda valores límite ambientais no traballo para o benceno, o acrilonitrilo e os compostos de níquel

18-05-2018 - Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas

Os valores recomendados son moito máis baixos, e polo tanto moito máis esixentes, que os actualmente vixentes no Estado español. Na súa reunión de marzo, o Comité de Avaliación de Riscos (RAC) da Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas (ECHA) tamén recomendou os límites de exposición ocupacional (OEL) para outras dúas substancias: níquel e os seus compostos e acrilonitrilo. Estas opinións conclúen a resposta á Comisión Europea, que por primeira vez solicitou ao RAC que avaliase a base científica para estabelecer os OEL.

Condena por exposición a amianto dun traballador que realizaba tarefas de mantemento na empresa.

20-03-2018 - AMIANTO

O xulgado do Social número 2 de Valladolid condenou á azucreira Ebro Food ao abono dunha indemnización á familia dun traballador que faleceu a consecuencia da inhalación durante lustros do po de amianto.

É necesario e urxente abordar a creación inmediata do Fondo de Compensación para as Vítimas de Amianto

12-03-2018 - AMIANTO

Vai xa unha década dende que no Estado español prohibiuse a utilización do amianto nos distintos procesos industriais e de fabricación, a pesares do cal o mesmo segue a estar presente nos procesos de traballo de moitos traballadores/as adicados a tarefas de reparación, retirada de materiais contaminados, transporte a vertedoiros, tratamento de residuos, mantemento de canalizacións de auga, rehabilitación e mantemento de edificios), así como ao conxunto das persoas que en moitas ocasións sen sabelo, ocupan edificios construídos con amianto ou nos que existan instalacións que posúen este material.

Estudio sobre os impactos do sistema de autorización REACH

03-01-2018 - Comisión Europea

A Comisión Europea publicou un estudo sobre a avaliación do rendemento do sistema de autorización REACH. O estudo conclúe que este sistema promoveu a substitución progresiva de substancias altamente preocupantes (SVHC) por alternativas dispoñibles e que as empresas melloraron as medidas de xestión do risco e as condicións de traballo cando non foi posible a substitución das SVHC.

O estrés térmico e o golpe de calor: medidas preventivas

27-07-2017 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 25

Segundo as Estatísticas de Accidentes de Traballo que ten publicado o propio Ministerio de Emprego e Seguridade Social, ao longo do no ano 2016 producíronse 83 accidentes de traballo por «calor e insolación», dos cales seis deles foron graves e un con resultado de morte.

Segundo a sentenza da Sala Social do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra: Sen corpos asbestósicos no pulmón non hai enfermidade por amianto

22-03-2017 - Sentenza

A Sala Social do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra rexeita que unha fibrose pulmonar intersticial sexa unha enfermidade profesional, porque nos informes médicos do traballador non se describen "presenza de corpos de asbesto". Segundo os informes médicos achegados ao xuízo, a causa do falecemento dun empregado da factoría do Grupo Super Ser (despois BSH Electrodomésticos España S.A.) foi: Fibrose pulmonar intersticial difusa, bilateral avanzada de predominio en campos pulmonares inferiores. Os maxistrados da Sala Social do Tribunal Superior de Xustiza de Navarra rexeitaron que, con ese diagnóstico, o paciente falecese dunha enfermidade profesional derivada da exposición ao amianto.

Cun auto cuestionado polos traballadores demandantes e as súas defensas, a Audiencia Provincial de Valencia “frea” o caso colectivo dos enfermos por amianto de Unión Naval de Levante

04-01-2017 - AMIANTO

A defensa letrada dos extraballadores do asteleiro, anuncia que esgotará todas as vías legais posibles e alega “indefensión xurídica” dos actuais demandantes.

Cancro de esófago vinculado á exposición ao amianto

16-12-2016 - Sentenza

Na sentenza un xuíz de Barcelona recoñece o cancro de esófago como unha enfermidade laboral por exposición ao amianto, a pesares de que a doenza non aparece no baremo oficial de enfermidades profesionais. Segundo o xuíz, "non se pode dicir que se unha enfermidade concreta non está na listaxe de enfermidades profesionais non o é, senón que se ha de ter en conta os coñecementos actuais e os criterios científicos".

Cambio lexislativo para que a silicose sexa recoñecida como incapacitante.

26-07-2016 - Hixiene

A CIG urxe ao Instituto Nacional da Seguridade Social que recoñeza aos afectados de silicose en grao 1 o dereito a unha pensión de invalidez sen necesidade de que teñan que acudir á vía xudicial, como está a suceder na actualidade. Anxo Pérez Carballo, membro da executiva confederal da CIG, lamenta que teñan que ser os xuíces os que "están a interpretar dunha maneira máis humana a lexislación", recoñecendo o dereito a cobrar unha pensión de invalidez aos afectados na súa fase inicial; a principios de mes o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia "estabeleceu con total claridade o dereito dun traballador con silicose en grao uno a optar a un posto de traballo alternativo na mesma empresa ou a ver reconcida unha incapacidade permanente".

A empresa deberá abonar un recargo do 40% á viúva dun traballador que estivo en contacto con amianto

20-04-2016 - Amianto

A Sala do social do Tribunal Superior de Xustiza de Cantabria confirma a sentenza ditada polo Xulgado do Social nº 3 de Santander, que impuxo a recarga ao constatar que a empresa non adoptara as medidas de seguridade vixentes cando o traballador tivo contacto o amianto, nos anos setenta. Esta recarga se abonará sobre a pensión de viuvez dunha muller cuxo home faleceu por mor dunha grave enfermidade pulmonar provocada polo contacto directo con amianto, material co que traballou durante seis anos.

Unha recente sentenza acontecida no País Vasco condena á empresa Arcelor e recoñece os dereitos dunha falecida por lavar roupa de traballo con amianto

23-11-2015 - AMIANTO

A empresa guipuscoana Arcelor Mittal Bergara foi condeada baixo sentenza a indemnizar con 71.519 euros aos fillos dunha ama de casa que faleceu de mesotelioma, unha enfermidade directamente relacionada co amianto, tras pasar anos lavando a roupa de traballo do seu marido, cuxa actividade se desenvolvía en permanente contacto con este material.

O 1 de xaneiro de 2016 entrará en vigor o rexistro belga de nanomateriais

17-11-2015 - HIXIENE

A partir da entrada en vigor do rexistro, as empresas belgas deben declarar as sustancias químicas que, en virtude da lexislación belga, se consideran nanomateriais e que se produciron, importaron ou distribuíron con fins profesionais con anterioridade, tamén terán que rexistrar os seus materiais antes de colocalos no mercado.

REACH: O Tribunal Europeo de Xustiza dita unha sentenza favorable á protección da saúde de traballadores e consumidores, e en contra da opinión da Comisión Europea

27-10-2015 - HIXIENE

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE), non seguiu a interpretación da Comisión -xeneralmente favorable ás empresas- e fallou a favor da interpretación dada por cinco Estados membros en relación a un punto do regulamento REACH sobre sustancias químicas "extremadamente preocupantes" (SET), debido ás súas propiedades carcinóxenas, mutáxenas ou tóxicas. Esta decisión obriga a que os vendedores dos produtos que conteñan estas sustancias deban informar aos seus clientes.

A exposición ocupacional causa máis de 100.000 mortes ao ano en todo o mundo

31-07-2015 - amianto

Todas as formas de amianto, ou asbesto, están considerados como carcinóxenos humanos pola Axencia Internacional para a inventigación do cancro (IARC). Segundo unha declaración oficial presentada polo Colleguim Ramazzini (organización internacional formada por 180 expertos en saúde ambiental e ocupacional de 35 países) a exposición ao amianto causa en todo mundo unhas 107.000 mortes; dende o ano 1993 esta organización pide a prohibición total de extracción e uso do amianto.

Poñer fin ao amianto

07-07-2015 - AMIANTO

O pasado 24 de xuño celebrouse a xornada "Freeing Europe safely from asbestos", organizada polo Comité Económico e Social Europeo (CESAMENTO) e o Comité das Rexións, e co apoio da Federación Europea de Traballadores da Construción e a Madeira, a Federación Europea da Industria da Construción e organizacións de apoio ás vítimas deste axente canceríxeno, sobre retirada segura de amianto en Europa.

O IARC confirma que o praquicida lindano é carcinóxeno

29-06-2015 - IARC

A Axencia Internacional para a Investigación sobre o Cancro (IARC) avaliou a carcinoxeneidade dos insecticidas gamma-hexaclorociclohexano (coñecido como lindano), o diclorodifeniltricloroetano (DDT) e do herbicida acedo 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), o máis empregado no mundo. Un total de 26 expertos de 13 países, convocados polo Programa de Monografías da IARC, clasificou o insecticida lindano como 'carcinóxeno para os humanos' (inclúense dentro do denominado Grupo 1), aínda que non se acharon probas suficientes para a carcinoxeneidade en humanos do lindano no linfoma non Hodgkin (LNH).

O INSS cambia o criterio para recoñecer a incapacidade permanente total para os traballadores afectados de silicose de 1º grao

26-06-2015 - Silicose

O Consello Xeral do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) aprobou, na súa reunión do día 25 de xuño, proceder a un cambio de criterio sobre o o tratamento asistencial aos traballadores/as afectados/as de silicose de 1º grao. Deste xeito, recoñecerase a incapacidade permanente total para quen presente esta doenza e na súa empresa non exista un posto de traballo alternativo libre de pó.

Segundo a OMS un de cada tres europeos pode estar exposto a amianto

11-06-2015 - amianto

Segundo o informe "Progreso cara á eliminación das enfermidades relacionadas co amianto", presentado na reunión de alto nivel sobre o medio ambiente e a saúde celebrada en Haifa (Israel) o 30de abril, o amianto é responsable da metade das mortes por cancro debidas ao traballo. De acordo coas novas estimacións, as mortes por mesotelioma en 15 países europeos custan á sociedade máis de 1,5 millóns de euros ao ano.

Proxecto de RD, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñen substancias perigosas. (SEVESO III)

09-06-2015 - Seguridade

A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias publicou o proxecto de Real Decreto, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñen sustancias perigosas; este texto resulta da trasposición da Directiva 2012/18/UE (SEVESO III). O presente documento foi informado favorablemente pola Comisión Nacional de Protección Civil e a Comisión Interministerial Permanente de Armas e Explosivos. Actualmente, está pendente de aprobación polo Consello de Ministros.

O lobby internacional do amianto consigue que non se inclúa este mineral no convenio de Rotterdam

08-06-2015 - Hixiene

Os gobernos de Rusia e Kazajistán, os maiores exportadores de amianto do mundo, xunto cos de Zinbabwe, que quere reabrir as súas minas de amianto, e Kirguistán, aliado de Rusia, bloquearon a recomendación do comité científico da convención das Nacións Unidas así como as expectativas do resto dos participantes, máis de 160, na conferencia de maio de avaliación de substancias para a súa inclusión na lista do Convenio de Rotterdam. Segundo se estabelece no sistema, os acordos deben adoptarse por consenso.

Acusan á Comisión Europea de non protexer a traballadores/as das substancias químicas que provocan cancro

20-05-2015 - Hixiene

Dende a Confederación Europea de Sindicatos (CES) repróchase á Comisión Europea que suspendese o traballo sobre a lexislación que protexe a traballadores e traballadoras de substancias químicas causantes de cancro. A secretaria xeral considera vergonzante que medidas destinadas a protexer a saúde de traballadores e traballadoras estean a ser tratadas por burócratas que as consideran unha carga innecesaria para a industria.

O IARC declara como "posibles canceríxenos humanos", cinco pesticidas de amplo emprego

14-04-2015 - IARC

A Axencia Internacional da ONU para a Investigación sobre o Cáncro (IARC), indicou que o herbicida glifosato e os insecticidas malatión e diazinón como "probablemente canceríxenos" sobre a base de probas limitadas en seres humanos; así mesmo, os insecticidas tetraclorvinfos e paratión foron clasificados como "posiblemente canceríxenos" á luz da "evidencia convincente" de animais de laboratorio.

Un xuíz condena a Uralita pola morte da muller dun empregado

12-12-2014 - AMIANTO

Un xuíz de Barcelona condenou ao fabricante de materiais de construción Uralita a indemnizar con 86.276 euros a un antigo empregado pola morte da súa muller, que faleceu en 2011 como consecuencia da exposición ao amianto impregnado na roupa do seu marido.

Un estudo advirte do “infra-recoñecemento” dos cancros por amianto

09-12-2014 - Amianto

O 93,6% dos homes e o 96,6% das mulleres que faleceron entre 2007 e 2011 no Estado español por mesotelioma pleural atribuíble a exposición laboral ao amianto non foron recoñecidos pola Seguridade Social (tan só se recoñeceu a orixe laboral para o 6,4% dos homes e o 4,4% das mulleres). Así mesmo, a taxa de infra-rexistro dos falecidos por cancro de bronquio e pulmón atribuíbles a exposición laboral ao amianto é do 98,8%.

Atopan relación entre a fibrose pulmonar e o amianto

03-12-2014 - Amianto

Numerosos casos dunha enfermidade pulmonar común, cuxas causas se consideraban até agora descoñecidas son, de feito, resultado da exposición ao amianto, segundo cren os científicos. Investigadores do Imperial College de Londres atoparon unha correlación entre o índice de falecementos ocorridos en Inglaterra e Gales polas enfermidades relacionadas co amianto coñecidas como asbestose e mesotelioma e a fibrose pulmonar idiopática (FPI).

O tabaco reduce a indemnización por asbestose

28-11-2014 - Amianto

Fumar un paquete á semana até 12 anos antes de contraer cancro, reduce nun 25% a indemnización dunha morte por mor dunha enfermidade que o INSS declarou como profesional.

A Seguridade Social recoñece menos do 6,4% das mortes por cancro do amianto

12-11-2014 - AMIANTO

O 93,6% dos homes e o 96,6% das mulleres que faleceron entre 2007 e 2011 en España por mesotelioma pleural atribuíble a exposición laboral ao amianto non foron recoñecidos pola Seguridade Social. Só o 6,4% dos homes e o 4,4% das mulleres o foron. Ademais, a taxa de infra-rexistro dos falecidos por cancro de bronquio e pulmón atribuíbles a exposición laboral ao amianto é do 98,8%.

Declaración obrigatoria do mesotelioma en Francia: primeiros resultados completos

06-11-2014 - AMIANTO

En Francia o Plan Nacional de Vixilancia do Mesotelioma (PNSM) púxose en marcha no ano 1998, co obxectivo de coñecer a incidencia desta grave enfermidade, a maioría de cuxos casos son debidos á exposición (laboral ou non) ao amianto.

Agavida acusa a Goberno e Xunta de abocar aos enfermos a peregrinar polos xulgados

19-06-2014 - Amianto

A Asociación Galega de Vítimas do Amianto (Agavida) lamenta que mentres que a Xunta e o Goberno central rexeitan a creación dun fondo estatal de compensación para os afectados polo uso deste material, o Estado ten que pagar cantidades millonarias recollidas nas sentenzas favorables aos enfermos e as súas familias.

Convenio de colaboración para facilitar o proceso de declaración de enfermidade profesional dos traballadores afectados polo amianto

15-04-2014 - Amianto

A Consellería de Sanidade e o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) veñen de asinar un convenio de colaboración para a promoción de actividades de coordinación que permitan realizar o seguimento da valoración funcional e etiolóxica daquelas persoas en contacto con fibras de amianto no desenvolvemento da súa actividade laboral, con sospeita de concorrencia de patoloxías relacionadas co dito contacto ou exposición e así facilitar, no seu caso, o proceso de declaración de enfermidade profesional.

A Comisión Europea decide refundar o Comité Científico para os Límites de Exposición Profesional a Axentes Químicos (SCOEL)

31-03-2014 - HIXIENE

A Comisión decidiu agora rematar co status de "patito feo" que ata agora veu sufrindo o SCOEL e homologar as súas condicións de adscrición e remuneración ás dos restantes comités equivalentes.

Nanomateriais: riscos nano?

25-03-2014 - Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - Boletín CIG-Saúde Laboral Núm. 9

A tecnoloxía nano está hoxe presente en moitos ámbitos da nosa vida; as súas aplicacións abranguen sectores moi diversos de actividade entre os que podemos citar as tecnoloxías da información, a automoción, o ámbito enerxético, o tratamento de residuos, as industrias da madeira, minería ou da construción así como o alimentario, o cosmético, o téxtil ou a biomedicina.

Indemnización para a familia dun falecido por amianto

18-03-2014 - Amianto

O Xulgado do Social número 10 de Bilbao condenou ás empresas Ercros e Fertiberia a indemnizar con 50.000 euros á viúva e fillos dun traballador falecido en 2009 a consecuencia dun mesotelioma derivado do amianto, segundo informou a asociación de vítimas do amianto Asviamie.

Vítimas do amianto piden un fondo de compensación que evite os xuízos

12-03-2014 - AMIANTO

As asociacións de vítimas do amianto (Avida) de todo ou Estado español e a federación nacional de colectivos de afectados acudiron o luns 17 de febreiro a Sevilla para dar o seu apoio aos demandantes no segundo xuízo social colectivo de afectados da antiga fábrica de Uralita. O seu presidente recalcou a urxencia de que o Estado español acceda á recomendación europea de crear un fondo de compensación público-privado para indemnizar a todas as vítimas segundo o grao da enfermidade que padezan.

A Axencia Internacional de Investigación do Cáncro (IARC), contrata como asesor a un científico que promove o emprego do amianto

05-12-2013 - Amianto

A organización RightOnCanada, unha das máis activas entre as que teñen como obxectivo a eliminación do uso de amianto, mostrouse escandalizada polo feito de que a Axencia Internacional de Investigación do Cancro (IARC), que depende da Organización Mundial da Saúde, nomease como colaborador científico a un funcionario ruso que colabora coa industria rusa do amianto na promoción do uso deste material.

Proxecto de investigación da Comisión Europea sobre exposición a substancias químicas

02-12-2013 - HIXIENE

O Diario Oficial da Unión Europea nº 2013/S 195-335524 do 08/10/2013 publicou unha solicitude de oferta da Comisión Europea para a elaboración dunha base de datos sobre exposición a substancias químicas. O prazo de presentación de candidaturas péchase o próximo día 3 de decembro.

A exposición ao amianto seguirá a causar mortes ata o ano 2040

28-11-2013 - Amianto

Así o afirma un equipo de investigadores nun artigo publicado recentemente na revista BMC Cancer. O amianto é un axente canceríxeno presente en miles de edificios, tubaxes e tellados, dado que foi moi empregado o pasado século na construción no Estado español. Non en balde, entre 1906 e 2002 importáronse no estado máis de dous millóns de toneladas deste material. A súa comercialización e uso están prohibidos desde o ano 2002, a pesar do cal centos de persoas falecen cada ano en no estado por tumores de mesotelio provocados polas exposicións ocupacionais a este material no pasado.

Uralita, condenada a pagar 1,5 millóns a traballadores e familiares afectados polo amianto

18-11-2013 - Amianto

A Audiencia Provincial de Madrid condenou á empresa Uralita a indemnizar con 1,5 millóns de euros a 14 traballadores da fábrica de Xetafe e á muller dun deles que resultaron afectados pola inhalación de amianto, dos que nove xa faleceron. O fallo rebaixa nun 10 por cento as indemnizacións con respecto á sentenza do xuíz de primeira instancia de outubro de 2009 que foi recorrida pola empresa, que xa a condenaba como responsable das enfermidades contraídas polos demandantes.

O po de sílice, no candeeiro

06-11-2013 - HIXIENE

O pasado día 12 de setembro o Federal Register (Diario Oficial norteamericano) publicou o documento no que se concreta a detallada proposta (232 páxinas) de OSHA (Administración de Saúde e Seguridade Laboral) para modificar a lexislación vixente e reducir o valor límite actual dende 0,1 mg/m3 ata 0,05 mg/m3 expresado como concentración de po respirable en media para calquera xornada laboral de oito horas.

Un investigador propón un sistema para localizar edificios construídos con amianto

23-07-2013 - AMIANTO

Cada certo tempo, o amianto salta aos medios de comunicación: residuos contaminantes, denuncias dos sindicatos, indemnizacións millonarias por enfermidades profesionais...

Unha investigación europea innova nun detector en tempo real de amianto no traballo

03-07-2013 - Amianto

O Instituto de Biomecánica (IBV) acolle a reunión final do proxecto ALERT, centrado en desenvolver un novo sistema portátil e de baixo custo capaz de detectar en tempo real as fibras de amianto presentes no aire no lugar de traballo. Unha investigación pioneira da Universidade de Hertfordshire -socia do proxecto- mostrou que cando unha partícula se ilumina cun láser, o patrón de luz resultante actúa como "pegada dixital" que axuda a clasificar e identificar a partícula. O detector de amianto ALERT analiza en tempo real os patróns de luz das partículas suspendidas no aire para identificar e alertar aos traballadores da presenza de fibras de amianto, a miúdo inapreciables a primeira ollada.

O amianto causa un de cada dous casos de cancro de orixe laboral no estado español.

14-06-2013 - AMIANTO

O experto que dirixe o proxecto sobre os riscos do amianto no estado español por encarga ministerial, o catedrático de Historia da Ciencia Alfredo Menéndez Navarro, da Universidade de Granada, ofrece as cifras actualizadas de falecidos polo amianto no estado: 4.987 persoas afectadas por mesotelioma, un cancro que no 85% dos casos ten a súa orixe nunha exposición laboral ao amianto e no 20% restante por respiralo no ambiente.

A Comisión Nacional de Saúde Laboral rebaixa os Valores Límites Biolóxicos (VLB) do mercurio a 10 microgramos

18-03-2013 - SAÚDE LABORAL

A Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo acordou no plenario celebrado o pasado día 20 de decembro baixar os Valores Límites Biolóxicos (VLB) do mercurio de 15 microgramos por litro de sangue a 10. Así mesmo, decidiu que o límite legal do mercurio en ouriños descendese de 35 microgramos a 30.

Novo informe sobre as substancias químicas que perturban a función endócrina

20-02-2013 - HIXIENE

Segundo un novo informe do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) e a Organización Mundial da Saúde (OMS) acerca do estado dos coñecementos científicos sobre as substancias químicas que perturban a función endócrina (State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals) moitas substancias químicas sintéticas cuxos efectos sobre o sistema hormonal aínda están por investigar poderían ter importantes repercusións na saúde.

Potenciar a prevención do cancro laboral

06-02-2013 - HIXIENE

A OSHA (Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo), recorda que os traballadores que tratan produtos químicos e outros relacionados con emisións de raios son os que están máis expostos a padecer cancro e que a maior parte dos riscos de exposición do cancro profesional son previsibles.

Elaboración do Mapa do Risco Químico en Galiza

19-04-2012 - ISSGA

Un total de 161 empresas están a colaborar coa Consellería de Traballo e Benestar na elaboración do mapa do risco químico que estará listo a finais deste ano. A primeira fase desta iniciativa xa está rematada e na actualidade estase a traballar no estudo dos datos recompilados nunha segunda parte. Así o avanzou hoxe a directora do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), Adela Quinzá-Torroja, na clausura na Coruña dunha xornada técnica sobre este mapa.

Constitución de grupos técnicos de traballo no ámbito da na prevención de riscos laborais e na vixilancia da saúde relacionada coa silicose e o amianto.

17-04-2012 - ISSGA

A Consellería de Traballo e Benestar, a través do Instituto galego de Seguridade e Saúde laboral (ISSGA), traballará conxuntamente con patronal e sindicatos na prevención de riscos laborais e na vixilancia da saúde relacionada coa silicose e o amianto. Con este obxectivo, véñense de constituír dous grupos técnicos de traballo neste materia, que xa realizaron a súa primeira xuntanza. Estes grupos creáronse trala encomenda realizada polo Consello galego de Seguridade e Saúde Laboral, ente de diálogo institucional, e órgano consultivo e asesor da Comunidade autónoma neste eido.

O 17% dos traballadores manipula substancias tóxicas no seu posto laboral.

19-01-2012 - RISCO QUÍMICO

O 17 por cento dos traballadores españois manipula sustancias ou preparados nocivos no seu posto laboral, segundo a Sociedade Española de Neuroloxía (SEN), que lembra que algúns destes factores tóxicos xa se relacionaron cun maior risco de padecer doenzas neurolóxicas como o Parkinson ou o Alzheimer.

Uranio

05-12-2011 - Hixiene

O R.D. 783/2001 sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes inclúe a obrigatoriedade da identificación das actividades laborais nas que os traballadores poidan estar expostos a fontes artificiais de radiación (por exemplo, en moitas actividades industriais emprégase o Cesio 137). Unha modificación recente a este regulamento (18 de novembro de 2010), inclúe a obrigatoriedade da identificación das fontes naturais de radiación (actividades nas que se removen sustancias radioactivas procedentes da cortiza terrestre, por exemplo o caso dos traballadores do granito)

Mapa de risco químico en Galicia

04-11-2011 - Risco químico

O ISSGA, está a desenvolver un proxecto que comezou no ano 2010 e que continúa durante o 2011 coa finalidade de elaborar un “MAPA DE RISCO QUÍMICO DE GALICIA”.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS