Financiado por:
/ Medio ambiente / Lexislación

RESIDUOS

21-05-2020 - LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

 

LEXISLACIÓN XERAL

 

GALEGA

Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia.

Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galiza.

Decreto 174/2005, do 9 de xuño, polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galiza.

Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos.

Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catálogo de Residuos de Galiza.

 

ESTATAL

 

Orde TED/426/2020, do 8 de maio, pola que se establecen os criterios para determinar cando o papel e cartón recuperado destinado á fabricación de papel e cartón deixa de ser residuo conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Orde TED/363/2020, do 20 de abril, pola que se modifican a Orde  APM/205/2018, do 22 de febreiro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o aceite usado procesado procedente do tratamento de aceites usados para o seu uso como combustible deixa de ser residuo conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados, e a Orde  APM/206/2018, do 22 de febreiro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o fuel recuperado procedente do tratamento de residuos  MARPOL tipo  c para o seu uso como combustible en buques deixa de ser residuo conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Orde TEC/852/2019, de 25 de xullo, pola que se determina cando os residuos de produción de material polimérico utilizados na produción de film agrícola para ensilaxe, considéranse subprodutos con arranxo á lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Orde APM/397/2018, de 9 de abril, pola que se determina cando os recortes de escuma de poliuretano utilizados na fabricación de escuma composta, considéranse subprodutos con arranxo á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Corrección de erros do Real Decreto 773/2017, do 28 de xullo, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de produtos e emisións industriais.

Orde PRA/222/2018, do 28 de febreiro, pola que se corrixen erros na Orde PRA/321/2017, do 7 de abril, pola que se regulan os procedementos de determinación das emisións dos contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas e CO procedentes das grandes instalacións de combustión, o control dos instrumentos de medida e o tratamento e remisión da información relativa ás devanditas emisións.

Orde APM/206/2018, do 22 de febreiro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o fuel recuperado procedente do tratamento de residuos MARPOL tipo c para o seu uso como combustible en buques deixa de ser residuo con arranxo á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Orde APM/205/2018, do 22 de febreiro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o aceite usado procesado procedente do tratamento de aceites usados para o seu uso como combustible deixa de ser residuo con arranxo á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Orde APM/189/2018, do 20 de febreiro, pola que se determina cando os residuos de produción procedentes da industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son subproductos con arranxo á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Real Decreto 773/2017, do 28 de xullo, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de produtos e emisións industriais. Corrección de erros de 15/03/2018.

Orde PRA/321/2017, do 7 de abril, pola que se regulan os procedementos de determinación das emisións dos contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas e CO procedentes das grandes instalacións de combustión, o control dos instrumentos de medida e o tratamento e remisión da información relativa ás devanditas emisións. Orde PRA/222/2018, do 28 de febreiro, pola que se corrixen erros na Orde PRA/321/2017 (BOE 7/3/2018).

Orde AAA/699/2016, do 9 de maio, pola que se modifica a operación R1 do anexo II da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Corrección de erros da Resolución do 16 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 6 de novembro de 2015, polo que se aproba o Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Resolución do 16 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 6 de novembro de 2015, polo que se aproba o Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Real Decreto 102/2014, do 21 de febreiro, para a xestión responsable e segura do combustible nuclear gastado e os residuos radiactivos.

Resolución do 20 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 13 de decembro de 2013, polo que se aproba o Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.

Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación.

Lei 5/2013, do 11 de xuño, pola que se modifican a Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación e a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos.

 

EUROPEA

Decisión (UE) 2020/519 da Comisión, do 3 de abril de 2020, relativa ao documento de referencia sectorial sobre as mellores prácticas de xestión ambiental, os indicadores sectoriais de comportamento ambiental e os parámetros comparativos de excelencia para o sector da xestión de residuos no marco do Regulamento (CE)  nº 1221/2009, relativo á participación voluntaria de organizacións nun sistema comunitario de xestión e auditoría ambientais.

Corrección de erros da Directiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de maio de 2018, pola que se modifica a Directiva 2008/98/CE sobre os residuos.

Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e doConsello, de 5 de xuño de 2019, relativa á redución do impacto de determinados produtos de plástico no medio ambiente

RESOLUCIÓN sobre as consecuencias sociais e ambientais da urbanización, especialmente a boa xestión dos residuos industriais e domésticos nos países ACP.

Directiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeo e do Consello, de 30 de maio de 2018, pola que se modifica a Directiva 2008/98/CE sobre os residuos. Corrección de erros de 4/7/2019.

Corrección de erros do Regulamento (UE) Nº 1357/2014 da Comisión, do 18 de decembro de 2014, polo que se substitúe o anexo III da Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre os residuos e pola que se derrogan determinadas Directivas.

Regulamento (UE) Nº 1357/2014 da Comisión do 18 de decembro de 2014 polo que se substitúe o anexo III da Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre os residuos e pola que se derrogan determinadas Directivas.

Decisión 2014/955/UE da Comisión, do 18 de decembro de 2014, pola que se modifica a Decisión 2000/532/CE, sobre a lista de residuos, de conformidade coa Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello. Corrección de erros 17/2/2017.

Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de novembro de 2008, relativa aos residuos.

Decisión 2000/532/CE da Comisión, do 3 de maio de 2000, que substitúe á Decisión 94/3/CE pola que se establece unha lista de residuos de conformidade coa letra a) do artigo 1 da Directiva 75/442/CEE do Consello relativa aos residuos e á Decisión 94/904/CE do Consello pola que se establece unha lista de residuos perigosos en virtude do apartado 4 do artigo 1 da Directiva 91/689/CEE do Consello relativa aos residuos perigosos.

 


TRASLADO DE RESIDUOS

 

Decisión de Execución (UE) 2018/1478 da Comisión, do 3 de outubro de 2018, pola que se modifica a Decisión de Execución (UE) 2016/2323 para actualizar a lista europea de instalacións de reciclaxe de buques establecida con arranxo ao Regulamento (UE) nº 1257/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Corrección de erros do Regulamento (CE) nº 1013/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de xuño de 2006, relativo aos traslados de residuos

Regulamento (UE) nº 1257/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de novembro de 2013, relativo ao reciclado de buques e polo que se modifican o Regulamento (CE) nº 1013/2006 e a Directiva 2009/16/CE

Regulamento (UE) nº 255/2013 da Comisión, do 20 de marzo de 2013, polo que se modifican para a súa adaptación aos avances científicos e técnicos os anexos IC, VII e VIII do Regulamento (CE) nº 1013/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo aos traslados de residuos

Regulamento 1013/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, de 14 de xuño de 2006, relativo aos traslados de residuos.

 

VERTEDOIROS

 

GALEGA

Orde do 20 de xullo de 2009, pola que se regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galiza.

 

ESTATAL


Orde AAA/661/2013, do 18 de abril, pola que se modifican os anexos I, II e III do Real Decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro.

Real decreto 1481/2001, do 27 de decembro, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro.

 

VERQUIDOS

 

Decisión de Execución (UE) 2019/1885 da Comisión do 6 de novembro de 2019 pola que se establecen normas relativas ao cálculo, a verificación e a comunicación de datos relativos á vertedura de residuos municipais de acordo coa Directiva 1999/31/CE do Consello, e derrógase a Decisión 2000/738/CE da Comisión. (Incorporada o 12/11/2019)

Directiva (UE) 2018/850 do Parlamento Europeo e do Consello, de 30 de maio de 2018, pola que se modifica a Directiva 1999/31/CE relativa ao verquido de residuos.

Directiva 1999/31/CE do Consello, do 26 de abril de 1999, relativa ao vertido de residuos.

 

INCINERACIÓN

 

Real Decreto 653/2003, do 30 de maio, sobre incineración de residuos.

Directiva 2000/76/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de decembro de 2000, relativa á incineración de residuos.

 

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

 

Instrución técnica de residuos ITR/01/08, do 8 de xaneiro de 2008, da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, referente á elaboración de solos (tecnosolos) derivados de residuo.

 

ENVASES

 

ESTATAL

Real decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de produtos fitosanitarios.

Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases.

Orde AAA/1783/2013, de 1 de outubro, pola que se modifica o anexo 1 do Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, do 30 de abril.

Orde MAM/3624/2006, do 17 de novembro, pola que se modifica o anexo 1 do Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases.

 Orde de 21 de outubro de 1999, pola que se establecen as condicións para a non aplicación dos niveis de concentración de metais pesados establecidos no artigo 13 da Lei 11/1997, de 24 de abril, de envases e residuos de envases, ás caixas e paletas de plástico reutilizables que se utilicen nunha cadea pechada e controlada.

 

EUROPEA

Directiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeo e do Consello, de 30 de maio de 2018, pola que se modifica a Directiva 94/62/CE relativa aos envases e residuos de envases.

Regulamento (UE) Nº 1179/2012 da Comisión do 10 de decembro de 2012 polo que se establecen criterios para determinar cando o vidro recuperado deixa de ser residuo conforme á Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de decembro de 1994, relativa aos envases e residuos de envases.

Directiva 2013/2/UE da Comisión do 7 de febreiro de 2013 que modifica o anexo I da Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa aos envases e residuos de envases.

 

RESIDUOS PERIGOSOS

 

ESTATAL

Real decreto 679/2006, do 2 de xuño, polo que se regula a xestión dos aceites industriais usado.

Real decreto 255/2003, do 28 febreiro, polo que se aproba o regulamento sobre clasificación, envasado e etiquetado de preparados perigosos.

Real decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento a execución da Lei 20/1986, do 14 de maio, básica de residuos tóxicos e perigosos.

 

RESIDUOS AGRARIOS E GANDEIROS

 

GALEGA

Decreto 125/2012, do 10 de maio, polo que se regula a utilización de lodos de depuradora no ámbito do sector agrario na Comunidade Autónoma de Galiza.

 

ESTATAL

Orde PRA/1943/2016, do 22 de decembro, pola que se modifican os anexos I, II, IV e VI do Real Decreto 865/2010, do 2 de xullo, sobre substratos de cultivo.

Real Decreto 865/2010, de 2 de xullo, sobre sustratos de cultivo.

Real decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos fertilizantes.

Orde do 26 de outubro de 1993, sobre utilización de lodos de depuración no sector agrario.

Real decreto 1310/1990, do 29 de outubro, polo que se regula a utilización dos lodos de depuración no sector agrario.

 

EUROPEA

 Regulamento (CE) núm. 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e aos produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o regulamento (CE) núm. 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais).

 

RESIDUOS DO SECTOR DA CONSTRUCIÓN

 

ESTATAL

Real decreto 105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición.

 

EUROPEA

REGULAMENTO (UE) Nº 333/2011 DO CONSELLO do 31 de marzo de 2011 polo que se establecen criterios para determinar cando determinados tipos de ferralla deixan de ser residuos conforme á Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

 

APARELLOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS

2017/C 017/09 Ditame do Comité Europeo das Rexións - Propostas lexislativas polas que se modifican as Directivas sobre residuos.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Directiva 2012/19/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de xullo de 2012 , sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE) Texto pertinente a efectos do EEE

Real decreto 208/2005, do 25 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos e a xestión dos seus residuo.

Directiva 2002/96/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xaneiro de 2003, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónico.

 

PCB/PCT (refrixerantes para equipos eléctricos)

 

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, polo que se establecen medidas para a eliminación e xestión dos policlorobifenilos, policloroterfenilos e aparellos que os conteñan. No enlace accedes ao texto consolidado que inclúe as modificacións posteriores.

 

PILAS E ACUMULADORES.

 

Directiva (UE) 2018/849 do Parlamento Europeo e do Consello, de 30 de maio de 2018, pola que se modifican a Directiva 2000/53/CE relativa aos vehículos ao final da súa vida útil, a Directiva 2006/66/CE relativa ás pilas e acumuladores e aos residuos de pilas e acumuladorese a Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos e electrónicos.

2017/C 017/09 Ditame do Comité Europeo das Rexións - Propostas lexislativas polas que se modifican as Directivas sobre residuos.

Real decreto 106/2008, do 1 de febreiro, sobre pilas e acumuladores e a xestión ambiental dos seus residuo. No enlace accedes ao texto consolidado que inclúe as modificacións posteriores.

Directiva 2006/66/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de setembro de 2006 , relativa ás pilas e acumuladores e aos residuos de pilas e acumuladores e pola que se derroga a Directiva 91/157/CEE (Texto pertinente a efectos do EEE)

 

REFUGALLOS XERADOS POR BUQUES OU RESIDUOS DE CARGA

 

Emendas de 2016 ao Anexo do Convenio Internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres o 28 de outubro de 2016 mediante Resolución MEPC.277(70). BOE 2/5/2018

Emendas de 2016 ao Anexo do Convenio Internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres o 28 de outubro de 2016 mediante Resolución MEPC.276(70). BOE 1/5/2018

Emendas de 2015 ao Anexo I do Protocolo de 1978 relativo ao Convenio Internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, adoptadas en Londres o 15 de maio de 2015 mediante Resolución MEPC.266(68).

ORDE FOM/1320/2016, do 28 de xullo, pola que se modifica o anexo II do Real Decreto 1381/2002, do 20 de decembro, sobre instalacións portuarias de recepción de refugallos xerados polos buques e residuos de carga.

Orde FOM/2931/2015, do 4 de decembro, pola que se modifica o anexo III do Real Decreto 1381/2002, do 20 de decembro, sobre instalacións portuarias de recepción de refugallos xerados polos buques e residuos de carga. Corrección de erros do 29 de xaneiro de 2016.

Real decreto 1381/2002, do 20 de decembro, sobre instalacións portuarias de recepción de refugallos xerados polos buques e residuos de carga. No enlace accedes ao texto consolidado que inclúe as modificacións posteriores.

 

VEHÍCULOS

 

2017/C 017/09 Ditame do Comité Europeo das Rexións - Propostas lexislativas polas que se modifican as Directivas sobre residuos.

 Real decreto 1383/2002, do 20 de decembro,sobre xestión de vehículos ao final da súa vida útil. No enlace accedes ao texto consolidado que inclúe as modificacións posteriores.

Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de setembro de 2000, relativa aos vehículos ao final da súa vida útil - Declaracións da Comisión.

 

PNEUMÁTICOS

 

Real decreto 1619/2005, do 30 de decembro, sobre a xestión de pneumáticos fóra de uso.  No enlace accedes ao texto consolidado que inclúe as modificacións posteriores.

 

RESIDUOS DE ESTABLECEMENTOS SANITARIOS

 

GALEGA

Decreto 460/1997, do 21 de novembro, polo que se establece a normativa para a xestión dos residuos dos establecementos sanitarios na Comunidade Autónoma de Galiza.

 

RESIDUOS DE ROCHAS ORNAMENTAIS

 

GALEGA

Instrución técnica de residuos ITR/01.0/04, do 2 de xuño de 2005, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, referente á xestión de residuos de elaboración de rochas ornamentais.


 


Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS