Co financiamento de:
/ Portada / Lexislación / Sectores de actividade

MINERÍA E INDUSTRIA. Normativa específica.

05-06-2024 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA MINERÍA E INDUSTRIA

MINERÍA

 

Resolución do 3 de novembro de 2023, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se establece o prazo especial para o ingreso das diferenzas resultantes da aplicación da Orde ISM/1164/2023, do 20 de outubro, pola que se fixan para o exercicio 2023 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón.

Orde ISM/1164/2023, de 20 de outubro, pola que se fixan para o exercicio 2023 as bases normalizadas de cotización á Seguridad e Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón. BOE 27/10/23

Resolución do 26 de outubro de 2022, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se establece o prazo especial para o ingreso das diferenzas resultantes da aplicación da Orde ISM/992/2022, do 11 de outubro, pola que se fixan para o exercicio 2022 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón.

Orde ISM/1270/2021, do 11 de novembro, pola que se fixan para o exercicio 2021 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón.

Orde TED/723/2021, do 1 de xullo, pola que se aproba a Instrución Técnica Complementaria 02.0.02 "Protección dos traballadores contra o risco por inhalación de po e  sílice cristalina  respirables", do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Resolución do 26 de novembro de 2020, da Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións, pola que se establece o prazo especial para o axuste das diferenzas resultantes da aplicación da Orde  ISM/1099/2020, do 23 de novembro, pola que se fixan para o exercicio 2020 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón.

Orde ISM/1099/2020, do 23 de novembro, pola que se fixan para o exercicio 2020 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón.

Orde TMS/1070/2019, de 24 de outubro, pola que se fixan para o exercicio 2019 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón. (Incorporación 31/10/2019).

Resolución de 4 de novembro de 2019, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se estabelece o prazo especial para o ingreso das diferencias resultantes da aplicación da Orde TMS/1070/2019, de 24 de outubro, poa que se fixan para o exercicio 2019 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Rexime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón. (Incorporación 12/11/2019)

Resolución do 4 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado da Seguridade Social, pola que se establece o prazo especial para o ingreso das diferenzas resultantes da aplicación da Orde TMS/1289/2018, do 29 de novembro, pola que se fixan para o exercicio 2018 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a Minería do Carbón.

Orde TEC/1297/2018, do 23 de novembro, pola que se deixa sen efecto a Orde TEC/1196/2018, do 22 de outubro, pola que se aproba a instrución técnica complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos na atmosfera das actividades subterráneas" e modifícase a instrución técnica complementaria 05.0.02 "Especificacións para minas subterráneas de carbón e labores con risco de explosión. Contidos límites de metano na corrente de aire", do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Orde TMS/1289/2018, do 29 de novembro, pola que se fixan para o exercicio 2018 as bases normalizadas de cotización á Seguridade Social, por continxencias comúns, no Réxime Especial da Seguridade Social para a  Minería do Carbón.

Lei 8/2017, de 8 de novembro, sobre precursores de explosivos.

Orde TEC/1196/2018, de 22 de outubro, pola que se aproba a instrución técnica complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos na atmosfera das actividades subterráneas" e modifícase a instrución técnica complementaria 05.0.02 "Especificacións para minas subterráneas de carbón e labores con risco de explosión. Contidos límites de metano na corrente de aire", do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira. (BOE 16/11/2018). Orde TEC/1297/2018, do 23 de novembro, pola que se deixa sen efecto a Orde TEC/1196/2018. BOE 5/12/18.

Orde  TEC/1146/2018, do 22 de outubro, pola que se aproba a instrución técnica complementaria 04.7.06 "Control de gases tóxicos na atmosfera das actividades subterráneas" e modifícase a instrución técnica complementaria 05.0.02 "Especificacións para minas subterráneas de carbón e labores con risco de explosión. Contidos límites de metano na corrente de aire", do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira. (BOE30/10/2018)

Orde ETU/995/2017, de 6 de outubro, pola que se aproban instrucións técnicas complementarias do capítulo IX "Electricidade" do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Resolución do 14 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproba a especificación técnica 2011-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor ríxido como unha seda", da instrución técnica complementaria 02.2.01 "Posta en servizo, mantemento, reparación e inspección de equipos de traballo", aprobada pola Orde ITC/1607/2009, do 9 de xuño, do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Resolución do 14 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproba a especificación técnica 2012-01-17 "Inspección de volquetes de bastidor articulado como unha seda", da instrución técnica complementaria 02.2.01 "Posta en servizo, mantemento, reparación e inspección de equipos de traballo", aprobada pola Orde ITC/1607/2009, do 9 de xuño, do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Real Decreto 130/2017, do 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Explosivos.

Orde ITC/2699/2011, do 4 de outubro, pola que se modifica a instrución técnica complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo", do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira, aprobada pola Orde ITC/1316/2008, do 7 de maio.

Orde ITC/933/2011, do 5 de abril, pola que se aproba a Instrución Técnica Complementaria 2.0.03, "protección dos traballadores contra o po, nas actividades da minería dos sales solubles sódicas e potásicas" do Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira.

Orde ITC/2060/2010, de 21 de xullo, pola que se modifica a Instrución técnica complementaria 02.2.01 "posta en servizo, mantemento, reparación e inspección de equipos de traballo" do Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira, aprobada pola Orde ITC/1607/2009, de 9 de xuño.

Orde ITC/1607/2009, de 9 de xuño, pola que se modifica a Instrución técnica complementaria 02.2.01 "posta en servizo, mantemento, reparación e inspección de equipos de traballo" do Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira. Modificada pola Orde ITC/2060/2010.

ORDE ITC/1316/2008, do 7 de maio, pola que se aproba a instrución técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para o desempeño do posto de traballo», do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

ORDE ITC/2585/2007, do 30 de agosto, pola que se aproba a Instrución técnica complementaria 2.0.02 «Protección dos traballadores contra o po, en relación coa silicose, nas industrias extractivas», do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Orde ITC/101/2006, de 23 de xaneiro, pola que se regula o contido mínimo e estrutura do documento sobre seguridade e saúde para a industria extractiva.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de setembro, polo que se aproban as disposicións mínimas destinadas a proteger a seguridade e a saúde dos taballadores nas actividades mineras.

Real Decreto 150/1996, do 2 de febreiro, polo que se modifica o artigo 109 do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Orde do 19 de abril de 1994 pola que se aproban determinadas Instrucións Técnicas Complementarias relativas aos capítulos IV e V do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Directiva 92/91/CEE do Consello, do 3 de novembro de 1992, relativa ás disposicións míinimas destinadas a mellorar a protección en materia de seguridade e de saúde dos traballadores das industrias extractivas por sondaxes (undécima Directiva específica con arranxo ao apartado 1 do artigo 16 da Directiva 89/391/CEE).

Orde do 16 de abril de 1990 pola que se aproban as instrucións técnicas complementarias do capítulo VII do Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira.

Orde de 19 de marzo de 1986 pola que se establecen normas complementarias para o desenrolo e execución do Real Decreto 3255/1983, de 21 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Mineiro, en matria de seguridade e hixiene.

Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Minera. No enlace accedes ao texto coas modificacións e correccións posteriores.

Real Decreto 3255/1983, do 21 de decembro, polo que se aproba o Estatuto Mineiro.

 

Ligazón ao CÓDIGO DA MINARÍA

 

INDUSTRIA

DECRETO 157/2024, do 20 de maio, polo que se aproba o Plan sectorial de xestión de residuos industriais de Galicia 2023-2030.

ORDE do 24 de maio de 2024 pola que se aproba o Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024.

Resolución do 28 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se amplía a relación de refrixerantes autorizados polo Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas.

Resolución do 23 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se amplía a relación de refrixerantes autorizados polo Regulamento de Seguridade para Instalacións Frigoríficas.

ORDE do 2 de xuño de 2023 pola que se aproba o Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023. --> CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 2 de xuño de 2023 pola que se aproba o Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023

Real Decreto 145/2023, do 28 de febreiro, polo que se modifican diversas normas regulamentarias en materia de seguridade industrial para a súa adaptación ao principio de recoñecemento mutuo.

ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021.

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, polo que se modifican diversas normas regulamentarias en materia de seguridade industrial.

Corrección de erros do Real Decreto 542/2020, do 26 de maio, polo que se modifican e derrogan diferentes disposicións en materia de calidade e seguridade industrial.

Real Decreto 542/2020, do 26 de maio, polo que se modifican e derrogan diferentes disposicións en materia de calidade e seguridade industrial.

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Resolución de 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se amplía a relación de refrixerantes autorizados polo Regulamento de seguridad e para instalacións frigoríficas.

Real Decreto 706/2017, do 7 de xullo, polo que se aproba a instrución técnica complementaria O meu-IP 04 "Instalacións para subministración a vehículos" e regúlanse determinados aspectos da regulamentación de instalacións petrolíferas.

Real Decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios.

Real Decreto 1072/2015, do 27 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 2200/1995, do 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Infraestrutura para a Calidade e a Seguridade Industrial.

ORDE do 23 de abril de 2015 pola que se aproba o Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

DECRETO lexislativo 1/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de política industrial.

Real Decreto 1053/2014, do 12 de decembro, polo que se aproba unha nova Instrución Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalacións con fins especiais. Infraestrutura para recárgaa de vehículos eléctricos", do Regulamento electrotécnico para baixa tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, e modifícanse outras instrucións técnicas complementarias do mesmo.

DECRETO 54/2011, do 24 de marzo, polo que se regula a autorización e a actuación dos organismos de control en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Real Decreto 138/2011, de 4 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas e as súas instrucións técnicas complementarias. Amplíase o indicado do apéndice 1, por Resolución de 1 de marzo de 2012. Corrección de erros do 28 de xullo de 2011.

Real Decreto 560/2010, de 7 de maio, polo que se modifican diversas normas regulamentarias en materia de seguridade industrial para adecualas á Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e ao seu exercicio, a á Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. Corrección erros do 26 de agosto. Correccion erros do 19 de xuño.

Real Decreto 919/2006, do 28 de xullo, polo que se aproba o Regulamento técnico de distribución e utilización de combustibles  gaseosos e as súas instrucións técnicas complementarias  ICG 01 a 11.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de novembro, sobre a protección da saúde e a seguranza dos traballadores fronte aos riscos derivados ou que podan derivarse da exposición a vibracións mecánicas. Modifícase a disposición transitoria única, por Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.

Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos».

Real Decreto 681/2003, de 12 de xuño, sobre a protección da saúde e a seguranza dos traballadores expostos aos riscos derivados de atmósferas explosivas no lugar de traballo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

Real Decreto 251/1997, de 21 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento do Consello de Coordinación da Seguridade Industrial.

Real Decreto 2200/1995, de 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da infraestrutura para a Calidade e a Seguridade Industrial. No enlace accedes ao texto coas modificacións e correccións posteriores.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS