Co financiamento de:
/ Portada / Lexislación / Sectores de actividade

ENERXÍA. Normativa específica

28-02-2024 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA ENERXÍA

1. ELÉCTRICA

2. OUTRAS

 

1. ELÉCTRICA

Código da enerxía eléctrica

Orde PJC/133/2024, do 20 de febreiro, pola que se modifica, no que respecta a exencións relativas ao uso de chumbo e mercurio, o anexo IV do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

Orde PCM/811/2023, do 18 de xullo, pola que se modifica, no que respecta a unha exención relativa ao uso do cromo hexavalente en bombas de calor de absorción impulsadas por gas, o anexo III do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

Orde PCM/285/2023, do 23 de marzo, pola que se modifica, no que respecta a exencións relativas ao uso de chumbo, o anexo IV do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

Real Decreto 298/2021, do 27 de abril, polo que se modifican diversas normas regulamentarias en materia de seguridade industrial

Orde PCM/810/2020, do 31 de agosto, pola que se modifican os Anexos III e IV do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

Real Decreto 542/2020, do 26 de maio, polo que se modifican e derrogan diferentes disposicións en materia de calidade e seguridade industrial.

Orde  PCM/390/2020, do 5 de maio, pola que se modifica o anexo III do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

Orde PCI/962/2019, do 20 de setembro, pola que se modifica o anexo III do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

Real Decreto 1364/2018, do 2 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

Orde PCI/891/2018, do 24 de agosto, pola que se modifica o anexo III do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

ORDEN ETU/995/2017, de 6 de octubre, por la que se aprueban instrucciones técnicas complementarias del capítulo IX "Electricidad" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Orde PRA/329/2017, do 7 de abril, pola que se modifican os anexos II e IV do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

Orde PRE/772/2016, do 19 de maio, pola que se modifica o anexo IV do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

REAL DECRETO 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

Orde  PRE/1349/2014, do 25 de xullo, pola que se modifican os anexos III e IV do Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

REAL DECRETO 715/2009, de 24 de abril, por el que se deroga el Real Decreto 65/1994, de 21 de enero, relativo a las exigencias de seguridad de los aparatos eléctricos utilizados en medicina y veterinaria.

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febreiro, do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio polo que se aproba o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en líneas eléctricas de alta tensión e as súas instrución técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Modifícanse os arts. 13.1, 16, 19, a ITC-LAT 03, sustitúese o indicado, e se engaden as disposiciones adicionais 1 a 4,º por Real Decreto 560/2010, de 7 de maio. Corrección erros 19 de xullo de 2008. Corrección erros 17 de maio de 2008.

Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento  electrotécnico para baixa tensión.

Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e seguranza dos traballadores fronte ao risco eléctrico.

Real Decreto 7/1988, de 8 de xaneiro, relativo ás exixencias de seguridade do material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. Modifícanse os arts. 7 e 8 e se engade o art. 9 e os Anexos I e II, por Real Decreto 154/1995, de 3 de febreiro. Desenrólase por Orde de 6 de xuño de 1989.

Orde de 6 de xullo de 1984, pola que se aproban as Instrucións Técnicas complementarias do Regulamento sobre Condicións Técnicas e Garantías de Seguridade en Centrais Eléctricas, Subestacións e Centros de Transformación. Dende o seguinte enlace accedes ás modificacións e correccións posteriores, cos enlaces correspondentes.

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Real Decreto 3275/1982, de 12 de novembro, sobre Condicións Técnicas e Garantías de Seguridade en Centrais Eléctricas, Subestacións e Centros de Transformación.

 

2. OUTRAS

Código de enerxía nuclear

Resolución do 13 de marzo de 2023, do Consello de Seguridade Nuclear, pola que se publica o protocolo xeral de actuación co Ministerio de Sanidade, en materia de protección radiolóxica.

Real Decreto 586/2020, do 23 de xuño, relativo á información obrigatoria en caso de emerxencia nuclear ou radiolóxica.

Real Decreto 1400/2018, do 23 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre seguridade nuclear en instalacións nucleares. Corrección de erros 27/11/2018.

Instrución do 16 de novembro de 2016, do Consello de Seguridade Nuclear, número IS-30, revisión 2, sobre requisitos do programa de protección contra incendios en centrais nucleares.

Real Decreto 299/2016, do 22 de xullo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a campos electromagnéticos.

Instrución IS-37, do 21 de xaneiro de 2015, do Consello de Seguridade Nuclear, sobre análise de accidentes base de deseño en centrais nucleares.


Instrución IS-36, do 21 de xaneiro de 2015, do Consello de Seguridade Nuclear, sobre Procedementos de operación de emerxencia e xestión de accidentes severos en centrais nucleares.

Directiva 2013/35/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de xuño de 2013, sobre as disposicións mínimas de saúde e seguridade relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados de axentes físicos (campos electromagnéticos) (vixésima Directiva específica conforme ao artigo 16, apartado 1, da Directiva 89/391/CEE), e pola que se derroga a Directiva 2004/40/CE. NOTA: A Directiva 2004/40/CE nunca chegou a entrar en vigor debido a problemas na aplicación das súas disposicións, en particular, no sector médico.

Directiva 2012/11/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de abril de 2012, pola que se modifica a Directiva 2004/40/CE (derogada), sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (campos electromagnéticos). Dende o seguinte enlace podes acceder ao análise xurídico que contén as modificacións desta directiva. Corrección de erros da Directiva 2004/40/CE de 21/3/2013 (derogada).

Instrución IS-34 de 18 de xaneiro de 2012 sobre criterios en relación coas medidas de protección radiolóxica, comunicación de non conformidades, disponibilidade de persoas e medios en emerxencias e vixiancia da carga no transporte de material radiactivo.

Real Decreto 1439/2010, de 5 de novembro, polo que se modifica o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de xullo.

Instrución IS-28, do 22 de setembro de 2010, do Consello de Seguridade Nuclear, sobre as especificacións técnicas de funcionamento que deben cumprir as instalacións radioactivas de segunda e terceira categoría. Corrección erros.

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a radiacións ópticas artificiais. Corrección de erros.

Real Decreto 1085/2009, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre instalación e utilización de aparellos de raios X con fins de diagnóstico médico.

Real Decreto 715/2009, de 24 de abril, polo que se deroga o Real Decreto 65/1994, de 21 de xaneiro, relativo ás exixencias de seguridade dos aparellos eléctricos utilizados en medicina e veterinaria.

Instrución IS-08, de 27 de xullo de 2005, do Consello de Seguridade Nuclear, sobre os criterios aplicados polo Xonsello de SEguridade Nuclear para exixir, aos titulares das instalacións nucleares e redioactivas, o asesoramento específico en protección rediolóxica.

Instrución IS/05, de 26 de febreiro de 2003, do Consello de Seguridade Nuclear, pola que se definen os valores de exención para nucleidos segundo se establece nas táboas A e B do anexo I do Real Decreto 1836/1999.

Real Decreto 783/2001, de 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes.

Real Decreto 1836/1999, de 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre instalacións nucleares e radiactivas. Dende este enlace accedes ao texto consolidado que inclúe as modificacións e correccións de erros posteriores.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS