Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Sectores de actividade

ACTIVIDADES DO MAR. Normativa específica

22-03-2019 - LEXISLACIÓN ESPECÍFICA ACTIVIDADES DO MAR

Normativa internacional de seguridade e saúde nos Buques de Pesca.

Normativa nacional de seguridade nos Buques de Pesca. (2015).

TEMPO DE TRABALLO

Real Decreto 525/2002, do 14 de xuño, sobre o control de cumprimento do Acordo comunitario relativo á ordenación do tempo de traballo da xente de mar.

PROTECCIÓN SOCIAL

Orde ISM/109/2020, de 10 de febreiro, pola que se establecen, para o ano 2020, as bases de cotización á Seguridade Social dos traballadores del Réxime Especial do Mar incluídos nos grupos segundo e terceiro.

Orde IMS/40/2019, do 21 de xaneiro, pola que se establecen para o ano 2019, as bases de cotización á Seguridade Social dos traballadores do Réxime Especial do Mar incluídos nos grupos segundo e terceiro.

Corrección de erros da Lei 47/2015, do 21 de outubro, reguladora da protección social das persoas traballadoras do sector marítimo-pesqueiro.

Lei 47/2015, do 21 de outubro, reguladora da protección social das persoas traballadoras do sector marítimo-pesqueiro.

SAÚDE/ASISTENCIA MÉDICA/BOTIQUÍNS

Orde PRE/2315/2015, do 3 de novembro, pola que se modifica o contido dos botiquines que deben levar a bordo os buques segundo o establecido polo Real Decreto 258/1999, do 12 de febreiro, polo que se establecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar. Corrección de erros de 2 de febrero de 2016.

Real Decreto 1696/2012, de 21 de decembro, polo que se modifica a definición contida no apartado 6 o artigo 2 do Real Decreto 1216/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.

Orde PRE/568/2009, de 5 de marzo, pola que se modifica o contido dos botiquíns que deben levar a bordo os buques segundo o previsto no Real Decreto 258/1999, de 12 de febreiro, polo que se estalecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar.

Real Decreto 1696/2007, do 14 de decembro, polo que se regulan os recoñecementos médicos de embarque marítimo.

Real Decreto 258/1999, de 12 de febreiro, polo que se establecen condicións mínimas sobre a protección da saúde e a asistencia médica dos traballadores do mar. Sustitúense os anexos II, IV, VI e VII, por ORDEN PRE/568/2009. Sustitúense os anexos II e VI, por ORDEN PRE/930/2002. Corrección de erros en BOE num. 103, de 30 de abril de 1999.

Real Decreto 1216/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.

RUIDO

- Código sobre niveis de ruido a bordo dos buques, adoptado en Londres o 30 de novembro de 2012 mediante Resolución MSC.337(91)

TRABALLO MARÍTIMO

CONVENIO SOBRE O TRABALLO MARÍTIMO

Enmendas de 2016 do Convenio sobre o traballo marítimo, 2006, adoptadas en Xenebra o 8 de xuño de 2016.

Emendas de 2014 do Convenio sobre o traballo marítimo, 2006, adoptadas en Xenebra o 11 de xuño de 2014. (BOE 30/03/2017).

Real Decreto 357/2015, do 8 de maio, sobre cumprimento e control da aplicación do Convenio sobre o Traballo Marítimo, 2006, da Organización Internacional do Traballo, en buques españois.

Instrumento de Ratificación do Convenio sobre o traballo marítimo, 2006, feito en Xenebra o 23 de febreiro de 2006. (BOE 22 de xaneiro de 2013). Corrección de erros de 12 de abril de 2013.

EQUIPOS MARIÑOS

Corrección de erros da Directiva 2014/90/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de xullo de 2014, sobre equipos mariños, e pola que se deroga a Directiva 96/98/CE do Consello (DO L 257 de 28.8.2014).

Real Decreto 701/2016, de 23 de decembro, polo que se regulan os requisitos que deben cumplir os equipos mariños destinados a ser embarcados nos buques.

DIRECTIVA (UE) 2015/559 da Comisión, 9 de abril de 2015, pola que se modifica a Directiva 96/98/CE do Consello sobre equipos mariños.

Orde FOM/2258/2015, do 23 de outubro, pola que se actualizan as condicións técnicas do anexo A de o Real Decreto 809/1999, do 14 de maio, polo que se regulan os requisitos que deben reunir os equipos mariños destinados a ser embarcados nos buques, en aplicación da Directiva 96/98/CE.

Directiva 2014/90/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de xullo de 2014, sobre equipos mariños, e pola que se derroga a Directiva 96/98/CE do Consello. Corrección de erros DOUE 11/6/2018.

Orde FOM/1364/2013, do 9 de xullo, pola que se actualizan as condicións técnicas do anexo A do Real Decreto 809/1999, do 14 de maio, polo que se regulan os requisitos que deben reunir os equipos mariños destinados a ser embarcados nos buques, en aplicación da Directiva 96/98/CE.

Directiva 2013/52/UE da Comisión, do 30 de outubro de 2013, pola que se modifica a Directiva 96/98/CE do Consello sobre equipos mariños.

Directiva 2012/32/UE da Comisión Europea, de 25 de outubro de 2012, pola que se modifica a Directiva 96/98/CE do Consello sobre equipos mariños.

Orde FOM/2106/2012, de 24 de setembro, pola que se actualizan as condicións técnicas do anexo A do Real Decreto 809/1999, de 14 de maio, polo que se regulan os requisitos que deben reunir os equipos mariños destinados a ser embarcados nos buques, en aplicación da Directiva 96/98/CE.

Directiva 2008/67/CE Da Comisión do 30 de xuño de 2008 pola que se modifica a Directiva 96/98/CE do Consello sobre equipos mariños.

Real Decreto 809/1999, de 14 de maio, polo que se regulan os requisitos que deben reunir os equipos marinos destinados a ser embarcados nos buques, en aplicación da Directiva 96/98/CE, modificada pola Directiva 98/85/CE. Sustitúese con efectos de 10 de decembro de 2011, o anexo A, por Orde FOM/1954/2011, de 21 de xuño. Modifícase o indicado do art. 2, por Real Decreto 1249/2003, de 3 de outubro.

Directiva 98/85/CE da Comisión, de 11 de novembro de 1998, pola que se modifica a Directiva 96/98/CE do Consello sobre equipos mariños.

Directiva 96/98/CE do Consello, de 20 de decembro de 1996, sobre equipos mariños. Derogada.

SEGURIDADE DA VIDA HUMANA NO MAR

Emendas de 2015 ao Protocolo de 1988 relativo ao Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar, 1974, emendado, adoptadas en Londres o 11 de xuño de 2015 mediante Resolución MSC.395(95).

SOLAS: CONVENIO INTERNACIONAL PARA A SEGURIDADE DA VIDA HUMANA NO MAR

Emendas de 2015 ao Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar (Convenio SOLAS), 1974, Emendado, adoptadas en Londres o 11 de xuño de 2015 mediante Resolución MSC.392(95). BOE 28/04/2017.

Emendas de 2014 ao Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar (Convenio SOLAS), 1974, adoptadas en Londres o 21 de novembro de 2014 mediante Resolución MSC.386(94). (BOE 2/3/2017).

Emendas de 2014 ao Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar, 1974, adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.365(93). (BOE 10/03/2016)

Enmendas de 2012 ao Protocolo de 1978 relativo ao Convenio internacional para a Seguridade da Vida Humana no Mar (29/05/15), 1974, Enmendado, adoptadas en Londres o 30 de novembro de 2012 mediante Resolución MSC.343(91).

Emendas de 2012 ao Convenio Internacional para a Seguridade da Vida Humana no Mar (BOE 2/6/2014), 1974, Enmendado, adoptadas en Londres o 24 de maio de 2012 mediante a Resolución MSC.325(90).

Enmendas de 2011 ao Convenio Internacional para a Seguridade da Vida Humana no Mar, 1974, Enmendado, adoptadas en Londresol 20 de maio de 2011 mediante Resolución MSC 317(89)

Enmendas de 2010 ao Convenio Internacional para a Seguridade da Vida Humana no Mar (BOE 24/4/2012), 1974, Enmendado (publicado no «Boletín Oficial do Estado de 16 ,17 e 18 de xuño de 1980), adoptadas o 3 de decembrode 2010 mediante Resolución MSC 308(88).

Enmendas de 2010 ao Protoco de 1988 relativo ao Convenio Internacional para a Seguridade da Vida humana no mar, 1974, enmendado, (publicado no BOE número 234 de 30 de setembro de 1999) adoptadas o 3 de decembro de 2010, mediante Resolución MSC.309(88).

Instrumento de ratificación de 16 de agosto de 1978 do Convenio Internacional para a Seguridade da Vida Humana no Mar, feito en Londres o 1 de novembro de 1974. Dende o seguinte enlace accedes ao Análise Xurídico que contén todas as referencias posteriores e o acceso a elas.

SEGURIDADE CONTRA INCENDIOS

Código internacional de sistemas de seguridade contra incendios (SSCI)

Emendas de 2014 ao Código internacional de sistemas de seguridade contra incendios (Código SSCI) adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.367(93). BOE 27/04/2017.

Emendas de 2012 ao Código Internacional de sistemas de seguridade contra incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres o 30 de novembro de 2012 mediante Resolución MSC.339(91).

Enmendas de 2012 ao Código Internacional de sistemas de seguridade contra incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres o 25 de maio de 2012 mediante a Resolución MSC 327(90). BOE 31/05/2014

Enmendas de 2010 ao Codigo Internacional de sistemas de seguridade contra incendios, publicado no BOE número 299 de 14 de decembro de 2002, adoptadas o 3 de decembro de 2010 mediante Resolución MSC 311(88). BOE 29/03/2012

Enmendas de 2010 ao Código Internacional de sistemas de seguridade contra incendios (Código SSCI), adoptadas o 21 de maio de 2010 mediante Resolución MSC.292(87). BOE 23/12/2011

Enmendas de 2006 ao Código Internacional de sistemas de seguridade contra incendios (Código SSCI) en virtude do SOLAS 1974 adoptadas mediante Resolución MSC 206(81) (publicado en el BOE número 299 de 14 de decembro de 2002) adoptadas o 18 de maio de 2006 mediante Resolución MSC 206(81). BOE 05/10/2009

Enmendas de 2006 ao Código Internacional de sistemas de seguridade contra incendios, publicado no BOE nº 299 de 14 de decembro de 2002, adoptadas o 8 de decembro de 2006 mediante Resolución MSC 217(82). BOE 29/07/2009

MERCADORÍAS PERIGOSAS

Enmendas de 2016 ao Código Marítimo Internacional de mercadorías perigrosas (Código IMDG) adoptadas en Londres o 13 de maio de 2016, mediante Resolución MSC.406(96).

REAL DECRETO-LEI 9/2002, de 13 de decembro, polo que se adoptan medidas para buques tanque que transporten mercadorías perigosas ou contaminantes.

Código marítimo internacional de mercadorías perigosas (IMDG)

Emendas de 2014 ao Código Marítimo Internacional de Mercadorías Perigosas (Código IMDG), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.372(93). BOE 2/12/2016

Enmendas de 2012 ao Código Marítimo Internacional de Mercadorías Perigosas (Código IMDG), adoptadas en Londres o 26 de maio de 2012 mediante Resolución MSC.328(90). BOE 29/09/2015

Emendas de 2010 ao Código Marítimo Internacional de Mercadorías Perigosas (CÓDIGO IMDG), adoptadas en Londres o 21 de maio de 2010 mediante a Resolución MSC.294(87). BOE 10 de agosto de 2013.

Emendas de 2008 ao Código Marítimo Internacional de Mercadorías Perigosas (Código IMDG) (publicado no "Boletín Oficial do Estado" n.º 304, do 21 de decembro de 2005), adoptadas o 16 de maio de 2008 mediante Resolución MSC.262(84). BOE 18 de novembro de 2010.

Emendas de 2006 ao Código Marítimo Internacional de Mercadorías Perigosas (Código IMDG) (publicado no «Boletín Oficial do Estado» número 304, do 21 de decembro de 2005), adoptadas o 18 de maio de 2006, mediante Resolución MSC 205(81). (BOE 12 de novembro de 2008).

Código Marítimo Internacional de mercadorías perigosas (Código IMDG) conforme ao capítulo VII do Convenio Internacional para a Seguridade da Vida Humana no Mar, 1974 (publicado no «Boletín Oficial do Estado» do 16 ao 18 de xuño de 1980) Emenda 32-04, aplicable a partir do 1 de xaneiro de 2005, adoptada o 20 de maio de 2004.

Código Marítimo Internacional de Mercadorías Perigosas (Código IMDG) conforme ao capítulo VII do Convenio Internacional para a Seguridade da Vida Humana no Mar, 1974 (BOE do 18 de xuño de 1980). Emenda 31-02 aplicable a partir do 1 de xaneiro de 2004, adoptada en Londres o 24 de maio de 2002.

SEGURIDADE BUQUES PASAXEIROS

Directiva (UE) 2017/2110 do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de novembro de 2017, sobre un sistema de inspeccións para garantir a seguridade na explotación de buques de pasaxe de transbordo rodado e naves de pasaxe de gran velocidade en servizo regular e pola que se modifica a Directiva 2009/16/CE e se deroga a Directiva 1999/35/CE do Consello.

Directiva (UE) 2017/2108 do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de novembro de 2017, pola que se modifica a Directiva 2009/45/CE sobre as reglas  normas de seguridade aplicables aos buques de pasaxe.

Orde FOM/382/2017, do 21 de abril, pola que se modifica o anexo I do Real Decreto 1247/1999, do 16 de xullo, sobre regras e normas de seguridade aplicables aos buques de pasaxe que realicen travesías entre portos españois.

Real Decreto 457/2011, do 1 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 1247/1999, de 16 de xullo, sobre regras e normas de seguridade aplicables aos buques de pasaxeiros que realicen travesías entre portos españois.

Directiva 2009/45/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de maio de 2009, sobre as reglas e normas de seguridade apliables aos buques de pasaxe. Modifida por Directiva (UE) 2017/2108, DOUE 30/11/2017.

Real Decreto 1247/1999, do 16 de xullo, sobre regras e normas de seguridade aplicables aos buques de pasaxe que realicen travesías entre portos españois.

Directiva 1999/35/CE. Derogada

CARGA E DESCARGA

Orde PRE/848/2006, do 21 de marzo, pola que se modifica a Instrución técnica complementaria número 25 (ITC 25), sobre normas de seguranza para a carga e descarga en portos, do Regulamento de explosivos, aprobado polo Real Decreto 230/1998.

Real Decreto 253/2004, de 13 de febreiro, polo que se establecen medidas de prevención e loita contra a contaminación nas operacións de carga, descarga e manipulación de hidrocarburos no ámbito marítimo e portuario.

TRANSPORTE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS A GRANEL

Enmendas de 2017 ao Código marítimo Internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), adoptadas en Londres o 15 de xuño de 2017 mediante Resolución MSC.426(98).

Emendas de 2014 ao Código Internacional para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.369(93).

Emendas de 2014 ao Código Internacional para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CIQ) adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.250(66)

Código para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (código de graneleros químicos-Código CGrQ), adoptado por Resolución MEPC.20 (22), en Londres o 5 de decembro de 1985.

Emendas de 2014 ao Código para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.249(66). BOE 30/11/2016

Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel

Emendas de 2015 ao Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC) adoptadas en Londres o 11 de xuño de 2014 mediante Resolución MSC.393(95). (BOE 29/3/2017).

Enmendas de 2013 ao Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), adoptadas en Londres o 21 de xuño de 2013 mediante Resolución MSC.354(92). BOE 29/05/15

TRANSPORTE GASES LICUADOS A GRANEL

Emendas de 2014 ao Código Internacional para a construción e o equipo de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.370(93).

DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO

Emendas de 2014 ao Código internacional de dispositivos se salvamento (Código IDS) adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.368(93)

Código internacional de dispositivos de salvamento

Enmendas de 2011 ao Código Internacional de dispositivos de salvamento (código IDS) adoptadas en Londres o 20 de maio de 2011 mediante Resolución MSC.320(89).

SEGURIDADE CONTENEDORES

Real Decreto 2319/2004, de 17 de decembro, polo que se establecen normas de seguridade de contenedores de conformidade co Convenio Internacional sobre a seguridade dos contenedores.

Convenio internacional sobre a seguridade dos contenedores

Enmendas de 2013 ao Convenio Internacional sobre a seguridade dos contenedores, 1972 (Convenio CSC), adoptadas en Londres o 21 de xuño de 2013 mediante Resolución MSC.355(92).

Enmendas de 2010 ao Convenio Internacional sobre a seguridade dos contenedores (CSC) 1972 (publicado no BOE número 219 de 13 de setembro de 1977), adoptadas o 3 de decembro de 2010 mediante Resolución MSC.310(88).

Enmendas de 1991 ao Convenio Internacional sobre a Seguridade dos Contenedores, 1972, feito en Xenebra o 2 de decembro de 1972 e publicado no BOE, de 13 de setembro de 1977, aprobadas polo Comité de Seguridade Marítima no seu  59º período de sesión o 17 de maio de 1991.

Enmendas de 1983 aos anexos I e II do Convenio Internacional sobre a Seguridade dos Contenedores, de 2 de decembro de 1972.

Enmendas de 1981 ao anexo I do Convenio Internacional sobre a Seguridade dos Contenedores, de 2 de decembro do ano 1972.

COMBUSTIBLE BUQUES

Código Internacional de Seguridade para os buques que utilicen gases ou outros combustibles de baixo punto de inflamación (Código IGF) adoptado en Londres o 11 de xuño de 2015 mediante Resolución MSC.391(95). BOE 2/5/2017.

HIDROCARBUROS

Real Decreto 1339/2018, do 29 de outubro, polo que se desenvolve o Real Decreto-lei 16/2017, do 17 de novembro, polo que se establecen disposicións de seguridade na investigación e explotación de hidrocarburos no medio mariño.

Real Decreto-lei 16/2017, de 17 de novembro, polo que se establecen disposicións de seguridade na investigación e explotación de hidrocarburos no medio marino.

Resolución do 30 de novembro de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 16/2017, do 17 de novembro, polo que se establecen disposicións de seguridade na investigación e explotación de hidrocarburos no medio mariño.
Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS