Co financiamento de:
/ Portada / Lexislación / Normativa xeral

LEXISLACIÓN XERAL ESTATAL

21-03-2024 - BOE

Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais.


Real Decreto 272/2024, do 19 de marzo, polo que se aproban os Estatutos da Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais, F.S.P.

Resolución do 10 de xaneiro de 2024, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de derrogación da Real Decreto-lei 7/2023, do 19 de decembro, polo que se adoptan medidas urxentes, para completar a transposición da Directiva (UE) 2019/1158, do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de xuño de 2019, relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores, e pola que se derroga a Directiva 2010/18/UE do Consello, e para a simplificación e mellora do nivel asistencial da protección por desemprego.

Real Decreto-lei 7/2023, do 19 de decembro, polo que se adoptan medidas urxentes, para completar a transposición da Directiva (UE) 2019/1158, do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de xuño de 2019, relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores, e pola que se derroga a Directiva 2010/18/UE do Consello, e para a simplificación e mellora do nivel asistencial da protección por desemprego.

Real Decreto 1011/2023, do 5 de decembro, polo que se modifican o Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións de orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 928/1998, do 14 de maio, e o Regulamento de Organización e Funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 138/2000, do 4 de febreiro, en materia de administración electrónica.

Orde ISM/835/2023, do 20 de xullo, pola que se regula a situación asimilada á de alta no sistema da Seguridade Social das persoas traballadoras desprazadas ao estranxeiro ao servizo de empresas que exercen as súas actividades en territorio español.

Real Decreto-lei 5/2023, do 28 de xuño, polo que se adoptan e prorrogan determinadas medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína, de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade; de transposición de Directivas da Unión Europea en materia de modificacións estruturais de sociedades mercantís e conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores; e de execución e cumprimento do Dereito da Unión Europea. BOE 25/7/23>Corrección erros

Real Decreto 371/2023, do 16 de maio, polo que se desenvolve o réxime xurídico do complemento económico establecido no artigo 210.2 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.

Real Decreto-lei 2/2023, do 16 de marzo, de medidas urxentes para a ampliación de dereitos dos pensionistas, a redución da brecha de xénero e o establecemento dun novo marco de sustentabilidade do sistema público de pensións. Resolución do 30 de marzo de 2023, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación da Real Decreto-lei 2/2023, do 16 de marzo

Corrección de erros da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023.

Lei 3/2023, de 28 de febreiro, de Emprego

Real Decreto 99/2023, de 14 de febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2023.

Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023.

Corrección de erros da Orde ISM/2/2023, do 11 de xaneiro, pola que se modifica a Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

Orde ISM/2/2023, do 11 de xaneiro, pola que se modifica a Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

Real Decreto 1060/2022, do 27 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023. Corrección erros BOE 02/03/2023

Real Decreto-lei 16/2022, do 6 de setembro, para a mellora das condicións de traballo e de Seguridade Social das persoas traballadoras ao servizo do fogar. BOE 08/09/2022

Instrumento de adhesión ao Convenio sobre a eliminación da violencia e o acoso no mundo do traballo, feito en Xenebra o 21 de xuño de 2019. BOE 16/06/2022

Instrumento de adhesión ao Convenio sobre o traballo a domicilio, feito en Xenebra o 20 de xuño de 1996. BOE 14/06/2022

Orde PCM/244/2022, do 30 de marzo, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2022.

Real Decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo

Resolución de 29 de novembro de 2021, da Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros de 16 de novembro de 2021, polo que se aproba o Plan estratéxico da Inspección de Traballo e Seguridade Social 2021, 2022 e 2023

Real Decreto 817/2021, do 28 de setembro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2021.

Lei 12/2021, do 28 de setembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, para garantir os dereitos laborais das persoas dedicadas á repartición no ámbito de plataformas dixitais.

Lei 10/2021, de 9 de xullo, de traballo a distancia

Real Decreto-lei 28/2020, de 22 de setembro, de traballo a distancia.

Resolución do 24 de agosto de 2020, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio entre o Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social e a Comunidade Autónoma de Galicia, para o desenvolvemento efectivo da cooperación para a consecución dos fins públicos asignados á Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Real Decreto 787/2020, do 1 de setembro, polo que se modifican o Real Decreto 577/1982, do 17 de marzo, polo que se regulan a estrutura e competencias do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, o Real Decreto 505/1985, do 6 de marzo, sobre organización e funcionamento do Fondo de Garantía Salarial, o Real Decreto 1383/2008, do 1 de agosto, polo que se aproba a estrutura orgánica e de participación institucional do Servizo Público de Emprego Estatal e o Real Decreto 192/2018, do 6 de abril, polo que se aproban os estatutos do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Lei 1/2020, do 15 de xullo, pola que se derroga o despedimento obxectivo por faltas de asistencia ao traballo establecido no artigo 52.d) do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

Real Decreto 496/2020, do 28 de abril, polo que se modifican o Real Decreto 1314/1984, do 20 de xuño, polo que se regula a estrutura e competencias da Tesourería Xeral da Seguridade Social, e o Real Decreto 2583/1996, do 13 de decembro, de estrutura orgánica e funcións do Instituto Nacional da Seguridade Social e de modificación parcial da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Resolución do 25 de marzo de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de convalidación do Real Decreto-lei 4/2020, do 18 de febreiro, polo que se derroga o despedimento obxectivo por faltas de asistencia ao traballo establecido no artigo 52.d) do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

Real Decreto-lei 4/2020, do 18 de febreiro, polo que se derroga o despedimento obxectivo por faltas de asistencia ao traballo establecido no artigo 52.d) do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

Real Decreto-lei 1/2020, de 14 de xaneiro, polo que se establece a revalorización e mantemento das pensións e prestacións públicas do sistema de Seguridade Social.

Resolución do 28 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, pola que se establece o réxime de aplicación das prestacións complementarias do artigo 96.1  b), do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro.

Resolución de 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Ordeación da Seguridade Social, pola que se estabelecen os termos para a aplicación ás mutuas colaboradoras coa Seguridade Social dos coeficientes para a xestión da prestación económica de incapacidade temporal derivada de continxencias comúns dos traballadores por conta allea das empresas asociadas.

Real Decreto-Lei 8/2019, do 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo.

Orde TMS/83/2019, do 31 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2019. Corrección erros 13/02/2019.

Real Decreto-lei 28/2018, de 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego. Corrección erros 21/01/2019.

Resolución do 11 de abril de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 6 de abril de 2018, polo que se aproba o Plan Estratéxico da Inspección de Traballo e Seguridade Social para o período 2018-2020.

Real Decreto 192/2018, do 6 de abril, polo que se aproban os estatutos do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Lei 6/2017, de 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo.

Orde ESS/1452/2016, do 10 de xuño, pola que se regula o modelo de dilixencia de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

Lei 23/2015, do 21 de xullo, Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Real Decreto 598/2015, do 3 de xullo, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención; o Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo; o Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo e o Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

Orde ESS/1187/2015, do 15 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

Real Decreto 625/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración.

Orde ESS/66/2013, do 28 de xaneiro, pola que se actualizan as cantidades a prezo fixado das indemnizacións por lesións, mutilacións e deformidades de carácter definitivo e non invalidantes.

Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.

Real Decreto 689/2005, de 10 de xuño, polo que se modifica o Regulamento de organización  e funcionamento da Inspección de Traballo e Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 138/2000, de 4 de febreiro, e o Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións de orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas á Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 928/1998, de 14 de maio, para regular a actuación dos técnicos habilitadas en materia de Prevención de Riscos Laborais

Real Decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariais.

Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais.

Real Decreto 707/2002, de 19 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre o procedemento de actuación en materia de prevención de riscos laborais no ámbito da Administración Xeral do Estado

Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento da Inspección de Traballo e Segruidade Social

Real Decreto 216/1999, do 5 de febreiro, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo dos traballadores e traballadoras no ámbito das empresas de traballo temporal.

Real Decreto 928/1998, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral sobre procedementos para a imposición de sancións por infraccións de orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social.

Lei 42/1997, de 14 de novembro, Ordeadora da Inspección de Traballo e Seguridade Social

Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención.

Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.

Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e Traballadoras. Derogado.

Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social. Derogado.

Real Decreto 577/1982, do 17 de marzo, polo que se regulan a estrutura e competencias do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS