Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Hixiene

LEXISLACIÓN ESPECÍFICA RISCOS QUÍMICOS

08-06-2022 - HIXIENE

Límites de exposición profesional para axentes químicos 2019: Neste documento recóllense os Límites de Exposición Profesional para Axentes Químicos adoptados polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo para o ano 2019. A constitución polo INSSBT en 1995 dun grupo de traballo sobre Valores Límite de Exposición Profesional permitiu a publicación dun primeiro documento en 1999, seguido por actualizacións anuais para facer fronte á obriga que a Directiva 98/24/CE impoñía aos Estados membros de establecer límites de exposición profesional.

Normativa relativa ao almacenamento de produtos e substancias químicas

Corrección de erros do Real Decreto 656/2017, do 23 de xullo, polo que se aproba o regulamento de Almacenamento de Produtos Químicos e as súas Instrucións Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Real Decreto 656/2017, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Almacenamento de Produtos Químicos e as súas Instrucións Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. Corrección de erros (BOE 7/3/2018.

Real Decreto 105/2010, do 5 de febreiro, polo que se modifican determinados aspectos da regulación dos almacenamentos de produtos químicos e se aproba a instrución técnica complementaria MIE APQ-9 “Almacenamento de peróxidos orgánicos”. Derogado.

Real Decreto 888/2006, do 21 xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre almacenamento de fertilizantes a base de nitrato amónica cun contido en nitróxeno igual ou inferior ao 28% en masa.

Real Decreto 2016/2004, do 11 de outubro, polo que se aproba a Instrución técnica complementaria MIE APQ-8 “Almacenamento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contido en nitróxeno”. Derogado.

Real Decreto 379/2001, do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento de almacenamento de produtos químicos e as súas instrucións técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 e MIE APQ-7. Derogado.

Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores e traballadoras contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

Real Decreto 145/1989, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de admisión, manipulación e almacenamento de mercadorías perigosas nos portos.

Normativa relativa á clasificación, envasado e etiquetado de substancias e mesturas químicas

Real Decreto 430/2022, do 7 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 1802/2008, do 3 de novembro, polo que se modifica o Regulamento sobre notificación de substancias novas e clasificación, envasado e etiquetaxe de substancias perigosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, do 10 de marzo, coa finalidade de adaptar as súas disposicións ao Regulamento (CE)  n.º 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello (Regulamento REACH).

Regulamento delegado (UE) 2020/11 da Comisión de 29 de outubro de 2019 que modifica o Regulamento (CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello sobre clasificación, etiquetado e envasado de substanciase mesturas en canto á información relativa á resposta sanitaria en caso de urxencia.

Regulamento Delegado (UE) 2020/217 da Comisión do 4 de outubro de 2019 que modifica, a efectos da súa adaptación ao progreso técnico e científico, o Regulamento (CE)  nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas, e que corrixe devandito Regulamento. Corrección de erros do 15/10/2020.

Regulamento (UE) 2019/521 da Comisión, do 27 de marzo de 2019, que modifica, a efectos da súa adaptación ao progreso técnico e científico, o Regulamento (CE)  n° 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas.

Regulamento (UE) 2018/1881 da Comisión, do 3 de decembro de 2018, polo que se modifica o Regulamento (CE) n° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e mesturas químicas (REACH) en canto aos seus anexos I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII para ter en conta as nanoformas de substancias.

Regulamento (UE) 2018/1513 da Comisión, do 10 de outubro de 2018, que modifica, polo que respecta a determinadas substancias clasificadas como  carcinóxenas,  mutáxenas e tóxicas para a reprodución (CMR), de categoría 1A ou 1 B, o anexo  XVII do Regulamento (CE)  n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e mesturas químicas (REACH).

Regulamento (UE) 2018/1480 da Comisión, do 4 de outubro de 2018, polo que se modifica, a efectos da súa adaptación ao progreso técnico e científico, o Regulamento (CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas, e corríxese o Regulamento (UE) 2017/776 da Comisión.

Regulamento (UE) 2017/1000 da Comisión, do 13 de xuño de 2017, que modifica, polo que respecta ao ácido perfluorooctanoico (PFOA), os seus sales e as sustancias afíns ao PFOA, o anexo XVII do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e mesturas químicas (REACH) (Texto pertinente a efectos do EEE).

Regulamento (UE) 2017/999 da Comisión, do 13 de xuño de 2017, polo que se modifica o anexo XIV do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a efectos do EEE).

Regulamento (UE) 2017/776 da Comisión, do 4 de maio de 2017, que modifica, a efectos da súa adaptación ao progreso técnico e científico, o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de sustancias e mesturas (Texto pertinente a efectos do EEE).

Regulamento (UE) 2017/227 da Comisión, do 9 de febreiro de 2017, que modifica, polo que respecta ao bis(pentabromofenil)éter, o anexo XVII do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a efectos do EEE).

Directiva (UE) 2017/164 da Comisión, do 31 de xaneiro de 2017, pola que se establece unha cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidade coa Directiva 98/24/CE do Consello e pola que se modifican as Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE da Comisión.

Regulamento (UE) 2016/2235 da Comisión, do 12 de decembro de 2016, que modifica, polo que respecta ao bisfenol A, o anexo XVII do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e mesturas químicas (REACH).

Regulamento de Execución (UE) 2016/9 da Comisión, do 5 de xaneiro de 2016, relativo á presentación conxunta e a posta en común de datos de conformidade co Regulamento (CE) non 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e preparados químicos (REACH).

Directiva 2014/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, pola que se modifican as Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE do Consello e a Directiva 2004/37/CE do Parlamento Europeo e do Consello, co fin de adaptalas ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado e envasado de substancias e mesturas.

Regulamento (UE) nº 944/2013 da Comisión, do 2 de outubro de 2013, que modifica, para os efectos da súa adaptación ao progreso científico e técnico, o Regulamento (CE) non 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de novembro, polo que se modifican diversos reais decretos para a súa adaptación á Directiva 2008/112/CE do Parlamento Europeo e do Consello, que modifica varias directivas para adaptalas ao Regulamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado e envasado de substancias e mesturas.

Lei 8/2010, do 31 de marzo, pola que se establece o réxime sancionador previsto nos Regulamentos (CE) relativos ao rexistro, á avaliación, á autorización e á restrición das substancias e mesturas químicas (REACH) e sobre a clasificación, etiquetado e envasado de substancias e mesturas (CLP), que o modifica.

Regulamento (CE) nº 1272/2008, do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetado e envasado de substancias e mesturas, e polo que se modifican e derrogan as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e se modifica o Regulamento (CE) nº 1907/2006.

Real Decreto 1802/2008, do 3 de novembro, polo que se modifica o Regulamento sobre notificación de substancias novas e clasificación, envasado e etiquetaxe de substancias perigosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, do 10 de marzo, coa finalidade de adaptar as súas disposicións ao Regulamento (CE)  n.º 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello (Regulamento REACH).

Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do consello, de 18 de decembro de 2006, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e preparados químicos (REACH), polo que se crea a Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre clasificación, envasado e etiquetado de mesturas perigosas.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre notificación de substancias novas e clasificación, envasado e etiquetado de substancias perigosas.

Outra normativa específica referida a substancias, mesturas e produtos químicos concretos

Real Decreto 535/2017, de 26 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 506/2013, de 28 de xuño, sobre produtos fertilizantes.

Orde AAA/2564/2015, de 27 de novembro, poa que se modifican os anexos I, II, III, IV e VI do Real Decreto 506/2013, de 28 de xuño sobre produtos fertilizantes. Corrección de erros de 22/12/2015.

Real Decreto 506/2013, de 28 de xuño, sobre produtos fertilizantes

Real Decreto 830/2010, do 25 de xuño, polo que se establece a normativa reguladora da capacitación para realizar tratamentos con biocidas.

Real Decreto 824/2005, do 8 de xullo, sobre produtos fertilizantes.

Real Decreto 1416/2001, do 14 de decembro, sobre envases de produtos fitosanitarios.

Real Decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan os produtos sanitarios.

Real Decreto 919/2006, do 28 de xullo, polo que se aproba o Regulamento técnico de distribución e utilización de combustibles gasosos e as súas instrucións técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Normativa relativa ao risco de accidentes graves nos que interveñen substancias perigosas

Real Decreto 840/2015, do 21 de setembro, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas.

Real Decreto 1254/1999, do 16 de xullo, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas.

Real Decreto 1196/2003, de 19 de setembro, polo que se aproba a Directiz básica de protección civil para o control e planificación ante o risco de accidentes graves nos que interveñen substancias perigosas.

Normativa relativa á comercialización de substancias e mesturas químicas

- Ditame do Comité Europeo das Rexións -Proposta de Regulamento polo que se establece un Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE) e derrógase o Regulamento (UE)  nº 1293/2013.

Regulamento Delegado (UE) 2018/172 da Comisión, do 28 de novembro de 2017, polo que se modifican os anexos I e V do Regulamento (UE) n.° 649/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á exportación e importación de produtos químicos perigosos. Texto pertinente a efectos do EEE.

Regulamento de Execución (UE) 2017/2324 da Comisión, do 12 de decembro de 2017, que renova a aprobación da substancia activa glifosato con arranxo ao Regulamento (CE) n.° 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e modifica o anexo do Regulamento de Execución (UE) n.° 540/2011 da Comisión (Texto pertinente a efectos do EEE).

Orde PRA/905/2017, de 21 de setembro, pola que se modifican os anexos I e II do Real Decreto 115/2017, de 17 de febreiro, polo que se regula a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipos basados nos mesmos, así como a certificación dos profesionais que os utilizan e polo que se establecen os requisitos técnicos para as instalacións que desenvolvan actividades que emitan gases fluorados.

Regulamento (UE) 2017/1000 da Comisión, do 13 de xuño de 2017, que modifica, polo que respecta ao ácido perfluorooctanoico (PFOA), os seus sales e as sustancias afíns ao PFOA, o anexo XVII do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e mesturas químicas (REACH) (Texto pertinente a efectos do EEE. )

Regulamento (UE) 2017/999 da Comisión, do 13 de xuño de 2017, polo que se modifica o anexo XIV do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e preparados químicos (REACH) (Texto pertinente a efectos do EEE).

Regulamento Delegado (UE) 2017/698 da Comisión, do 3 de febreiro de 2017, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) n.° 1062/2014, relativo ao programa de traballo para o exame sistemático de todas as sustancias activas existentes contidas nos biocidas que se mencionan no Regulamento (UE) n.° 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización e o uso dos biocidas.

-Real Decreto 115/2017, do 17 de febreiro, polo que se regula a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipos baseados nos mesmos, así como a certificación dos profesionais que os utilizan e polo que se establecen os requisitos técnicos para as instalacións que desenvolvan actividades que emitan gases fluorados.

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre a «Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen disposicións relativas á comercialización dos produtos fertilizantes coa marcado CE e modifícanse os Regulamentos (CE) n.° 1069/2009 e (CE) n.° 1107/2009.

Regulamento de Execución (UE) 2016/1802 da Comisión, do 11 de outubro de 2016, que modifica o Regulamento de Execución (UE) n.° 414/2013 da Comisión, polo que se especifica un procedemento para a autorización duns mesmos biocidas con arranxo ao Regulamento (UE) n.° 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consello (Texto pertinente a efectos do EEE).

Orde PRE/1691/2013, do 17 de setembro, pola que se inclúen as substancias activas cis-Tricos-9-eno e cianuro de hidróxeno e se ampla a inclusión do ácido nonanoico ao tipo de produto 2 no anexo I do Real Decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas.

Orde PRE/1293/2013, do 4 de xullo, pola que se modifica o anexo I do Real Decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas.

Regulamento (UE) Nº 613/2013 da Comisión, do 25 de xuño de 2013, polo que se modifica o Regulamento (CE) Nº 1451/2007 no que respecta ás substancias activas adicionais de biocidas que se examinen no marco do programa de revisión.

Regulamento (UE) Nº 126/2013 da Comisión, do 13 de febreiro de 2013, polo que se modifica o anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e preparados químicos (REACH).

Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios.

Regulamento (UE) n ° 649/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, do 4 de xullo de 2012 , relativo á exportación e importación de produtos químicos perigosos Texto pertinente a efectos do EEE

Regulamento (UE) número 528/2012 do Parlamento Europeo e do Consellode 22 de maio de 2012relativo á comercialización e o uso dos biocidas. Corrección de erros do 28/10/2017.

Real Decreto 795/2010, de 16 de xuño, polo que se regula a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipos baseados nos mesmos, así como a certificación dos e das profesionais que os utilizan.

Regulamento (CE) Nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios e polo que se derrogan as Directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Consello.

Real Decreto 1381/2009, do 28 de agosto, polo que se establecen os requisitos para a fabricación e comercialización dos xeradores de aerosois.

Regulamento (CE) Nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do consello, de 18 de decembro de 2006, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das substancias e preparados químicos (REACH), polo que se crea a Axencia Europea de Substancias e Mesturas Químicas.

Real Decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autorización e comercialización de biocidas.

Real Decreto 2163/1994, de 4 de novembro, polo que se implanta o sistema harmonizado comunitario de autorización para comercializar e utilizar produtos fitosanitarios.

Real Decreto 1406/1989, do 10 de novembro, polo que se impoñen limitacións á comercialización e ao uso de certas substancias e mesturas perigosas.

Real Decreto 3349/1983, de 30 de novembro, polo que se aproba a Regulamentación Técnico Sanitaria para a fabricación, comercialización e utilización de praguicidas.

Normativa relativa ao transporte de mercadorías perigosas

Emendas de 2018 ao Código internacional para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código  CIQ), adoptadas en Londres o 24 de maio de 2018 mediante Resolución MSC.440(99).

Emendas de 2018 ao Código internacional para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código  CIQ), adoptadas en Londres o 13 de abril de 2018 mediante Resolución  MEPC.302(72).

Emendas de 2018 ao Código para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código  CGrQ), adoptadas en Londres o 13 de abril de 2018 mediante Resolución  MEPC.303(72).

Decisión de Execución (UE) 2019/1094 da Comisión, do 17 de xuño de 2019, pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Texto emendado do Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2019), Apéndice  C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en  Berna o 9 de maio de 1980, coas Emendas adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 55.ª sesión celebrada en  Berna o 30 de maio de 2018. BOE 18/06/19. 

Directiva (UE) 2018/1846 da Comisión, do 23 de novembro de 2018, pola que se modifican os anexos da Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas, para adaptalos ao progreso científico e técnico.

Decisión de Execución (UE) 2018/936 da Comisión, do 29 de xuño de 2018, pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Orde FOM/606/2018, de 25 de maio, sobre o contido do informe anual para o transporte de mercadorías perigrosas por estrada.

Corrección de erros das Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril ( RID 2017), Apéndice C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 54ª sesión, celebrada en Berna o 25 de maio de 2016. BOE 7/2/2018.

Directiva (UE) 2018/217 da Comisión, do 31 de xaneiro de 2018, que modifica a Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas mediante a adaptación da sección I.1 do seu anexo I ao progreso científico e técnico.

Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C do Convenio relativo aos Transportes Internacionais por Ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 54ª sesión celebrada en Berna o 25 de maio de 2016.

Decisión (UE) 2017/770 do Consello, do 25 de abril de 2017, relativa á ratificación do Protocolo de 2010 relativo ao Convenio internacional sobre responsabilidade e indemnización de danos en relación co transporte marítimo de sustancias nocivas e potencialmente perigosas, e á adhesión ao mesmo por parte dos Estados membros, en interese da Unión Europea, no que incumbe aos aspectos relacionados coa cooperación xudicial en materia civil.

Decisión (UE) 2017/769 do Consello, do 25 de abril de 2017, relativa á ratificación do Protocolo de 2010 relativo ao Convenio internacional sobre responsabilidade e indemnización de danos en relación co transporte marítimo de sustancias nocivas e potencialmente perigosas, e a adhesión ao mesmo por parte dos Estados membros en interese da Unión Europea, fóra dos aspectos relacionados coa cooperación xudicial en materia civil.

Decisión de Execución (UE) 2017/695 da Comisión, do 7 de abril de 2017, pola que se autoriza aos Estados membros a aprobar determinadas excepcións conforme ao disposto na Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Emendas aos Anexos A e B do Acordo Europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2017) emendado, adoptadas en Xenebra o 1 de outubro de 2016.

Decisión de Ejecución (UE) 2016/629 de la Comisión, de 20 de abril de 2016, por la que se autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.

Emendas de 2014 ao Código para a construción e o equipo de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante Resolución MEPC.249(66).

Orde ITC/2632/2010, do 5 de outubro, pola que se actualiza o Anexo III e se modifican varios apartados e apéndices dos Anexos V e VI do Real Decreto 551/2006, do 5 de maio, polo que se regulan as operacións de transporte de mercadorías perigosas por estrada en territorio do Estado. Derogada.

Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de setembro de 2008, sobre o transporte terrestre de mercadorías perigosas.

Orde FOM/2924/2006, do 19 de setembro, pola que se regula o contido mínimo do informe anual para o transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable.

Real Decreto 551/2006, do 5 de maio, polo que se regulan as operacións de transporte de mercadorías perigosas por estrada en territorio do Estado Español.

Orde FOM/605/2004, do 27 de febreiro, sobre capacitación profesional dos conselleiros e conselleiras de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable.

Real Decreto 412/2001, do 20 de abril, polo que se regulan diversos aspectos relacionados co transporte de mercadorías perigosas por ferrocarril.

Real Decreto 1566/1999, do 8 de outubro, sobre os conselleiros e conselleiras de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS