Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Hixiene

LEXISLACIÓN ESPECÍFICA RISCOS FÍSICOS

11-06-2019 - HIXIENE

Normativa relativa á exposición ao ruído

Código sobre niveis de ruido a bordo dos buques, adoptado en Londres o 30 de novembro de 2012 mediante Resolución MSC.337(91).

Real Decreto 1038/2012, de 6 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenrola a lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruido, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.

Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo que se aproba o documento básico “DB-HR Protección fronte ao ruído” do Código Técnico da Edificación e se modifica o Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación.

-Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. Modificado por Real Decreto 1038/2012.

Orde ITC/2845/2007, do 25 de setembro, pola que se regula o control metrolóxico do Estado dos instrumentos destinados á medición de son audible e dos calibradores acústicos.

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, polo que se regulan as emisións sonoras na contorna debidas a determinadas máquinas de uso ao aire libre.

Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores e traballadoras contra os riscos relacionados coa exposición ao ruído.

Directiva 2003/10/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de febreiro de 2003, sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (ruido).

Real Decreto 212/2002, do 22 de febreiro, polo que se regulan as emisións sonoras no entorno debidas a determinadas máquinas de uso ao aire libre.

Directiva 2000/14/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 8 de maio, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros sobre emisións sonoras na contorna debidas ás máquinas de uso ao aire libre.

 

Normativa relativa á exposición a vibracións mecánicas

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro.

Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores e traballadoras aos riscos derivados ou que podan derivarse da exposición a vibracións mecánicas. (Acceso ao texto consolidado).

Directiva 2002/44/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de xuño de 2002 sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (vibracións) (décimo sexta Directiva específica con arranxo ao apartado 1 do artigo 16 da Directiva 89/391/CEE.

Normativa relativa ás condicións ambientais relacionadas coa temperatura

Resolución de 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se amplía a relación de refrixerantes autorizados polo Regulamento de seguridad e para instalacións frigoríficas.

Real Decreto 138/2011, do 4 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas e as súas instrucións técnicas complementarias.

Real Decreto 1826/2009, do 27 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios, aprobado polo Real Decreto 1027/2007. + Corrección de erros do Real Decreto 1826/2009, do 25 de maio de 2010. + Corrección de erros do Real Decreto 1826/2009, do 12 de febreiro de 2010.

Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios. (Acceso ao texto consolidado).

Real Decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo (Artigo 31: Xornadas de traballo en cámaras frigoríficas e de conxelación). (Acceso ao texto consolidado).

Normativa relativa ás radiacións ionizantes

Directiva 2013/59/Euratom do Consello, do 5 de decembro de 2013, pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes, e se derrogan as Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. Corrección de erros do 17 de marzo do 2016. Corrección de erros do 11 de xuño de 2019.

Real Decreto 1439/2010, do 5 de novembro, polo que se modifica o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes, aprobado polo Real Decreto 783/2001, do 6 de xullo.

Real Decreto 1085/2009, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre instalación e utilización de aparatos de raios X con fines de diagnóstico médico.

Real Decreto 815/2001, do 13 de xullo, sobre xustificación do uso das radiacións ionizantes para a protección radiolóxica das persoas con ocasión de exposicións médicas.

Real Decreto 783/2001, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes.

Real Decreto 1976/1999, do 23 de decembro, polo que se establecen os criterios de calidade en radiodiagnóstico. Acceso ao texto consolidado.

Real Decreto 1836/1999, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre instalacións nucleares e radiactivas.

Real Decreto 1566/1998, do 17 de xullo, polo que se establecen os criterios de calidade en radioterapia.

Real Decreto 1841/1997, do 5 de decembro, polo que se establecen os criterios de calidade en medicina nuclear.

Real Decreto 413/1997, do 21 de marzo, sobre protección operacional dos traballadores e traballadoras externas con risco de exposición a radiacións ionizantes por intervención en zona controlada.

Real Decreto 1132/1990, do 14 de setembro, polo que se establecen medidas fundamentais de protección radiolóxica das persoas sometidas a exames e tratamentos médicos.

Normativa relativa ás radiacións non ionizantes

Real Decreto 486/2010, do 23 de abril, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores e traballadoras contra os riscos relacionados coa exposición a radiacións ópticas artificiais. (Ligazón ao texto consolidado).

Real Decreto 1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas. (Ligazón ao texto consolidado).

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS