Financiado por:
/ Portada / Lexislación / Hixiene

LEXISLACIÓN ESPECÍFICA RISCOS FÍSICOS

12-05-2023 - HIXIENE

1. Normativa relativa á exposición ao ruído

2. Normativa relativa á exposición a vibracións mecánicas

3. Normativa relativa ás condicións ambientais relacionadas coa temperatura

 4. Normativa relativa ás radiacións ionizantes

5. Normativa relativa ás radiacións non ionizantes

 

1. Normativa relativa á exposición ao ruído

Real Decreto 728/2022, do 6 de setembro, polo que se establecen as disposicións complementarias da normativa europea en materia de títulos e licenzas do persoal de voo das aeronaves civís e restricións operativas por ruído, e polo que se modifican o Real Decreto 660/2001, do 22 de xuño, polo que se regula a certificación das aeronaves civís e dos produtos e pezas relacionados con elas; o Real Decreto 1516/2009, do 2 de outubro, polo que se regula a licenza comunitaria de controlador de tránsito aéreo; o Real Decreto 1952/2009, do 18 de decembro, polo que se adoptan requisitos relativos ás limitacións do tempo de voo e actividade e requisitos de descanso das tripulacións de servizo en avións que realicen transporte aéreo comercial; o Real Decreto 1133/2010, do 10 de setembro, polo que se regula a provisión do servizo de información de vu elo de aeródromos (AFIS); e o Real Decreto 1238/2011, do 8 de setembro, polo que se regula o servizo de dirección na plataforma aeroportuaria.

Orde  PCM/542/2021, do 31 de maio, pola que se modifica o Anexo III do Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental.

Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética.

Directiva (UE) 2020/367 da Comisión do 4 de marzo de 2020 pola que se modifica o anexo III da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello no relativo ao establecemento de métodos de avaliación para os efectos nocivos do ruído ambiental.

Orde  ICT/155/2020, do 7 de febreiro, pola que se regula o control  metrológico do Estado de determinados instrumentos de medida.

Orde PCI/1319/2018, do 7 de decembro, pola que se modifica o Anexo II do Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación do ruído ambiental. Corrección de erros 22/01/2019.

Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.

Corrección de erros da Directiva (UE) 2015/996 da Comisión, do 19 de maio de 2015, pola que se establecen métodos comúns de avaliación do ruído en virtude da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello (DO L 168 de 1.7.2015).

Directiva (UE) 2015/996 da Comisión, do 19 de maio de 2015, pola que se establecen métodos comúns de avaliación do ruído en virtude da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello (Texto pertinente a efectos do EEE)

Código sobre niveis de ruido a bordo dos buques, adoptado en Londres o 30 de novembro de 2012 mediante Resolución MSC.337(91).

Real Decreto 1038/2012, de 6 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenrola a lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruido, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.

Real Decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo que se aproba o documento básico “DB-HR Protección fronte ao ruído” do Código Técnico da Edificación e se modifica o Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación.

Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. Modificado por Real Decreto 1038/2012.

Orde ITC/2845/2007, do 25 de setembro, pola que se regula o control metrolóxico do Estado dos instrumentos destinados á medición de son audible e dos calibradores acústicos.

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, polo que se regulan as emisións sonoras na contorna debidas a determinadas máquinas de uso ao aire libre.

Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores e traballadoras contra os riscos relacionados coa exposición ao ruído.

Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de Novembro, do Ruído, no tocante a avaliación e xestión do ruído ambiental. Ten por obxecto previr, vixiar e reducir a contaminación acústica, ruídos e vibracións que impliquen molestia ou dano para as persoas, o desenvolvemento das súas actividades, para os bens de calquera natureza ou para o medio ambiente.

Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído (transposición da directiva comunitaria).

Recomendación da Comisión de 6 agosto de 2003, relativa ás orientacións sobre os métodos de cálculo provisionais revisados para o ruído industrial, procedentes de aeronaves, tráfico rodado e ferroviario e os datos de emisións correspondentes.

Directiva 2003/10/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de febreiro de 2003, sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (ruido).

Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello , do 25 de xuño de 2002, sobre a avaliación e xestión do ruído ambiental. (Substitúese o anexo III, por Directiva 2020/367, de 4 de marzo. Modifícase por Reglamento 2019/1243, de 20 de xuño. Modifícanse os artigos 3, 8, 9, 10 e o anexo VI, por Regulamento 2019/1010, de 5 de xuño. Substitúese o anexo II, por Directiva 2015/996, de 19 de maio. Trasponse parcialmente por Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro de 2005. Dítase en relación co punto 2.2 do anexo II: Recomendación 2003/613, de 6 de agosto. Trasponse por Lei 37/2003, de 17 de novembro.)

Real Decreto 212/2002, do 22 de febreiro, polo que se regulan as emisións sonoras no entorno debidas a determinadas máquinas de uso ao aire libre.

Directiva 2000/14/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 8 de maio, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros sobre emisións sonoras na contorna debidas ás máquinas de uso ao aire libre.

CODIGO DO RUIDO -BOE-

 

2. Normativa relativa á exposición a vibracións mecánicas

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro.

Real Decreto 1311/2005, do 4 de novembro, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores e traballadoras aos riscos derivados ou que podan derivarse da exposición a vibracións mecánicas. (Acceso ao texto consolidado).

Directiva 2002/44/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 25 de xuño de 2002 sobre as disposicións mínimas de seguridade e de saúde relativas á exposición dos traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (vibracións) (décimo sexta Directiva específica con arranxo ao apartado 1 do artigo 16 da Directiva 89/391/CEE.

 

3. Normativa relativa ás condicións ambientais relacionadas coa temperatura

Real Decreto-lei 4/2023, do 11 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes en materia agraria e de augas en resposta á seca e ao agravamento das condicións do sector primario derivado do conflito bélico en Ucraína e das condicións climatolóxicas, así como de promoción do uso do transporte público colectivo terrestre por parte dos mozos e prevención de riscos laborais en episodios de elevadas temperaturas.

Resolución do 15 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se modifica a do 15 de marzo, pola que se amplía a relación de refrixerantes autorizados polo Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas.

Real Decreto 178/2021, do 23 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios.

Resolución do 15 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se amplía a relación de refrixerantes autorizados polo Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas.

Resolución de 16 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se amplía a relación de refrixerantes autorizados polo Regulamento de seguridad e para instalacións frigoríficas.

Real Decreto 138/2011, do 4 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas e as súas instrucións técnicas complementarias.

Real Decreto 1826/2009, do 27 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios, aprobado polo Real Decreto 1027/2007. + Corrección de erros do Real Decreto 1826/2009, do 25 de maio de 2010. + Corrección de erros do Real Decreto 1826/2009, do 12 de febreiro de 2010.

Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios. (Acceso ao texto consolidado).

Real Decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo (Artigo 31: Xornadas de traballo en cámaras frigoríficas e de conxelación). (Acceso ao texto consolidado).

 

4. Normativa relativa ás radiacións ionizantes

Real Decreto 1029/2022, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes.

Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control e recuperación das fontes radiactivas orfas.

Directiva 2013/59/Euratom do Consello, do 5 de decembro de 2013, pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes, e se derrogan as Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. Corrección de erros do 17 de marzo do 2016. Corrección de erros do 11 de xuño de 2019.

Real Decreto 1308/2011, do 26 de setembro, sobre protección física das instalacións e os materiais nucleares, e das fontes radioactivas.

Real Decreto 1439/2010, do 5 de novembro, polo que se modifica o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes, aprobado polo Real Decreto 783/2001, do 6 de xullo.

Real Decreto 1085/2009, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre instalación e utilización de aparatos de raios X con fines de diagnóstico médico.

Real Decreto 229/2006, do 24 de febreiro, sobre o control de fontes radioactivas  encapsuladas de alta actividade e fontes orfas.

Directiva 2003/122/ Euratom do Consello, do 22 de decembro de 2003, sobre o control das fontes radioactivas seladas de actividade elevada e das fontes orfas. Derogada

Real Decreto 815/2001, do 13 de xullo, sobre xustificación do uso das radiacións ionizantes para a protección radiolóxica das persoas con ocasión de exposicións médicas. Derogada

Real Decreto 783/2001, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre protección sanitaria contra radiacións ionizantes. Derogado

Real Decreto 1976/1999, do 23 de decembro, polo que se establecen os criterios de calidade en radiodiagnóstico. Acceso ao texto consolidado.

Real Decreto 1836/1999, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre instalacións nucleares e radiactivas.

Real Decreto 1566/1998, do 17 de xullo, polo que se establecen os criterios de calidade en radioterapia.

Real Decreto 1841/1997, do 5 de decembro, polo que se establecen os criterios de calidade en medicina nuclear.

Real Decreto 413/1997, do 21 de marzo, sobre protección operacional dos traballadores e traballadoras externas con risco de exposición a radiacións ionizantes por intervención en zona controlada. Derogado

Real Decreto 1132/1990, do 14 de setembro, polo que se establecen medidas fundamentais de protección radiolóxica das persoas sometidas a exames e tratamentos médicos. Derogado

 5. Normativa relativa ás radiacións non ionizantes

Real Decreto 486/2010, do 23 de abril, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores e traballadoras contra os riscos relacionados coa exposición a radiacións ópticas artificiais. (Ligazón ao texto consolidado).

Real Decreto 1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento que establece condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas. (Ligazón ao texto consolidado).

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS