Financiado por:
/ Medio ambiente / Lexislación

ATMÓSFERA

26-04-2019 - LEXISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

 

GALEGA

 

Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galiza.

Orde do 3 de novembro de 2010 pola que se regula o outorgamento da autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro, a consideración como instalación de baixas emisións e a solicitude de exclusión de instalacións de pequeno tamaño para o período 2013-2020.

Orde de 13 de novembro de 2007 pola que se regula a solicitude de autorización de emisión de gases de efecto invernadoiro, a consideración das instalacións de baixas emisións, os procesos de presentación dos plans de seguimento, a actividade dos organismos de verificación de emisións de gases de efecto invernadoiro na Comunidade Autónoma de Galiza e o formato de entrega do informe anual de emisións verificado para o período 2008-2012.

Lei 12/95, do 29 de decembro de impostos sobre a contaminación atmosférica. Orde do 30 de xullo de 2009 pola que se desenvolve o Regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica. Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica.

Ordenanza Municipal Municipal Ambiental reguladora da Emisión e Recepción de Ruídos e Vibracións e do Exercicio das Actividades Sometidas a Licenza (Concello Da coruña).

Decreto 150/1999, de 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento de protección contra a contaminación acústica.

Decreto 320/2002, de 7 de nov embro, polo que se aproba o Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación acústica.

Orde conxunta de 14 de septembro de 2004, da Consellería de Medio e de Innovación, Industria e Comercio, pola que se regula o procedemento de obtención de autorización para emisión de gases invernadoiro.

 

ESTATAL

Real Decreto 317/2019, do 26 de abril, polo que se define a medida de mitigación equivalente á participación no réxime de comercio de dereitos de emisión no período 2021-2025 e regúlanse determinados aspectos relacionados coa exclusión de instalacións de baixas emisións do réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

Real Decreto 18/2019, do 25 de xaneiro, polo que se desenvolven aspectos relativos á aplicación do réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro no período 2021-2030.

Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifica a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

Orde TEC/1171/2018, do 29 de outubro, pola que se regula a información, o control, o seguimento e a avaliación das grandes instalacións de combustión ( GIC). Corrección de erros de 1/12/2018.

Instrumento de ratificación do Acordo entre a Unión Europea e os seus Estados Membros, por unha banda, e Islandia, por outra, sobre a participación de Islandia no cumprimento conxunto dos compromisos da Unión Europea, os seus Estados Membros e Islandia para o segundo período de compromiso do Protocolo de Kioto da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o cambio climático, feito en Bruxelas o 1 de abril de 2015. BOE 12/11/2018.

Real Decreto 818/2018, de 6 de xullo, sobre medidas para a redución das emisións nacionais de determinados contaminantes atmosféricos.

Corrección de erros do Real Decreto 1042/2017, do 22 de decembro, sobre a limitación das emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes das instalacións de combustión medianas e polo que se actualiza o anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera.

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as normas de aplicación do imposto compensatorio ambiental mineiro.

Real Decreto 1042/2017, do 22 de decembro, sobre a limitación das emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes das instalacións de combustión medianas e polo que se actualiza o anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera. Corrección de erros 15/03/2018.

Real Decreto 115/2017, do 17 de febreiro, polo que se regula a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipos baseados nos mesmos, así como a certificación dos profesionais que os utilizan e polo que se establecen os requisitos técnicos para as instalacións que desenvolvan actividades que emitan gases fluorados.

Corrección de erros do Real Decreto 39/2017, de 27 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

Emendas aos Anexos A e C do Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas en Xenebra o 15 de maio de 2015, mediante as decisións SC-7/12, SC-7/13 e SC-7/14.

Real Decreto 39/2017, do 27 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire. Corrección de erros BOE 16/2/2017.

ORDE do 29 de xaneiro de 2015 pola que se aproban ás normas de aplicación do imposto sobre a contaminación atmosférica.

DECRETO 9/2015, do 22 de xaneiro, polo que se modifica ou Regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica, aprobado polo Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro.

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, polo que se modifica o Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

Real Decreto 163/2014, do 14 de marzo, por que crea o rexistro de pegada de carbono, compensación e proxectos de absorción de dióxido de carbono.

Resolución do 23 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral da Oficina Española de Cambio Climático, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de novembro de 2013, polo que se aproba a asignación final gratuíta de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro ás instalacións suxeitas ao réxime de comercio de dereitos de emisión para o período 2013-2020 e para cada ano a cada instalación.

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2013, por el que se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire.

Lei 11/2012, do 19 de decembro, de medidas urxentes en materia de medio ambiente.

Real Decreto 1722/2012, do 28 de decembro, polo que se desenvolven aspectos relativos á asignación de dereitos de emisión no marco da Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

Real Decreto 301/2011, do 4 de marzo, sobre medidas de mitigación equivalentes á participación no réxime de comercio de dereitos de emisión a efectos da exclusión de instalacións de pequeno tamaño.

Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

Real Decreto 100/2011, do 28 de xaneiro, polo que se actualiza o catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera e se establecen as disposicións básicas para a súa aplicación.

Real Decreto 795/2010, do 16 de xuño, polo que se regula a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipos baseados nos mesmos, así como a certificación dos profesionais que os utilizan.

RD 341/2010 de 19 de marzo polo que se desenvolven determinadas obrigas de información para actividades que se incorporan ao réxime de comercio de dereitos de emisión de gases do efecto invernadoiro (BOE Martes 23 de marzo de 2010)

Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmósfera.

Real Decreto 1031/2007, do 20 de xullo, polo que se desenvolve o marco de participación nos mecanismos de flexibilidade do Protocolo de Kioto.

Resolución do 8 de febreiro de 2006, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se aproban normas para o rexistro, valoración e información dos dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro. 

Lei 1/2005, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

INSTRUMENTO de ratificación do Protocolo ao Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteiriza a longa distancia, relativo á redución da acidificación, da eutrofización e do ozono na troposfera, feito en Gotemburgo (Suecia) o 30 de novembro de 1999. Corrección de erros de 4/4/2014.

Real Decreto 430/2004, do 12 de marzo, polo que se establecen novas normas sobre limitación de emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes de grandes instalacións de combustión, e se fixan certas condicións para o control das emisións á atmosfera das refinarías de petróleo.

Resolución do 10 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 5 de abril de 2013, polo que se aproba a actualización do Plan nacional de aplicación do Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes e do Regulamento (CE) n.º 850/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes e polo que se modifica a Directiva 79/117/CEE.

Instrumento de Ratificación do Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, feito en Estocolmo o 22 de maio de 2001.

Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica.

INSTRUMENTO de Ratificación do Protocolo de Kioto ao Convenio Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, feito en Kioto o 11 de decembro de 1997.

 

EUROPEA

Regulamento (UE) 2019/631 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de abril de 2019, polo que se establecen normas de comportamento en materia de emisións de CO2 dos turismos novos e dos vehículos comerciais lixeiros novos, e polo que se derrogan os Regulamentos (CE) n° 443/2009 e (UE) n° 510/2011

Comunicación da Comisión sobre o seguimento dos ecosistemas no marco do artigo 9 e do anexo V da Directiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á redución das emisións nacionais de determinados contaminantes atmosféricos.

Regulamento Delegado (UE) 2019/331 da Comisión, do 19 de decembro de 2018, polo que se determinan as normas transitorias da Unión para a harmonización da asignación gratuíta de dereitos de emisión con arranxo ao artigo 10 bis da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello

Regulamento (UE) 2019/318 da Comisión, do 19 de febreiro de 2019, polo que se modifican o Regulamento (UE) 2017/2400 e a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello no relativo á determinación das emisións de CO2 e o consumo de combustible dos vehículos pesados

Resolución do Parlamento Europeo, de 6 de febreiro de 2018, sobre o tema «Acelerar a innovación en enerxías limpas»

Decisión de Execución (UE) 2018/1855 da Comisión, do 27 de novembro de 2018, relativa ás emisións de gases de efecto invernadoiro contempladas na Decisión n° 406/2009/CE do Parlamento Europeo e do Consello correspondentes a cada Estado membro en 2016.

Decisión de Execución (UE) 2018/1522 da Comisión, do 11 de outubro de 2018, pola que se establece un formato común para os programas nacionais de control da contaminación atmosférica no marco da Directiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á redución das emisións nacionais de determinados contaminantes atmosféricos [notificada co número C(2018) 6549] (DOUE 15/10/18). Corrección de erros do 16/10/2018.

Directiva (UE) 2018/410 do Parlamento Europeo e do Consello, de 14 de marzo de 2018, pola que se modifica a Directiva 2003/87/CE para intensificar as reduccións de emisións de forma eficaz en relación cos costes e facilitar as inversións en tecnoloxías hipocarbónicas, así como a Decisión (UE) 2015/1814.

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2017, sobre la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (CP23) en Bonn (Alemania). DOUE 27/9/2018.

Decisión de Execución (UE) 2018/1135 da Comisión, do 10 de agosto de 2018, pola que se establecen o tipo, o formato e a frecuencia da información que deben comunicar os Estados membros sobre a aplicación da Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as emisións industriais.

Regulamento (UE) 2018/956 do Parlamento Europeo e do Consello, de 28 de xuño de 2018, sobre o seguimento e a comunicación das emisións de CO2 e o consumo de combustible dos vehículos pesados novos

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen normas de comportamento en materia de emisións dos turismos novos e dos vehículos comerciais lixeiros novos como parte do enfoque integrado da Unión para reducir as emisións de CO2 dos vehículos lixeiros e polo que se modifica o Regulamento (CE)  n° 715/2007.

Regulamento (UE) 2018/842 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de maio de 2018, sobre reducións anuais vinculantes das emisións de gases de efecto invernadoiro por parte dos Estados membros entre 2021 e 2030 que contribúan á acción polo clima, con obxecto de cumprir os compromisos contraídos no marco do Acordo de París, e polo que se modifica o Regulamento (UE)  nº 525/2013.

Regulamento (UE) 2018/841 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de maio de 2018, sobre a inclusión das emisións e absorcións de gases de efecto invernadoiro resultantes do uso da terra, o cambio de uso da terra e a silvicultura no marco de actuación en materia de clima e enerxía ata 2030, e polo que se modifican o Regulamento (UE)  nº 525/2013 e a Decisión  nº 529/2013/UE.     

Regulamento (UE) 2017/2400 da Comisión, do 12 de decembro de 2017, polo que se desenvolve o Regulamento (CE) nº 595/2009 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo á determinación das emisións de CO2 e o consumo de combustible dos vehículos pesados, e polo que se modifican a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello e o Regulamento (UE) nº 582/2011 da Comisión.

Decisión de Execución (UE) 2017/2333 da Comisión, do 13 de decembro de 2017, pola que se determinan os límites cuantitativos e asígnanse cotas de substancias reguladas no marco do Regulamento (CE) n.° 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as substancias que esgotan a capa de ozono, para o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018 [notificada co número C(2017) 8317].

Corrección de erros do Regulamento (UE) 2017/1154 da Comisión, do 7 de xuño de 2017, que modifica o Regulamento (UE) 2017/1151, que complementa o Regulamento (CE) nº 715/2007 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre a homologación de tipo dos vehículos de motor polo que se refire ás emisións procedentes de turismos e vehículos comerciais lixeiros (Euro 5 e Euro 6) e sobre o acceso á información relativa á reparación e o mantemento dos vehículos, modifica a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello e os Regulamentos (CE) nº 692/2008 e (UE) nº 1230/2012 da Comisión e derroga o Regulamento (CE) nº 692/2008 da Comisión e a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que concierne ás emisións en condicións reais de condución procedentes de turismos e vehículos comerciais lixeiros (Euro 6) ( DO L 175 de 7.7.2017 )

Decisión (UE) 2017/1757 do Consello, do 17 de xullo de 2017, sobre a aceptación, en nome da Unión Europea, dunha emenda do Protocolo de 1999 do Convenio de 1979 sobre a contaminación atmosférica transfronteiriza a gran distancia para loitar contra a acidificación, a eutrofización e o ozono troposférico

Decisión (UE) 2017/1541 do Consello, do 17 de xullo de 2017, relativa á celebración, en nome da Unión Europea, da emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal relativo ás substancias que esgotan a capa de ozono

Enmenda ao Protocolo de Montreal relativo ás substancias que esgotan a capa de ozono

Regulamento (UE) 2017/1154 da Comisión, do 7 de xuño de 2017, que modifica o Regulamento (UE) 2017/1151, que complementa o Regulamento (CE) nº 715/2007 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre a homologación de tipo dos vehículos de motor polo que se refire ás emisións procedentes de turismos e vehículos comerciais lixeiros (Euro 5 e Euro 6) e sobre o acceso á información relativa á reparación e o mantemento dos vehículos, modifica a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello e os Regulamentos (CE) nº 692/2008 e (UE) nº 1230/2012 da Comisión e derroga o Regulamento (CE) nº 692/2008 da Comisión e a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que concierne ás emisións en condicións reais de condución procedentes de turismos e vehículos comerciais lixeiros (Euro 6) (Texto pertinente a efectos do EEE)

Decisión (UE) 20017/790 do Consello, do 25 de abril de 2017, relativa á posición que debe adoptarse, en nome da Unión Europea, no Comité Mixto do EEE no que respecta a unha modificación do anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE

Anuncio a las empresas que tengan la intención de importar sustancias reguladas que agotan la capa de ozono a la Unión Europea o exportarlas desde esta en 2018 y a las empresas que tengan la intención de producir o importar esas sustancias para usos esenciales de laboratorio y análisis en 2018

Directiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de decembro de 2016, relativa á redución das emisións nacionais de determinados contaminantes atmosféricos, pola que se modifica a Directiva 2003/35/CE e derrógase a Directiva 2001/81/CE (Texto pertinente a efectos do EEE )

Decisión de Execución (UE) 2016/2114 da Comisión do 30 de novembro de 2016 pola que se determinan os límites cuantitativos e asígnanse cotas de sustancias reguladas no marco do Regulamento (CE) n.ou 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as sustancias que esgotan a capa de ozono, para o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017

Decisión de Execución (UE) 2016/2132 da Comisión, do 5 de decembro de 2016, relativa ás emisións de gases de efecto invernadoiro de cada Estado membro para o ano 2013 contempladas na Decisión n.° 406/2009/CE do Parlamento Europeo e do Consello

Regulamento (UE) 2016/427 da Comisión, do 10 de marzo de 2016, polo que se modifica o Regulamento (CE) n.ou 692/2008 no que concierne ás emisións procedentes de turismos e vehículos comerciais lixeiros

Regulamento (UE) 2016/293 da Comisión, do 1 de marzo de 2016, polo que se modifica o Regulamento (CE) n.ou 850/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre contaminantes orgánicos persistentes, con respecto ao anexo I ( 1 )

Decisión (UE) 2015/1814 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de outubro de 2015, relativa ao establecemento e funcionamento dunha reserva de estabilidade do mercado no marco do réxime para o comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro na Unión, e pola que se modifica a Directiva 2003/87/CE

Regulamento (UE) nº 421/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, que modifica a Directiva 2003/87/CE, pola que se establece un réxime para o comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro na Comunidade, con vistas á execución, de aquí a 2020, dun acordo internacional que aplique unha única medida de mercado mundial ás emisións da aviación internacional

Regulamento (UE) nº 253/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 510/2011 co fin de establecer as normas para alcanzar o obxectivo de 2020 de redución das emisións de CO2 dos vehículos comerciais lixeiros novos.

Posición Común (UE) nº 3/2014 do Consello en primeira lectura con vistas á adopción dun Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre o nivel sonoro dos vehículos de motor e dos sistemas silenciadores de recambio, e polo que se modifica a Directiva 2007/46/CE e derrógase a Directiva 70/157/CEE

Regulamento (UE) nº 133/2014 da Comisión, do 31 de xaneiro de 2014, polo que se modifican, para adaptalos ao progreso técnico no relativo aos límites de emisións, a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello, o Regulamento (CE) nº 595/2009 do Parlamento Europeo e do Consello e o Regulamento (UE) nº 582/2011 da Comisión

Decisión da Comisión, do 5 de setembro de 2013, relativa ás medidas nacionais de aplicación para a asignación gratuíta transitoria de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro conforme ao artigo 11, apartado 3, da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello

Ditame da Comisión, do 20 de agosto de 2013, relativo á aplicación, no contexto dos colectores polivalentes, da prohibición de importar e exportar produtos e aparatos que conteñan ou dependan de substancias reguladas polo Regulamento (CE) non 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as substancias que esgotan a capa de ozono

Regulamento Nº 49 da Comisión Económica das Nacións Unidas para Europa (CEPE): Disposicións uniformes relativas ás medidas que deben adoptarse contra as emisións de gases e partículas contaminantes procedentes de motores de arranque por compresión e motores de arranque por faísca destinados á propulsión de vehículos.

Regulamento (UE) Nº 195/2013 da Comisión, do 7 de marzo de 2013, polo que se modifican a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello e o Regulamento (CE) nº 692/2008 da Comisión no relativo ás tecnoloxías innovadoras para reducir as emisións de CO2 de turismos e vehículos comerciais lixeiros.

Regulamento delegado (UE) Nº 114/2013 da comisión do 6 de novembro de 2012 polo que se completa o Regulamento (UE) Nº 510/2011 do Parlamento Europeo e do Consello no relativo ás normas aplicables ás solicitudes de excepción respecto aos obxectivos de emisións específicas de CO2 para os vehículos comerciais lixeiros novos.

Decisión de execución da Comisión do 11 de decembro de 2012 pola que se determinan os límites cuantitativos e se asignan cotas de substancias reguladas de conformidade co Regulamento (CE) nº 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as substancias que esgotan a capa de ozono, para o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2013. (2012/782/UE)

Regulamento (UE) Nº 601/2012 da Comisión do 21 de xuño de 2012 sobre o seguimento e a notificación das emisións de gases de efecto invernadoiro en aplicación da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello. Corrección de erros do Regulamento (UE) nº 601/2012 da Comisión, do 21 de xuño de 2012, sobre o seguimento e a notificación das emisións de gases de efecto invernadoiro en aplicación da Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

Regulamento (UE) Nº 459/2012 da Comisión do 29 de maio de 2012 polo que se modifican o Regulamento (CE) Nº 715/2007 do Parlamento Europeo e do Consello e o Regulamento (CE) Nº 692/2008 da Comisión no que respecta ás emisións procedentes de turismos e vehículos comerciais lixeiros.

Decisión da Comisión do 15 de decembro de 2010 que modifica a Decisión 2006/944/CE pola que se determinan os respectivos niveis de emisión asignados á Comunidade e a cada un dos seus Estados membros conforme ao Protocolo de Kioto de conformidade coa Decisión 2002/358/CE do Consello (notificada co número C(2010) 9009) (2010/778/UE).

Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 24 de novembro de 2010, sobre as emisións industriais (prevención e control integrados da contaminación). Acceso tamén á Corrección de erros. Corrección de erros de 21/2/2014. Orientacións da Comisión Europea do 6/5/2014. Corrección de erros 5/2/15.

Regulamento (CE) nº 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello de 16 de septembro de 2009 sobre as substancias que esgotan a capa de ozono. Modificación do 30/3/2017: Regulamento (UE) 2017/605 da Comisión, do 29 de marzo de 2017, polo que se modifica o anexo VI do Regulamento (CE) n.ou 1005/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre as sustancias que esgotan a capa de ozono.

Decisión nº 406/2009/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2009 sobre o esforzo dos Estados membros para reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro co fin de cumprir os compromisos adquiridos pola Comunidade ata 2020.

Directiva 2008/50/CE do parlamento Europeo e do Consello do 21 de maio de 2008 relativa á calidade do aire ambiente e a unha atmósfera máis limpa en Europa.

Directiva 2008/101/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 19 de novembro de 2008 pola que se modifica a Directiva 2003/87/CE co fin de incluír as actividades de aviación no réxime comunitario de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

Decisión 2004/259/CE Del Consejo, de 19 de febrero de 2004, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistente.

Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de outubro de 2003, pola que se establece un réxime para o comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro na Comunidade e pola que se modifica a Directiva 96/61/CE do Consello (Texto pertinente para efectos do EEE) Acceso tamén ás modificacións. Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre a Proposta de Decisión do Parlamento Europeo e do Consello pola que se establece unha excepción temporal á Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello, pola que se establece un réxime para o comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro na Comunidade (9/5/2013). Corrección erros do 14 de maio de 2014.

Decisión 2004/156/CE da Comisión, do 29 de xaneiro de 2004, pola que se establecen directrices para o seguimento e a notificación das emisións de gases de efecto invernadoiro de conformidade coa Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

Decisión 2002/358/CE do Consello, do 25 de abril de 2002, relativa á aprobación, en nome da Comunidade Europea, do Protocolo de Kioto da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio climático e ao cumprimento conxunto dos compromisos contraídos ao abeiro deste.

Directiva 2002/3/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 12 de febrero de 2002 relativa al ozono en el aire ambient. Acceso a referencias posteriores.

Directiva 2001/80/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre limitación de emisións á atmosfera de determinados axentes contaminantes procedentes de grandes instalacións de combustión. Acceso a referencias posteriores.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS