Co financiamento de:
/ Igualdade / Lexislación Igualdade

Directiva (UE) 2024/1500 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de maio de 2024, sobre as normas relativas aos organismos de igualdade no ámbito da igualdade de trato e a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes en materia de emprego e ocupación, e pola que se modifican as Directivas 2006/54/CE e 2010/41/U

29-05-2024 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto-lei 2/2024, medidas protección desemprego e completar transposición Directiva (UE) 2019/1158, relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores

22-05-2024 - BOE

Real Decreto 247/2024, do 8 de marzo, polo que se aproba o Protocolo de actuación fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos seus organismos públicos.

02-04-2024 - BOE

Resolución do 10 de xaneiro de 2024, Acordo derrogación Real Decreto-lei 7/2023, conciliación vida familiar e profesional dos proxenitores e os coidadores e protección por desemprego

12-01-2024 - BOE

Real Decreto-lei 7/2023, do 19 de decembro, polo que se adoptan medidas urxentes, para completar a transposición da Directiva (UE) 2019/1158, relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores.

03-01-2024 - DOG

LEI 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galiza

11-12-2023 - DOG

Resolución do 27 de outubro de 2023 pola que se publica o I Plan de igualdade da Xunta de Galiza

13-11-2023 - DOG

Resolución do 27 de outubro de 2023 pola que se publica o Protocolo da Xunta de Galicia de actuación fronte ao acoso e as violencias sexuais e psicolóxicas no traballo

13-11-2023 - DOG

Reforzo da aplicación do principio de igualdade de retribución entre homes e mulleres

27-09-2023 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Directiva (UE) 2023/970 do Parlamento Europeo e do Consello do 10 de maio de 2023 pola que se reforza a aplicación do principio de igualdade de retribución entre homes e mulleres por un mesmo traballo ou un traballo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva e de mecanismos para o seu cumprimento

17-05-2023 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 16 de marzo de 2023, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se crea o Rexistro de plans de igualdade das Administracións Públicas e os seus protocolos fronte ao acoso sexual e por razón de sexo

21-03-2023 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 16 de marzo de 2023, da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Igualdade, do 3 de marzo de 2023, polo que se aproba o plan conxunto plurianual en materia de violencia contra as mulleres (2023-2027).

20-03-2023 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto-lei 2/2023, do 16 de marzo, de medidas urxentes para a ampliación de dereitos dos pensionistas, a redución da brecha de xénero e o establecemento dun novo marco de sustentabilidade do sistema público de pensións.

17-03-2023 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, de 5 de xullo de 2022, sobre a pobreza das mulleres en Europa

07-02-2023 - DOUE

Resolución do 15 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican diversos acordos adoptados pola Mesa sectorial de negociación en materia de protección das persoas traballadoras durante o embarazo

23-11-2022 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Orde PCM/1047/2022, do 1 de novembro, pola que se aproba e publícase o procedemento de valoración dos postos de traballo previsto no Real Decreto 902/2020, do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes

03-11-2022 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Ditame do Comité Europeo das Rexións — Igualdade de xénero e cambio climático: cara á integración da perspectiva de xénero no Pacto Verde Europeo

13-07-2022 - DOUE-Comité Europeo das Rexións

Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación e Lei Orgánica 6/2022, do 12 de xullo, complementaria da Lei 15/2022

13-07-2022 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, do 15 de decembro de 2021, sobre a igualdade entre mulleres e homes na Unión Europea en 2018-2020

30-06-2022 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

LEI 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

13-12-2021 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Acordo do 16 de setembro de 2021, da Comisión de Igualdade do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se publica o II Plan de Igualdade da Carreira Xudicial, aprobado polo Pleno o 30 de xaneiro de 2020

15-11-2021 - BOE

Resolucións do Parlamento Europeo sobre a perspectiva de xénero na crise da COVID-19, sobre a estratexia da Unión para a igualdade de xénero e sobre o peche da brecha dixital de xénero

10-11-2021 - DOUE

ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se publica o I Plan de igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde (2021-2024) pactado na Mesa sectorial de negociación do persoal estatutario.

20-10-2021 - DOG

Resolución do Parlamento Europeo, de 23 de outubro de 2020, sobre a igualdade de xénero na política exterior e de seguridade da Unión

06-10-2021 - DOUE

LEI 13/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación

28-07-2021 - IGUALDADE

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

10-06-2021 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto-lei 3/2021, do 2 de febreiro, polo que se adoptan medidas para a redución da brecha de xénero e outras materias nos ámbitos da Seguridade Social e económico

18-02-2021 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 29 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 9 de decembro de 2020, polo que se aproba o III Plan para a igualdade de xénero na Administración Xeral do Estado e nos Organismos Públicos vinculados ou dependentes dela.

04-01-2021 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, do 13 de febreiro de 2019, sobre a involución no ámbito dos dereitos da muller e a igualdade de xénero na Unión Europea

23-12-2020 - IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, de 15 de xaneiro de 2019, sobre a integración da prespectiva de xénero no Parlamento Europeo. DOUE do 27 de novembro de 2020

11-11-2020 - DOUE-DIARIO OFICIAL DA UNIÓN EUROPEA

Real Decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e modifícase o Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo

14-10-2020 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto 902/2020, do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes

14-10-2020 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, do 17 de abril de 2018, sobre igualdade de xénero nos medios de comunicación na Unión

19-11-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Dictamen do Comité Económico e Social Europeo sobre «Cuestións relacionadas coa igualdade de xénero»

17-07-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Directiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de xuño de 2019, relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores, e pola que se derroga a Directiva 2010/18/UE do Consello

12-07-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, polo que se regulan as Unidades de Igualdade da Administración Xeral do Estado.

15-04-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación

07-03-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre «A fenda dixital de xénero»

10-12-2018 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 22 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publican os acordos para a ampliación do permiso de paternidade a dezaseis semanas

05-12-2018 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 12 de novembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Ministerio do Interior e o Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, O.A., para a igualdade efectiva de mulleres e homes e facilitar a integración das mulleres na Garda Civil.

26-11-2018 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE

31-05-2018 - DOG

«Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores, e pola que se derroga a Directiva 2010/18/UE do Consello»

11-04-2018 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre a «Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao CESE e ao Comité das Rexións - Unha iniciativa para promover a conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores»

DECRETO 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

01-08-2017 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Corrección de erros da Directiva 2000/78/CE do Consello, de 27 de novembro de 2000, relativa ao establecemento dun marco xeral para a igualdade de trato no emprego e a ocupación.

21-04-2017 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 12/2016, de 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

08-09-2016 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 25/02/16, da S. de E. de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publica o C. de colaboración coa C. A. de Galiza, para promover a sensibilización social contra a violencia de xénero e a inserción laboral de mulleres que sufriron violencia de xénero no ámbito territorial da C. A. de Galiza

07-04-2016 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, do 12 de setembro de 2013, sobre a aplicación do principio de igualdade de retribución entre traballadores e traballadoras para un mesmo traballo ou para un traballo de igual valor (2013/2678(RSP))

14-03-2016 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba ou texto refundido dás disposicións legais dá Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade

12-02-2015 - IGUALDADE

Real Decreto-lei 16/2013, do 20 de decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empleabilidade dos traballadores.

27-12-2013 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Que inclúe, entre outras, a medida de conciliación da vida laboral e familiar, ao ampliarse o suposto de redución de xornada e de salario por coidado de menores de oito a doce anos.

Orde PRE/1744/2010, do 30 de xuño, pola que se regula o procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural en o Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.

30-06-2010 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Directiva 2010/18/UE do Consello, de 8 de marzo de 2010, pola que se aplica o Acordo marco revisado sobre o permiso parental e se deroga a Directiva 96/34/CE

18-03-2010 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 9/2009, de 6 de outubro, de ampliación da duración do permiso de paternidade nos casos de nacemento, adopción.

06-10-2009 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real decreto 295/2009, do 6 de marzo, por que se regulan as prestacións económicas do sistema da Seguridade Social por maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural

06-03-2009 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto 298/2009, do 6 de marzo, polo que se modifica o RD 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, en relación coa aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, que de a luz ou en período de lactación.

06-03-2009 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade nas políticas de emprego.

21-01-2009 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Orde do 16 de setembro de 2008 pola que se establece o procedemento para a adaptación de postos e condicións de traballo por razóns de protección da saúde e da maternidade nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

16-09-2008 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Decreto 181/2008, do 24 de xullo, polo que se regula o Consello Galego de Participación das Mulleres no Emprego e as Relacións Laborais, e a integración da igualdade nas políticas de prevención de riscos laborais.

24-07-2008 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

27-07-2007 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galiza.

28-03-2007 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Dende esta nova accedemos á Lei 2/2007 e referencias posteriores.

LEI ORGÁNICA 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

23-03-2007 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución de 17 de marzo de 2006, da Subsecretaría, pola que se da publicidade ao Acordo do Consello de Ministros de 3 de marzo de 2006, sobre implementación das medidas para favorecer a igualdade entre mulleres e homes aprobadas polo Consello de Ministros o 4 de marzo de 2005.

17-03-2006 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Orde PRE/525/2005, de 7 de marzo, pola que se da publicidade ao Acordo do Consello de Ministros polo que se adoptan medidas para favorecer a igualdade entre mulleres e homes

07-03-2005 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Orde APU/526/2005, de 7 de marzo, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Ministros de 4 de marzo de 2005, polo que se aproba o Plan para a igualdade de xénero na Administración Xeral do Estado

07-03-2005 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.

28-12-2004 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

LEI 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

16-07-2004 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 39/1999 de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras.

05-11-1999 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 4/1995 de 23 de marzo de regulación do permiso parental e por maternidade.

23-03-1995 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS