Financiado por:
/ Igualdade / Lexislación Igualdade

Ditame do Comité Europeo das Rexións — Igualdade de xénero e cambio climático: cara á integración da perspectiva de xénero no Pacto Verde Europeo

13-07-2022 - DOUE-Comité Europeo das Rexións

Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación e Lei Orgánica 6/2022, do 12 de xullo, complementaria da Lei 15/2022

13-07-2022 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, do 15 de decembro de 2021, sobre a igualdade entre mulleres e homes na Unión Europea en 2018-2020

30-06-2022 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

LEI 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

13-12-2021 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Acordo do 16 de setembro de 2021, da Comisión de Igualdade do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se publica o II Plan de Igualdade da Carreira Xudicial, aprobado polo Pleno o 30 de xaneiro de 2020

15-11-2021 - BOE

Resolucións do Parlamento Europeo sobre a perspectiva de xénero na crise da COVID-19, sobre a estratexia da Unión para a igualdade de xénero e sobre o peche da brecha dixital de xénero

10-11-2021 - DOUE

ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se publica o I Plan de igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde (2021-2024) pactado na Mesa sectorial de negociación do persoal estatutario.

20-10-2021 - DOG

Resolución do Parlamento Europeo, de 23 de outubro de 2020, sobre a igualdade de xénero na política exterior e de seguridade da Unión

06-10-2021 - DOUE

LEI 13/2021, do 20 de xullo, pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación

28-07-2021 - IGUALDADE

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

10-06-2021 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto-lei 3/2021, do 2 de febreiro, polo que se adoptan medidas para a redución da brecha de xénero e outras materias nos ámbitos da Seguridade Social e económico

18-02-2021 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 29 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 9 de decembro de 2020, polo que se aproba o III Plan para a igualdade de xénero na Administración Xeral do Estado e nos Organismos Públicos vinculados ou dependentes dela.

04-01-2021 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, do 13 de febreiro de 2019, sobre a involución no ámbito dos dereitos da muller e a igualdade de xénero na Unión Europea

23-12-2020 - IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, de 15 de xaneiro de 2019, sobre a integración da prespectiva de xénero no Parlamento Europeo. DOUE do 27 de novembro de 2020

11-11-2020 - DOUE-DIARIO OFICIAL DA UNIÓN EUROPEA

Real Decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e modifícase o Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo

14-10-2020 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto 902/2020, do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes

14-10-2020 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, do 17 de abril de 2018, sobre igualdade de xénero nos medios de comunicación na Unión

19-11-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Dictamen do Comité Económico e Social Europeo sobre «Cuestións relacionadas coa igualdade de xénero»

17-07-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Directiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de xuño de 2019, relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores, e pola que se derroga a Directiva 2010/18/UE do Consello

12-07-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, polo que se regulan as Unidades de Igualdade da Administración Xeral do Estado.

15-04-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación

07-03-2019 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre «A fenda dixital de xénero»

10-12-2018 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 22 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publican os acordos para a ampliación do permiso de paternidade a dezaseis semanas

05-12-2018 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 12 de novembro de 2018, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Ministerio do Interior e o Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades, O.A., para a igualdade efectiva de mulleres e homes e facilitar a integración das mulleres na Garda Civil.

26-11-2018 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE

31-05-2018 - DOG

«Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello relativa á conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores, e pola que se derroga a Directiva 2010/18/UE do Consello»

11-04-2018 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Ditame do Comité Económico e Social Europeo sobre a «Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao CESE e ao Comité das Rexións - Unha iniciativa para promover a conciliación da vida familiar e a vida profesional dos proxenitores e os coidadores»

DECRETO 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

01-08-2017 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Corrección de erros da Directiva 2000/78/CE do Consello, de 27 de novembro de 2000, relativa ao establecemento dun marco xeral para a igualdade de trato no emprego e a ocupación.

21-04-2017 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 12/2016, de 22 de xullo, pola que se modifica a Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

08-09-2016 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do 25/02/16, da S. de E. de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publica o C. de colaboración coa C. A. de Galiza, para promover a sensibilización social contra a violencia de xénero e a inserción laboral de mulleres que sufriron violencia de xénero no ámbito territorial da C. A. de Galiza

07-04-2016 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución do Parlamento Europeo, do 12 de setembro de 2013, sobre a aplicación do principio de igualdade de retribución entre traballadores e traballadoras para un mesmo traballo ou para un traballo de igual valor (2013/2678(RSP))

14-03-2016 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

DECRETO lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba ou texto refundido dás disposicións legais dá Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade

12-02-2015 - IGUALDADE

Real Decreto-lei 16/2013, do 20 de decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empleabilidade dos traballadores.

27-12-2013 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Que inclúe, entre outras, a medida de conciliación da vida laboral e familiar, ao ampliarse o suposto de redución de xornada e de salario por coidado de menores de oito a doce anos.

Orde PRE/1744/2010, do 30 de xuño, pola que se regula o procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural en o Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.

30-06-2010 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Directiva 2010/18/UE do Consello, de 8 de marzo de 2010, pola que se aplica o Acordo marco revisado sobre o permiso parental e se deroga a Directiva 96/34/CE

18-03-2010 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 9/2009, de 6 de outubro, de ampliación da duración do permiso de paternidade nos casos de nacemento, adopción.

06-10-2009 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real decreto 295/2009, do 6 de marzo, por que se regulan as prestacións económicas do sistema da Seguridade Social por maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural

06-03-2009 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Real Decreto 298/2009, do 6 de marzo, polo que se modifica o RD 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, en relación coa aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, que de a luz ou en período de lactación.

06-03-2009 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Decreto 33/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade nas políticas de emprego.

21-01-2009 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Orde do 16 de setembro de 2008 pola que se establece o procedemento para a adaptación de postos e condicións de traballo por razóns de protección da saúde e da maternidade nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

16-09-2008 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Decreto 181/2008, do 24 de xullo, polo que se regula o Consello Galego de Participación das Mulleres no Emprego e as Relacións Laborais, e a integración da igualdade nas políticas de prevención de riscos laborais.

24-07-2008 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

27-07-2007 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galiza.

28-03-2007 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Dende esta nova accedemos á Lei 2/2007 e referencias posteriores.

LEI ORGÁNICA 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

23-03-2007 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Resolución de 17 de marzo de 2006, da Subsecretaría, pola que se da publicidade ao Acordo do Consello de Ministros de 3 de marzo de 2006, sobre implementación das medidas para favorecer a igualdade entre mulleres e homes aprobadas polo Consello de Ministros o 4 de marzo de 2005.

17-03-2006 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Orde PRE/525/2005, de 7 de marzo, pola que se da publicidade ao Acordo do Consello de Ministros polo que se adoptan medidas para favorecer a igualdade entre mulleres e homes

07-03-2005 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Orde APU/526/2005, de 7 de marzo, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Ministros de 4 de marzo de 2005, polo que se aproba o Plan para a igualdade de xénero na Administración Xeral do Estado

07-03-2005 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.

28-12-2004 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

LEI 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

16-07-2004 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 39/1999 de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras.

05-11-1999 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Lei 4/1995 de 23 de marzo de regulación do permiso parental e por maternidade.

23-03-1995 - LEXISLACIÓN IGUALDADE

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS