Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Sentenza
22/1/2018 Sentenza
O Xulgado do Social nº 1 de Logroño ven de ditar unha sentenza recoñecendo o dereito a elixir a concreción horaria na redución de xornada para coidado dunha menor; a traballadora solicitara reducir a súa xornada de 40 horas semanais (de luns a sábado, unha semana en turno de mañá e outra en turno de tarde) a 34 horas semanais en horario fixo de 8 a 14 horas de luns a venres, sábados de 10 a 14 horas, e en igual horario os domingos e festivos que lle correspondesen. A empresa negáse á concreción horaria, alegando que debía a reducción debía ser concretada na quenda horaria que lle correspondese por rotación.
Igualdade
20/12/2017 Igualdade
Son datos publicados en outubro no Informe anual de accidentes de traballo no Estado español en 2016, elaborado polo Departamento de Investigación e Información do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, INSSBT. A explicación a estas cifras hai que buscala nos división existente no mercado laboral entre os postos de traballo que polo xeral adoitan a ocupar homes e mulleres.
Desigualdade Xénero
14/12/2017 Igualdade
No seu resumo o estudo indica que "no ámbito nacional e internacional existe un amplo marco normativo e programático que vincula as accións de entidades públicas e privadas coa igualdade de oportunidades para mulleres e homes; con todo, as condicións en que se desenvolven unhas e outros seguen sendo extremadamente diferentes e desiguais. No contexto da saúde laboral, como noutros, engádese a isto a incapacidade das institucións para coñecer a situación real das e os traballadores e por tanto, a imposibilidade de emprender accións que promovan axeitadamente a saúde de homes e mulleres en devandito medio. A incorporación da perspectiva de xénero no actuar dos servizos de prevención contribúe a detectar e corrixir os rumbos de xénero nas actividades preventivas e de vixilancia da saúde."
Making the link Gender Equality and Health
5/12/2017 EuroHealthNet
Existen diferenzas baseadas no xénero en relación á esperanza de vida, anos de vida sa, comportamentos de saúde, mortalidade e riscos de morbilidade. EuroHealthNet elaborou un informe no que analiza as diferenzas baseadas no xénero nos determinantes sociais e os resultados para a saúde relacionados e por que persisten. Así mesmo, examina as políticas e os programas da UE, así como as iniciativas en marcha en Austria, Finlandia, Alemaña e Irlanda para corrixir o equilibrio existente e como se pode avanzar.
Consello Económico e Social
23/11/2017 CES
O informe do Consello Económico e Social pretende mostrar as barreiras e obstáculos que impiden unha maior participación das mulleres no mundo laboral e os requisitos necesarios para unha igualdade de mulleres e homes que permita a conciliación da vida familiar-persoal-laboral. Así indícase que ainda que nos últimos anos, a participación e a actividade laboral da muller achegouse aos países máis avanzados da UE, as taxas de actividade seguen sendo significativamente máis baixas que as masculinas, o que apunta á pervivencia de obstáculos neste proceso cara a unha participación máis igualitaria de mulleres e homes no traballo remunerado.
Conciliación
16/11/2017 CONCILIACIÓN
As empresas, principalmente as grandes, están empezando a comprender que un traballador/a satisfeito/a é un empregado/a produtivo/a. Pero, nas de menor tamaño nas que traballan o groso dos cidadáns, a situación non mellora. Hoxe en día, os cidadáns seguen pensando que sacar tempo para un mesmo e para atender á familia é unha tarefa esgotadora e complicada.
Igualdade medioambiente empres
18/9/2017 ANTEPROXECTO DE LEI
As grandes empresas terán que informar publicamente cada ano das decisións que tomen sobre igualdade de xénero, protección do medio ambiente, dereitos humanos ou loita contra a corrupción. Xunto ao informe anual sobre resultados que están obrigadas a presentar, terán que redactar outro sobre o impacto ambiental e social das súas actividades.
Perspectivas sociais e do emprego no mundo: tendencias do emprego feminino 2017
24/7/2017 OIT
Documento elaborado pola OIT que examina as tendencias e brechas globais e locais do mercado de traballo, incluíndo as taxas de participación na forza de traballo, as taxas de desemprego, a situación laboral, así como a segregación sectorial e ocupacional. Tamén presenta unha análise global en profundidade dos principais impulsores da participación feminina na forza de traballo, investigando as preferencias persoais das mulleres, as normas societarias de xénero e as limitacións socioeconómicas ás que se enfrontan as mulleres.
Estratexias sindicais para previr, xestionar e eliminar o acoso laboral e a violencia contra as mulleres
21/7/2017 ETUI
Informe elaborado como parte do Proxecto "Seguridade na casa, seguridade no traballo" da Confederación Europea de Sindicatos (CES); reúne as probas recollidas nas entrevistas realizadas como parte de 11 estudos detallados de casos a nivel europeo sobre desenvolvementos a nivel de xénero, A violencia e o acoso no traballo, incluída a violencia doméstica no traballo. A violencia e o acoso por razón de xénero é unha forma de discriminación que causa danos importantes para as mulleres, xa sexa no lugar de traballo, en lugares públicos, en transporte público, en escolas e colexios ou na familia. O informe amosa como os sindicatos e / ou socios sociais abordaron o tema nas negociacións, a negociación colectiva, a sensibilización sindical, a formación e as campañas e as asociacións con organizacións de mulleres que traballan para poñer fin á violencia de xénero. O informe sinala as boas prácticas no traballo e amosa o valor engadido das accións sindicais, as innovacións e as negociacións para apoiar ás vítimas e crear lugares de traballo libres de violencia e acoso.
Igualdade de xenero
19/4/2017 Igualdade
Un estudo realizado por profesoras da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Sevilla xunto a investigadores do HEC Montreal e da Universidade de Cádiz revela que determinados aspectos da cultura de cada país son determinantes na representación que acadan as mullleres nos cargos de dirección das empresas, sendo os máis significativos a distancia no poder e a masculinidade.
Igualdade, salarios
14/10/2016 Igualdade
A dia de hoxe na Unión Europea as diferencias de retribución salarial entre homes e mulleres estímase por enriba do 16%, chegando ao 27,8% no caso de Portugal e a cifras incomprensibeis en paises como Canadá cun 33% ou Uruguai un estratosférico 68%. Así, nun estudo de dereito comparado publicado recentemente pola Universitat Pompeu Fabra (UPF) a través da sua revista dixital IUSLabor, desvélanos que a desigualdade e a discriminación laboral das mulleres en relación aos homes segue a ser unha persistente e lacerante realidade no conxunto do planeta, a pesares das lexislacións e ordenamentos xurídicos existentes que condenan e prohiben istas prácticas discriminatorias.
Desigualdade Xénero
7/10/2016 Saúde laboral
Os datos proveñen dun estudo que veñen de publicar autores do CIBER de Epidemiología e Saúde Pública na revista Gaceta Sanitaria; o estudo analiza, a partir da Enquisa Nacional de Saúde de 2011, a prevalencia dos trastornos de saúde mental entre 7.396 persoas de 16 a 65 anos que traballaban no momento de realizarse a investigación. O estudo indica que o 19,9% das mulleres traballadoras en España ten problemas de saúde mental, fronte ao 13,9% dos homes.
Igualdade, salarios
26/9/2016 Maternidade
A Secretaría da Muller da CIG e a Federación de Saúde da CIG denuncian a discriminación que padecen as traballadoras do SERGAS que se acollen ao permiso retribuído a partir da semana 37 do embarazo, xa que ven reducido o seu salario ao non pagárselles o complemento retributivo de Atención Continuada. Unha penalización que conculca o dereito á igualdade, pois ningún traballador do SERGAS sufrirá esta redución de salario polo feito de ser pai.
Desigualdade Xénero
8/7/2016 Igualdade
O estudo "Tempos de equidade de xénero: descripción das desigualdades entre comunidades autónomas, España 2006-2014" elaborado por científicos da Universidade de Alacant e publicado en Gaceta Sanitaria, conclúe que o "contexto de equidade de xénero acandado nas CC.AA. españolas no ano 2006 perdeuse durante a crise económica, ao aumentar a desigualdade na equidade de xénero en 2014". A inequidad de xénero segue sendo desfavorable ás mulleres. No caso concreto de Galiza, os datos amosan que a desigualdade de xénero medrou entre os anos 2006 e 2014.
CISAL
3/6/2016 CISAL
O CiSAL -Centro de investigación en Saúde Laboral da Universidade Pompeu Fabra- realizou un estudo, publicado na revista Social Science and Medicine, para determinar o impacto da crise económica global na saúde dos/as traballadores/as, centrándose na duración das ausencias laborais causadas por afectacións en principio non relacionadas co traballo (incapacidades por enfermidade común).
Igualdade
22/3/2016 Igualdade
Os resultados dunha enquisa realizada a 21.980 empresas de 91 estados, incluído o estado español, confirman que a presenza de mulleres na alta dirección, mellora os seus resultados. Segundo sinala o Instituto Peterson de Economía Internacional no seu estudo "É rendible a diversidade de xérnero?" as empresas nas que polo menos o 30% dos executivos/as son mulleres suman 1 punto porcentual á súa marxe neta. No estudo tamén se conclúe que as empresas con maior igualdade de xénero poden aumentar un 15% a rendibilidade. “A enquisa representa unha instantánea; por tanto, os resultados deben interpretarse con precaución”, advirten os autores.
Xénero, cambio climático e saúde OMS
17/3/2016 OMS
O informe da Organización Mundial da Saúde proporciona unha primeira análise de como interactúan entre si o cambio climático, o xénero e a saúde. No informe documéntanse os datos dispoñibles con relación ás diferenzas que existen entre ambos os sexos en canto aos riscos para a saúde que poderían acentuarse a consecuencia do cambio climático, e respecto das medidas de adaptación e mitigación que poden contribuír a protexer e promover a saúde.
As mulleres no traballo. Tendencias 2016
15/3/2016 OIT
A OIT ven de publicar o informe "As mulleres no traballo. Tendencias 2016" no que se reflexiona sobre a situación das mulleres no mercado laboral a partir de datos recientes sobre o seu posicionamento. Así no texto constátase que os progresos realizados polas mulleres no eido educativo seguen sen traducirse ene melloras nas súas posicións de traballo en moitos lugares do mundo.
Conciliación
10/12/2015 Conciliación
Na sentenza recóllese que «o dereito do traballador debe prevalecer» sobre as dificultades organizativas que alega a empresa", que a Constitución consagra a «protección integral dos fillos/as» e que corresponde aos poderes públicos, entre os que están os tribunais, velar por ese principio.
OIT
18/5/2015 OIT
Informe realizado pola Oficiña de Actividades para os Empregadores (ACT/EMP) da OIT, co obxecto de amosar os beneficios que poden obter as empresas que recoñecen e apoian o talento das mulleres. O documento destaca a importancia que para o crecemento económico e o desenvolvemento ten a presenza da muller no mundo laboral tanto a nivel social como empresarial.
Igualdade, salarios
21/4/2015 Igualdade
Segundo datos da Oficiña de Estatística da Unión Europea, Eurostat, a fenda salarial entre homes e mulleres creceu no Estado español 3,2 puntos dende o ano 2008, só por detrás de Portugal, pasando do 16,1 % no ano 2008 ao 19,3 % no 2013.
Igualdade
17/3/2015 Igualdade
Aínda que as condicións de traballo teñen mellorado nos últimos tempos, é preciso poñer especial atención nos novos riscos que están a xurdir como é o caso dos riscos psicosociais. En relación a estes últimos, e contrariamente ao que poida parecer, as mulleres non son máis sensibles que os homes cando falamos de relacións interpersoais, polo que a súa resposta ante problemas como o burnout é similar á que teñen por regla xeral os homes. Sí hai diferencias en relación á xornada de traballo. As mulleres sufren máis que os homes as longas xornadas de traballo.
Mulleres CIG
6/3/2015 8 de marzo
Polo xeral son mellores estudiantes, sacan mellores notas, chegan en maior número á universidade e, sen embargo eso non se reflicte no mercado laboral. O xénero continúa a marcar a relación de homes e mulleres co traballo remunerado. É máis se cabe en momentos de crise e escaseza de traballo. Por outra banda, se temos en consideración os últimos datos aportados polo INE, a progresiva equiparación de mulleres e homes no mercado laboral non se corresponde cunha similar presenza dos homes no ámbito doméstico e de coidado da familia. As mulleres seguen a ser as que máis concilian.
Desigualdade Xénero
26/1/2015 OIT
Aínda que as mulleres seguen estando pouco representadas nas altas esferas da xestión, o número de mulleres en cargos directivos altos e medios aumentou durante os últimos 20 anos, constata un novo estudo realizado pola Oficina de Actividades para os Empregadores da OIT.
Igualdade
29/12/2014 CONCILIACIÓN
O presidente da Comisión Nacional para a Racionalización dos Horarios, Ignacio Buqueras, fixo fincapé na necesidade de impulsar a corresponsabilidade no fogar xa que as mulleres "saíron de casa para traballar pero os homes aínda non entraron na casa". "Non se trata só de axudar, senón de ser corresponsables no fogar", asegurou.
Mulleres CIG
25/11/2014 Igualdade
Segundo datos da ONU, un 35% das mulleres de todo o mundo sofren violencia física e/ou sexual no contexto das relacións de parella, ou violencia sexual exercida por outros homes, estatísticas que ascenden en moitos casos a preto dun 70% das mulleres. No caso da Unión Europea, a metade das mulleres enquisadas recoñeceron sufrir nalgún momento da súa vida insinuacións sexuais non desexadas, contacto físico ou outras formas de acoso sexual no traballo.
Conciliación
21/11/2014 Conciliación
A flexibilidade dos horarios de traballo para poder conciliar a vida laboral e familiar en Europa é aínda "moi insuficiente", algo que se acrecenta no Estado español, un dos países da Unión Europea onde máis difícil é esta conciliación, segundo o Informe de Evolución da Familia Europea en 2014 do Instituto de Política Familiar presentado esta semana.
Incorporación de xénero na práctica da seguridade e saúde ocupacional
17/11/2014 Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
Mulleres e homes non son iguais, e os postos de traballo que ocupan, as súas condicións de traballo e as circunstancias e como a sociedade os trata non son os mesmos. Todos estes factores poden afectar aos riscos que afrontan no traballo e ao enfoque que debe ser tomado para evitar estes riscos. O recoñecemento máis xeneralizado sobre a importancia de ter en conta as diferenzas de xénero en seguridade e saúde no traballo (SST) é relativamente recente, aínda que o número de iniciativas vistos nesta área vai en aumento.
Desigualdade Xénero
14/11/2014 Psicosocial
Seguro que si, pero de forma distinta se es home ou muller. Os neurocientíficos teñen descuberto evidencias que suxiren que, cando a presión aparece, as mujeres aportan fortalezas únicas á toma de decisións. Neste artigo, cítanse os traballos de 8 investigadores de 6 universidades, 4 estudos con persoas e 2 casos reais.
Tribunal Constitucional
20/6/2014 Igualdade
O Tribunal Constitucional deu a razón a unha funcionaria á que non lle recoñeceron os mesmos dereitos que ao resto ao ter que pospor un curso obrigatorio porque lle coincidía coa data de parto. A funcionaria da Administración de Xustiza da Comunidade de Madrid solicitou a equiparación para todos os efectos coas súas compañeiras e compañeiros de promoción ao entender que se vulnerou o dereito á non discriminación por razón de sexo. Esta funcionaria superara o proceso selectivo e tivo que pospor o curso selectivo obrigatorio para tomar posesión da súa praza ao coincidir este con a data do seu parto
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais