Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
logo gabinete
29/11/2010 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG
Quince anos despois da entrada en vigor da Lei de Prevención de Riscos laborais, as cifras, as estatísticas e a realidade demostran a impunidade con que actúan as empresas en materia de seguridade e o fracaso estrepitoso dos gobernos nas súas obrigacións no control das condicións de traballo e na persecución aos infractores. Curiosamente, era esta unha norma coa que se pretendía converter ao Estado español nun estado moderno e respectuoso co dereitos dos traballadores e traballadoras.
Portada Boletín CIG Saúde Laboral Nº 24 galego
31/5/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
O pasado 24 de marzo publicouse o Real Decreto 231/2017, do 10 de marzo, que derroga o RD 404/2010, polo que até agora se regulaba o estabelecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a súa sinistralidade laboral en relación á do seu sector de referencia. Con este novo Decreto, o Goberno do Estado sorpréndenos unha vez máis dun xeito negativo, ao forzar un cambio radical na filosofía e o enfoque do anterior RD, utilizándoo como unha ferramenta destinada a financiar ás empresas e as propias mutuas, e o que chama moitísimo a atención, eliminando de maneira inopinada os necesarios e imprescindibles controis que si se estabelecían na anterior normativa.
Última Enquisa Estatal de Condicións de Traballo
22/5/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
O Instituto Nacional de Seguridade e Hixene no Traballo (INSHT) vén de publicar recentemente os datos da Enquisa Estatal de Condicións de Traballo correspondente ao ano 2015. Da mesma se deprenden entre outras conclusións, que segue sen mellorar a exposición dos/as traballadores/as aos riscos físicos e ambientais, á vez que baixan os salarios e pola contra increméntanse as responsabilidades e as cargas de traballo.
Estudo epidemiolóxico das enfermidades profesionais no Estado español (período 1990 - 2014)
8/5/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
No marco da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, recóllese que a prevención das enfermidades profesionais é un dos ámbitos preferentes de actuación sobre os que se debe traballar de maneira máis intensa, especialmente nos sectores e actividades con maiores índices de incidencia das mesmas.
logo gabinete
28/4/2017 28 de abril
No actual contexto sociolaboral de extraordinaria inseguridade e incertidume para o conxunto da clase traballadora, persiste e exténdese o temor en relación á evolución que está a experimentar o mundo do traballo que, paradóxicamente a pesares dos incrementos da productividade, das capacidades tecnolóxicas dos medios de producción e o incremento dos beneficios empresarias, non para de xenerar emprego precario, un incremento exponencial das desigualdades e unha pobreza estructural da que xa non se libran nin aqueles que teñen a sorte de traballar, xenerándo inmensas bolsas de marxinación e exclusión social.
RD 231 2017
25/4/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
A todas luces a redución da sinistralidade laboral debería ser un obxectivo innegociable e prioritario, dada a súa extraordinaria relevancia económica, social e humana. En maior medida se acaso, cando os distintos indicadores deixan entrever un incremento significativo e constante da sinistralidade que, dende fai xa bastante tempo, aconsella a inmediata adopción de medidas destinadas a conter e reducir esta inasumible lacra sociolaboral.
CIG Defendamos a nosa saúde. Esixamos os nosos dereitos
12/4/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
No marco dos estados da UE, anualmente entre o 2,9% e o 3% dos/as traballadores/as están a sufrir accidentes de traballo que conlevan máis de tres días de baixa, e entre 23 e 24 millóns de traballadores/as padecen problemas de saúde causados ou agravados polo traballo. Asumindo que realizar unha estimación global dos custos que supoñen os accidentes e os problemas de saúde relacionados co traballo é sempre unha tarefa complexa, resulta fundamental facer esta estimación como medio para comprender o alcance e dimensión dos custos xerados pola non prevención ou por unha inaxeitada prevención.
Portada Boletin CIG - Saúde Laboral Nº 23 galego
29/3/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
As Empresas de Traballo Temporal, ETT, representan por definición a temporalidade e a inseguridade na contratación, afianzando o modelo da precarización laboral; por norma xeral o/a traballador/a non só perde dereitos, estabilidade e salario, senón que ademais, perde en seguridade e en saúde laboral: a esixencia de rapidez na resposta requirida polas empresas usuarias á prestación de servizos das ETT, constitúe unha das principais características á vez que limitación ou dificultade para levar a cabo unha axeitada coordinación preventiva entre ámbalas dúas empresas, da que se derivan múltiples problemas e deficiencias que afectan tanto á coordinación como ás propias condicións de traballo en termos de prevención de riscos e seguridade laboral. O Grupo de Traballo da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo encargado de identificar e buscar solución a estes problemas, ten identificado unha serie de deficiencias preventivas, que poderían ser subsanadas a través da implementación dun catálogo de boas prácticas en materia de coordinación empresarial e formación entre as ETT e as Empresas Usuarias.
EU ETT TRABALLADOR
22/3/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL
Ao principio dos anos 90, cunha forte crise económica e un importantísimo nivel de desemprego, o goberno do PSOE dá un importante xiro ideolóxico abandonando unha parte importante dos principios históricos e tradicionais da socialdemocracia europea, abranguendo sen ambaxes unha sorte de socioliberalismo difuso que asume de partida unha boa cantidade de principios propios da dereita neoliberal. Consecuencia en parte deste “troco” de principios, o PSOE, do mesmo xeito que xa fixera no ano 1984, impulsa unha segunda reforma laboral, novamente sen contar coas organizacións sindicais, e introduce na lexislación laboral estatal diferentes modalidades de contratación laboral á vez que afonda no desenvolvemento das xa existentes, abarata e facilita o despedimento, legaliza as ETT e racha co monopolio do INEM en materia de colocación e intermediación laboral.
A dixitalización e o futuro do emprego
24/2/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL
Á vista dos acontecementos e dos datos existentes, os países comunmente chamados “desenvolvidos” teñen un serio problema de creación de emprego, problema de aínda maior alcance se falamos de emprego digno e cuns mínimos parámetros de calidade en termos de dereitos laborais, remuneración e condicións de traballo. Segundo datos da propia OIT a pesares que dende o inicio da “crise” no ano 2008 ata o ano 2014, a nivel mundial xeráronse douscentos doce millóns de postos de traballo, deste conxunto só cen mil foron xerados polos países “desenvolvidos”, destruíndo a Europa dos 28 estados máis de tres millóns setecentos mil empregos durante esta etapa.
Formaldehído
14/2/2017 Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral - CIG
O 5 de xuño de 2014 coa publicación do regulamento (UE) 605/2014 da Comisión, que modificaba o Regulamento (CE) 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas, finalizouse un longo proceso administrativo que rematou por determinar que a partires do 1 de xaneiro do ano 2016 o formaldehido pasaba a ser considerado oficialmente como canceríxeno no marco da Unión Europea.
Estratexia vision cero
30/1/2017 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL
Vai escasamente tres anos, un artigo asinado por un relevante grupo transnacional de investigadores en materia de saúde laboral de Holanda, Finlandia, Bélxica, Dinamarca e Francia, chamou poderosamente a atención da comunidade científica sobre a estratexia ZAV “Zero Accident Visión”, xerada a partires do esforzo práctico desenvolvido por diversas empresas de distintos puntos do mundo, empeñadas en promover un enfoque innovador en contraposición á maneira tradicional de como afrontar a saúde e a seguridade laboral.
Portada T+55 imprimir galego
29/12/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
No actual contexto no que a esperanza de vida supera en 20 anos a idade de abandono da actividade laboral, as previsións para a sociedade española indican que de cara ao ano 2.050 teremos menos poboación e máis avellentada. Neste horizonte temporal relativamente próximo, dende os distintos estados da UE considérase necesario incrementar a participación laboral dos traballadores e traballadoras maiores, retrasando a súa idade de saída do mercado laboral como medio para aliviar no posible a presión sobre os sistemas de protección social. O Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral ven de publicar a Guía "Seguridade e Saúde Laboral para traballadores e traballadoras maiores de 55 anos: riscos novos e emerxentes", incluída dentro do proxecto do mesmo título no que estivemos a traballar neste ano 2016.
Boletín 22 galego
22/12/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O envellecemento da poboación é un fenómeno presente e xeneralizado en todas as sociedades modernas. En torno ao ano 2050, as persoas maiores de 65 anos representarán máis do 30% do total da poboación. Neste horizonte temporal relativamente próximo, desde os distintos estados da UE está a considerarse necesario incrementar a participación laboral dos traballadores e traballadoras maiores, atrasándose a idade de saída do mercado laboral. Neste contexto, debería considerarse e aboradarse o envellecemento da poboación traballadora como un risco novo e emerxente, superando o actual e dominante enfoque que considera o envellecemento no traballo como unha perda progresiva da saúde e das capacidades produtivas. Envellecer non é nin unha enfermidade nin unha patoloxía, simplemente é unha variable máis a ter en conta na prevención de riscos laborais que debe ser incorporada á xestión preventiva dentro das empresas.
Logo de saude laboral
21/10/2016 saúde laboral
Así é, a actual reforma laboral paradigma da desprotección e a eliminación dos dereitos dos traballadores/as, ten propiciado que as Mutuas Colaboradoras da Seguridade Social, ao servizo dos intereses das empresas baixo as directrices políticas do Goberno do PP, teñan “endurecido” extraordinariamente as condicións para conceder as baixas laborais por IT, o que unido ao temor dos traballadores/as a ser despedidos e perder o seu posto de traballo no caso de non acudir ao mesmo –como tantas veces ten acontecido nos últimos tempos-, da como resultado que só nos casos de accidentes de maior gravidade –independentemente da súa cualificación-, nos que ao traballador/a lle resulta imposible ir a traballar, iste decide acollerse á baixa por IT.
Boletín 21 galego
11/10/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O primeiro semestre deste ano 2016, devolve a Galiza ao primeiro posto de sinistralidade laboral no Estado Español, alcanzando un índice de incidencia de accidentes laborais con resultado de morte (nº de accidentes cada 100.000 traballadores/as en activo) que alcanza os 0,519 puntos fronte aos 0,259 da media estatal, isto é un índice de incidencia que nos indica que neste 1º semestre do ano, proporcionalmente morreron na Galiza por accidente laboral o dobre de traballadores/as que a media do conxunto do Estado.
Boletín 20 galego
13/7/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Resulta habitual considerar o absentismo laboral atendendo exclusivamente á incapacidade laboral transitoria do/a traballador/a, sen ter en conta que, segundo a definición de absentismo da RAE, este termo conleva un compoñente de voluntariedade; é decir que o/a absentista é aquel que se ausenta por vontade propia. Considerar calquera ausencia do traballo, xustificada ou non, como absentismo laboral, supón unha interesada distorsión da realidade laboral e das estatísticas, a fin de cargar contra o/a traballador/a. Así mesmo a análise que sobre o absentismo se realiza por parte dos diferentes estados, sectores produtivos ou institucións, carece dunha metodoloxía única e dunha estandarización de parámetros a medir, o que fai que as estatísticas sexan imposibles de comparar.
boletín 19 galego
12/5/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
ESENER - 2 é a segunda enquisa europea de empresas sobre riscos novos e emerxentes. Realizada pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo (EU-OSHA) no verán/ outono de 2014; participaron na mesma 49.320 empresas de tódolos sectores produtivos con cinco ou máis empregados; as empresas estaban repartidas nos países que conforman a Europa dos Vinteoito máis Albania, Islandia, Montenegro, Macedonia, Serbia, Turquía, Noruega e Suíza. Entre os datos obtidos, resaltar que só o 11% das empresas do Estado español realizan as avaliacións de riscos con medios propios, dentro do grupo de países europeos cun menor índice de integración da prevención nas empresas, factor preocupante en termos de calidade, eficiencia e resultado das políticas preventivas que se desenvolven nas empresas.
logo gabinete
28/4/2016 28 DE ABRIL
A recente e radical reforma laboral levada a cabo polo Goberno do Partido Popular, entre outras moitas e inaceptables cuestións, ten posto aos pés dos/as empresarios/as a determinación das políticas preventivas e a saúde laboral do conxunto da clase traballadora, con cada vez máis desatrosas e devastadoras consecuencias.
Boletín 18 galego
11/3/2016 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O incremento da poboación traballadora maior de 55 anos e a imposición do alongamento da vida activa, supón o incremento da idade media dos traballadores/as das empresas así como a proporción de estos en relación a traballadores/as de menor idade. O proceso de envellecemento dos seres humanos supón polo xeral un progresivo deterioro da súa saúde, o que ten consecuencias directas sobre a saúde laboral e os riscos aos que se deben enfrentar os traballadores/as maiores de 55 anos. Co fin de abordar esta problemática, o Gabinete Confederal de Saúde Laboral da CIG pon en marcha unha modesta iniciativa de análise e información a traves do espazo web "Seguridade e saúde laboral para traballadores/as maiores de 55 anos: riscos novos e emerxentes". O acceso a este novo espazo é posible a través da portada da plataforma www.cigsaudelaboral.org
FELIZ 2016
29/12/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG-
Dende o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral queremos facervos chegar os mellores desexos para o 2016.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 17 galego
23/12/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Neste ano 2015 a Lei de Prevención de Riscos Laborais cumpre 20 anos. Aínda que ten contribuído á redución da sinistralidade laboral, o certo é que o sistema preventivo español non remata de responder ás expectativas xeradas, defraudando as necesidades de modificación e mellora dunha realidade preventiva no Estado español, deficitaria en termos de implantación e arraigo dunha auténtica cultura preventiva, lonxe dos estados máis avanzados do noso entorno. A pesares dos esforzos realizados, a LPRL semella unha unha declaración de boas intencións, que no seu posterior percorrido de desenvolvemento ten derivado, na práctica, nunha excesiva burocratización na aplicación da norma e nun cumprimento legal meramente formal por parte da maioría das empresas.
Portada Boletin CIG Saude Laboral nª 16 galego
14/10/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Ante a necesidade de abordar a reforma do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social, historica e amplamente demandada conxunto de organizacións sindicais, o goberno ven de promulgar a Lei 23/2015 de 21 de Xullo, Ordenadora do Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social. Esta Lei adoece do deseño axeitado e do consenso sociolaboral necesario para configurar un novo sistema de Inspección de Traballo adecuado ás necesidades sociolaborais, eficaz, eficiente e rigoroso no seu obxectivo básico: garantir os dereitos de traballadores e traballadoras
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 15 galego
14/7/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
Estamos a vivir unha situación de marcha atrás no que á saúde laboral se refire. O avance vivido nos últimos anos nas políticas preventivas dos Estados da Unión Europea, pon o punto morto ou incluso a marcha atrás. Unha análise de situación abre este número do Boletín, que complementa o seu sumario con temas relativos aos disruptores endocrinos, o Código Ético Internacional en materia de Saúde Laboral, recemente renovado, e o traballo a quendas e nocturno.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 14 galego
13/5/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O artigo de Análise e opinión sobre a recentemente aprobada Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020 abre o número 14 do Boletín CIG Saúde Laboral. Así mesmo, neste número desenvolvense contidos relacionados coas funcións dos delegados e as delegadas de prevención e seu dereito de acceso á documentación preventiva da empresa, segundo o Criterio Técnico 43/2205 da Inspección de Traballo e Seguridade Social. Péchase o Boletín co recordatorio de remate do período de adaptación ao Regulamento (CE) 1272/2008 para Clasificación, Etiquetado e Envasado de substancias e mesturas químicas, CLP.
Logo de saude laboral
28/4/2015 28 de abril
O día 28 de abril, Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, é nesta ocasión un día realmente difícil de celebrar. A estas alturas a ninguén se lle escapa, nin sequera aos máis obtusos e/ou desinformados, que a ultradereita neoliberal e conservadora internacional está a desenvolver nos últimos anos no conxunto do mundo e tamén en Europa, un deseño político-económico de carácter extraordinariamente regresivo. Isto fíxose baixo a coartada da posta en marcha dun modelo de superación da crise económica, que curiosamente estes mesmos gobernos, dereitosos e neoliberais, xeraron a través das súas políticas ultracapitalistas ao servizo das grandes multinacionais e os centros internacionais de poder económico para os que traballan e prestan os seus servizos. Cos que comparten a súa visión social, os seus fins e a súa repugnante ideoloxía.
Miguel Martínez Losada
9/4/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
No dia de onte faleceu o compañeiro Miguel Martínez Losada, importante promotor e impulsor entre outros/as do proceso de creación e constitución do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), do que logo foi o seu primer director. Iniciativa esta ao redor da cal Miguel conseguíu agrupar os consensos e as vontades do conxunto das organizacións empresariais e sindicais na procura da mellora da prevención de riscos e a saúde laboral no noso País.
Portada Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 13 galego
11/3/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
O Boletín CIG Saúde Laboral Nº 13 destaca na súa portada o novo servizo que o Gabinete Técnico Confederal da CIG ven de introducir na súa web: o asesoramento técnico on line. Esta ferramenta nace co fin de facilitar o acceso ao servizo de asesoramento en materia de prevención de riscos e saúde laboral, servizo que o Gabinete está a prestar dende hai anos basicamente a través dos puntos de asistencia territorial. As consultas recibidas a través do formulario que o usuario/a cumprimenta e nos remite, sempre serán atendidas polas técnicas e técnicos en prl do Gabinete, garantindo sempre a confidencialidade dos datos facilitados e que estos únicamente se empregarán coa finalidade de respostar á consulta recibida.
Asesoramento Técnico
9/2/2015 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL - CIG
A web do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG ven de introducir un novo servizo: o asesoramento técnico on line. O acceso a este servizo é moi sinxelo: na portada da web atoparedes un novo botón denominado “Asesoramento técnico” ; só hai que premer, cumprimentar os datos que solicita o formulario que se abre e darlle a enviar; unha vez recibida a consulta, poñerémonos en contacto co solicitante de asesoramento a través dos datos de contacto facilitados.
Nadal 2015
29/12/2014 GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL DE SAÚDE LABORAL-CIG-
Dende o Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral queremos facervos chegar os mellores desexos para o 2015.
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais