Financiado por:
/ Recursos Técnicos / Recursos dixitais

APPs E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

07-06-2019 - RECURSOS DIXITAIS

APPs

 

APP: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: ÍNDICE DE LEVANTAMENTO SEGUNDO A ECUACIÓN DO NIOSH REVISADA

Esta aplicación permite calcular o índice de levantamento relativo á manipulación manual de cargas en tarefas simples e compostas empregando, para iso, a ecuación desenvolta polo “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH). Está dispoñible para dispositivos con sistemas operativos Android.

Ligazón a MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: ÍNDICE DE LEVANTAMENTO SEGUNDO A ECUACIÓN DO NIOSH REVISADA (Android) 

APP: CONVERSOR DE UNIDADES E FORMULARIO DE HIXIENE INDUSTRIAL -INSSBT-

Esta aplicación proporciona un conversor para as unidades utilizadas máis frecuentemente en Hixiene Industrial e contén as fórmulas que permiten realizar os principais cálculos relacionados con diferentes campos de actuación da hixiene industrial.Os grupos de almacenamento considerados na aplicación están baseados nos criterios establecidos para recipientes móbiles no Real Decreto 379/2001 Regulamento de almacenamento de produtos químicos e os seus ITC de desenvolvemento.

Ligazón á CONVERSOR DE UNIDADES E FORMULARIO DE HIXIENE INDUSTRIAL (ANDROID)

APP: PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓBILES DE PERSOAL (PEMP). CONDICIÓNS DE SEGURIDADE -INSSBT-

Esta aplicación axuda a verificar as condicións de seguridade das plataformas elevadoras móbiles de persoal en base á revisión do estado dos distintos elementos que as constitúen susceptibles de sufrir danos de orixe diversa antes da súa utilización, durante e ao finalizar a mesma.

Ligazón á PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓBILES DE PERSOAL (PEMP). CONDICIÓNS DE SEGURIDADE (ANDROID)

APP PARA O CÁLCULO DO ÍNDICE DE CALOR -OSHA-NIOSH-

APP que calcula o índice de calor nos lugares de traballo ao aire libre a través da xeolocalización do teléfono (emprega os datos de condicións metereolóxicas obtidos dos satélites da Administración Nacional Oceánica e Atmosférica dos EEUU). Baseándose no índice calculado, a App proporciona automaticamente ao usuario recomendacións específicas para protexerse contra a calor.

Ligazón á APP PARA O CÁLCULO DO ÍNDICA DE CALOR

APP PARA AVALIAR O LEVANTAMENTO DE CARGAS –NIOSH-

Aplicación para dispositivos móbiles, NLE Calc, que axuda aos usuarios a determinar uns límites de elevación de carga seguros.

Ligazón á APP PARA AVALIAR O LEVANTAMENTO DE CARGAS

APP: GUÍA DE PETO SOBRE PERIGOS QUÍMICOS –NIOSH- 

Esta guía ofrece información xeral de hixiene industrial para máis de 600 de productos químicos, axudando a usuarios/as a detectar e controlar os perigos químicos no traballo. A aplicación pódese empregar en calquera dispositivo con navegador web.

Ligazón á  GUÍA DE PETO SOBRE PERIGOS QUÍMICOS. A aplicación requerirá 5 Mb de espacio de almacenamento no dispositivo.

A Guía de Bolsillo de NIOSH pode visualizarse a través desta ligazón.

APP: BENESTAR TÉRMICO GLOBAL E LOCAL –INSSBT-

Esta aplicación, baseada en UNE-EN ISO 7730 “Determinación analítica e interpretación do benestar térmico mediante o cálculo dos índices PMV e PPD e os criterios de benestar térmico local”, permite calcular o benestar térmico para o conxunto do corpo mediante os índices PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage Dissatisfied), así como a incomodidade térmica local, mediante a determinación dos índices de insatisfeitos debidos a: correntes de aire, a diferenza vertical da temperatura do aire, chans quentes e fríos ou a asimetría de temperatura radiante.

BENESTAR TÉRMICO GLOBAL E LOCAL (ANDROID)

APP: ANDEIS METÁLICAS. CONDICIÓNS DE SEGURIDADE -INSSBT-

Esta aplicación contén un cuestionario de revisión das condicións de seguridade de andeis metálicos de carga paletizada (andeis de aceiro de traveseiros e puntais regulables en altura) e da súa contorna inmediata, baseado principalmente no indicado na norma UNE-EN 15635.

ANDEIS METÁLICAS. CONDICIÓNS DE SEGURIDADE (ANDROID)

ANDEIS METÁLICAS. CONDICIÓNS DE SEGURIDADE (IOS 2015)

APP: ALMACENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (APQ) -INSSBT-

Permite comprobar de forma xenérica a compatibilidade dos produtos químicos contidos en recipientes móbiles á hora do seu almacenamento conxunto. Os grupos de almacenamento que se consideran na aplicación, están baseados nos criterios presentes no Real Decreto 379/2001 do Regulamento de almacenamento de produtos químicos así como nas ITC de desenvolvemento.

ALMACENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (ANDROID)

ALMACENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (IOS 2015)

 APP: EXPOSICIÓN A VIBRACIÓNS -INSSBT-

Permite o cálculo da aceleración eficaz ponderada en frecuencia e referida a 8 horas, para avaliar a exposición a vibracións de corpo enteiro e a vibracións de man-brazo.

EXPOSICIÓN A VIBRACIÓNS (ANDROID)

EXPOSICIÓN A VIBRACIÓNS (IOS 2015)

APP: USO CORRECTO DE ESCADAS MANUAIS -INSSBT-

Esta aplicación permite verificar as condicións de seguridade na utilización das escaleiras manuais para uso profesional. Están incluídas as escaleiras manuais dun tramo e extensibles de apoio e as de tesoira ou auto-estables, segundo o indicado na serie das normas técnicas UNE-EN 131. Están fóra do campo de aplicación as escaleiras fabricadas de material illante para traballos eléctricos, segundo ÚNEA-EN 61478. A aplicación contén información sobre as escaleiras manuais, os factores para a selección da escaleira, os accesorios, as condicións de uso correcto, un cuestionario de recoñecemento, así como un medidor do grao de inclinación da escaleira.

USO CORRECTO DE ESCADAS MANUAIS (ANDROID)

USO CORRECTO DE ESCADAS MANUAIS (IOS 2015)

APP: ATENUACIÓN DOS PROTECTORES AUDITIVOS -INSSBT-

Esta aplicación calcula a atenuación do ruído que ofrece un protector auditivo cunha exactitude media-alta a partir dos valores H, M, L que adoitan aparecer no folleto do fabricante e dos niveis de ruído globais ponderados A e C obtidos a partir da medición do ruído ambiental. A aplicación permite tamén calcular a atenuación efectiva do protector auditivo tendo en conta o seu tempo de uso, xa que se o EPI non se utiliza durante o tempo total de exposición a atenuación que teoricamente ofrece (información do fabricante, obtida en ensaios de laboratorio) pode verse reducida drasticamente.

ATENUACIÓN DOS PROTECTORES AUDITIVOS (ANDROID)

ATENUACIÓN DOS PROTECTORES AUDITIVOS (IOS 2015)

APP: ANÁLISE DE POSTURAS FORZADAS (MÉTODO REBA) -INSSBT-

Este método serve para para analizar o risco debido a unha determinada postura forzada ou mantida. Esta ferramenta inclúe os factores de carga postural dinámicos e estáticos, a interacción persoa-carga, e a gravidade asistida para o mantemento da postura das extremidades superiores, é dicir, a axuda que pode supoñer a propia gravidade para manter a postura do brazo. Fornece un sistema de puntuación para a actividade muscular debida a posturas estáticas (segmento corporal ou unha parte do corpo), dinámicas (accións repetidas, por exemplo repeticións superiores a 4 veces/minuto, excepto andar), inestables ou por cambios rápidos da postura tendo en conta a forza, o agarre e a interacción ou conexión entre a persoa. Tamén dá un nivel de acción a través da puntuación final cunha indicación de urxencia.

ANÁLISE DE POSTURAS FORZADAS (ANDROID)

ANÁLISE DE POSTURAS FORZADAS (IOS 2015)

APP: LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL -INSSBT-

A aplicación LEP contén os límites de exposición para axentes químicos non Estado adoptados polo INSSBT despois da súa aprobación pola Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo. A procura da información pódese realizar por nº CAS ou por nome do axente, ben de forma completa ou introducindo unha parte do mesmo. Pódese consultar e gardar en formato 'pdf', a información relativa aos valores límite, tanto ambientais como biolóxicos, as propostas de cambio e toda unha serie de información adicional, como a documentación toxicolóxica para o establecemento dos límites de exposición profesional, as fichas de toma de mostras dos contaminantes químicos en aire e os métodos de toma de mostra e análise aplicables a cada caso particular.

LÍMETES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (ANDROID)

LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (IOS 2015)

 

APLICACIÓNS INFORMÁTICAS PARA A PREVENCIÓN –INSSBT-

 

PREVELSAL. Actividade preventiva durante o embarazo e a lactación natural no Sector Saúde.

PREVELSAL é un instrumento para orientar a actividade preventiva durante o embarazo e a lactación natural no Sector Saúde. Baseado nos modelos de matriz ocupación, exposición e prevención, ofrece información sobre a valoración do risco e as medidas preventivas que se poden implementar.

CONDICIÓNS DE TRABALLO EN PEMES. Método de avaliación.

Aplicación informática que ten a finalidade de facilitar a identificación, avaliación e control das condicións de traballo nas PEMES, en base a unha metodoloxía simplificada.

Ligazón a CONDICIÓNS DE TRABALLO EN PEMES

RISKOFDERM. Avaliación do risco por exposición dérmica laboral a substancias químicas.

Esta aplicación informática utilízase para a avaliación e xestión do risco por exposición dérmica a substancias químicas perigosas no posto de traballo. Clasifica a substancia segundo a súa toxicidade e o nivel de exposición de acordo coa tarefa, proporcionando unha estimación do risco de efectos locais e sistémicos, propoñendo medidas preventivas para o seu control.

Ligazón a RISKOFDERM

RISKQUIM. Produtos Químicos: Identificación e clasificación de perigo. Versión 5.0.

Aplicación informática que permite obter información sobre o perigo dos produtos químicos (substancias e mesturas) de acordo cos criterios do Regulamento (CE) Nº 1272/2008 e o Regulamento (CE) Nº 790/2011. Esta nova versión actualizouse mediante a incorporación dos Regulamentos (UE) Nº 286/2011 e Nº 618/2012 que modifican o Regulamento (CE) Nº 1272/2008. Inclúe a lista de substancias con clasificación e etiquetaxe harmonizado na Unión Europea.

Ligazón a RISKQUIM

EVALFRÍO. Avaliación de riscos por exposición laboral ao frío.

Esta aplicación informática desenvolveuse para facilitar a avaliación dos riscos e as molestias de tipo térmico que poidan existir en traballos en cámaras de refrixeración-conxelación, outros locais pechados e en traballos ao aire libre, debido á tensión térmica por frío. De forma sinxela e rápida e con criterios legais e técnicos rigorosos, permite realizar as avaliacións e proporciona unha interpretación das mesmas.

EVALRUIDO. Avaliación da exposición laboral ao ruído.

A aplicación incorpora un conxunto de arquivos onde se describe a metodoloxía para a realización da avaliación do risco de perda de audición por exposición laboral ao ruído, baseándose nos criterios legais do R.D. 286/2006 e normas técnicas.

A aplicación calcula o nivel diario equivalente ao que están expostos os/as traballadores/as, e mesmo é capaz de calculalo para postos de traballo multitarea, integrando os valores individuais característicos de cada tarefa e mostrando un único valor representativo da xornada laboral (LAeq,d), comparable cos valores de referencia.

En relación á xestión da protección auditiva, tivo en conta os protectores auditivos tanto para coñecer se se superan os valores límite de exposición como para facilitar a elección do protector máis conveniente.

PVCHECH. Avaliación de postos con pantalla de visualización.

Esta aplicación informática ten por obxecto facilitar a análise e avaliación sistemática de postos equipados con pantallas de visualización de datos, en cumprimento da Directiva 90/270/CEE, transpuesta ao noso ordenamento xurídico polo RD 488/1997.

EVALUZ. Ligazón

Aplicación desenvolvida para facilitar a avaliación e acondicionamento da iluminación en postos de traballo. Contén unha listaxe de preguntas para verificar o cumprimento dos requisitos básicos da iluminación e, para cada unha delas, permite consultar posibles medidas correctoras. Tamén permite acceder á disposición normativa que fundamenta cada un dos aspectos verificados. As avaliacións obtidas nos postos de traballo almacénanse nunha base de datos.

EVALCARGAS: Avaliación de riscos por manipulación manual de cargas.

Esta aplicación (AIP) desenvolveuse para facilitar a avaliación dos riscos de trastorno musculoesquelético por manipulación manual de cargas, incluíndo o levantamento de cargas, o transporte, o empuxe e a tracción. De forma sinxela e rápida e con criterios legais e técnicos rigorosos, EVALCARGAS permite realizar as avaliacións, proporciona unha interpretación das mesmas, garda todos os datos e resultados e permite a impresión tanto das avaliacións como dos informes técnicos completos incluíndo as medidas preventivas propostas en cada caso polo Técnico en PRL responsable.

PREVENCIÓN E DISCAPACIDADE. Versión 1.0

Esta ferramenta facilita a xestión preventiva de postos de traballo ocupados por persoas con discapacidades, garantindo a seguridade e saúde destes traballadores/as. Inclúe a identificación dos riscos laborais relacionados, de maneira específica, coas afectacións das diferentes tipoloxías de discapacidade. Esta aplicación é un complemento para a elaboración da avaliación de riscos que prevé o artigo 16 da LPRL e tenta axudar ás empresas para dar cumprimento ao artigo 25 da LPRL: Protección de traballadores especialmente sensibles a determinados riscos, mediante a identificación dos riscos laborais.

MODELO OPERATIVO PARA A XESTIÓN DA VIOLENCIA OCUPACIONAL DE ORIXE EXTERNA. Modelo operativo

É unha aplicación informática que facilita o control da posible aparición de incidentes de violencia ocupacional externa; proporcionando unha ferramenta integral, sinxela e intuitiva para identificar, previr e controlar os aspectos relacionados coa violencia de orixe externa no traballo. Está orientado principalmente ás Pemes, e dentro delas ás que desenvolven actividade en sanidade, hostalería, educación e transporte e almacenamento; sendo utilizable noutros sectores de actividade nos que poidan ter casos de violencia ocupacional externa como pode ser a banca, comercios, etc.

F-PSICO. FACTORES PSICOSOCIAIS. Método de avaliación.

O obxectivo desta aplicación é contribuír ao diagnóstico dos riscos psicosociais presentes nunha empresa ou en áreas parciais da mesma, a partir dos cuestionarios de aplicación individual. Tamén inclúe información de utilidade práctica para orientar as medidas preventivas que poden levar a cabo na empresa no ámbito psicosocial.

Empregamos cookies de terceiros para xenerar estatísticas da audiencia (GOOGLE ANALITICS), para o traductor de idiomas (GOOGLE), acollido a “Privacy Shield”.
Se continuas navegando estarás aceitando o seu emprego. Aceptar | Mais información
Confederación Intersindical Galega - Miguel Ferro Caaveiro 10, Santiago de Compostela Versión anterior da páxina Foros Biblioteca Privacidade RSS